งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. กศน. กับการ เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. กศน. กับการ เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. กศน. กับการ เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

2 นโยบาย สำนักงาน กศน.

3 นโยบายด้านการศึกษาตาม อัธยาศัย ข้อ 2.2 (1) - มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชน ทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตลอดชีวิต … สร้างความพร้อม ให้กับประชาชนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

4 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.1 (2) - พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน มี ความสามารถในการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพให้ศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการฝึก และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ ประชาชนและชุมชนและพร้อมที่ จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและ เวทีสากล

5 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.4 (2) - ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ใน หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อสามารถ นำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนและ ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีด ความสามารถเชิงการแข่งขันของ หน่วยงานและสถานศึกษาทั้งใน ระดับอาเซียนและระดับสากล

6 การประชุมรัฐมนตรี การศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 5-8 เมษายน 2009/2552 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต

7 โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน 10 โครงการ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย - มาเลเซีย 2. การจัดระบบการติดตามนักเรียน ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและ ประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ การศึกษา - ฟิลิปปินส์ 3. การส่งเสริมการศึกษาสำหรับ สตรีและเด็กหญิง - มาเลเซียน

8 4. การสร้างกลไกการศึกษา สำหรับกลุ่มผู้ยังไม่เข้าถึง การศึกษา - 5. การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย - บรูไน + ไทย 6. การเสริมสร้างการสอนแบบ ผสมผสานหลายระดับ - สปป. ลาว 7. การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน ในชนบทในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการรู้ หนังสือและการดำเนินชีวิต - ไทย

9 8. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ - อินโดนีเซีย 9. การจัดการศึกษา การดูแล และ การให้บริการการปรึกษาสำหรับ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และ AIDS… - ไทย 10. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติ ธรรมชาติและสภาวการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ - อินโดนีเซีย + ฟิลิปปินส์

10 สำนักงาน กศน. กับ อาเซียน -www.nfe.go.th/aseanwww.nfe.go.th/asean

11 สถาบันฯ สิรินธรกับ อาเซียน - www.siced.ac.th - จัดการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน - ส่งเสริมโครงการ ASEAN Study Centre, Buffer CLC และ Sister CLC

12 หน่วยงานของท่านกับ อาเซียน ???

13 Thank You for Your Kind Attention !


ดาวน์โหลด ppt 3. กศน. กับการ เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google