งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User Interface Design Chapter 1 : Introduction ศึกษาแนวคิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ มนุษย์ ประเภทของส่วนติดตอผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User Interface Design Chapter 1 : Introduction ศึกษาแนวคิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ มนุษย์ ประเภทของส่วนติดตอผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User Interface Design Chapter 1 : Introduction ศึกษาแนวคิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ มนุษย์ ประเภทของส่วนติดตอผู้ใช้ หลักการ ออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยี และการประเมิน ประสิทธิภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ และกรณีศึกษา

2 User Interface User Interface หมายถึง ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับระบบ เพื่อรองรับการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าไปสู่ ระบบ ตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ การออกแบบ User Interface จะพิจารณา ประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเป็น หลัก ซึ่งรูปแบบของการโต้ตอบมีหลายรูปแบบดังนี้ การโต้ตอบด้วยการพิมพ์คำสั่ง (Command Line Interaction) การโต้ตอบด้วยเมนูคำสั่ง (Menu Interaction) การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) การโต้ตอบผ่านวัตถุ (Object-Based Interaction)

3 การโต้ตอบด้วยการพิมพ์ คำสั่ง (Command Line Interaction) เป็นการโต้ตอบกับ ระบบโดยที่ผู้ใช้ จะต้องพิมพ์คำสั่งลง ในช่องป้อนคำสั่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ทำงานในระบบ ผู้ใช้จะต้องจำคำสั่ง ไวยากรณ์ และ กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น คำสั่งของ ระบบปฏิบัติการ DOS รวมถึงการใช้ Shortcut keys และ Function keys ด้วย

4 การโต้ตอบด้วยเมนูคำสั่ง (Menu Interaction) เมนู คือ การเตรียมคำสั่งสำหรับให้ผู้ใช้เลือก เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยการแสดงเมนูคำสั่ง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งเอง รูปแบบเมนูมีดังนี้ คือ Pull-down Menu เมนูแสดงคำสั่ง โดยแบ่งรายการของ คำสั่งเป็นหมวดหมู่ เมื่อผู้ใช้คลิกจะแสดงรายการคำสั่ง จากบนลงล่าง Pop-up Menu เมนูแสดงคำสั่ง เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกวัตถุ หรือ object ใด ๆ ในจอภาพ คำสั่งหรือคุณสมบัติที่ เกี่ยวข้องกับ object นั้นจะถูกแสดงออกมา Tool Bar เป็นปุ่มเลือกที่เตรียมไว้

5 การโต้ตอบด้วยเมนูคำสั่ง (Menu Interaction) Pull-down Menu Pop-up Menu

6 การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) เป็นการโต้ตอบที่ผู้ใช้ระบบจะต้องป้อนข้อมูลลงใน ช่องว่างที่อยู่ในฟอร์มที่แสดงบนหน้า จอคอมพิวเตอร์ คล้ายการกรอกแบบฟอร์มลงใน กระดาษ ชื่อของช่องป้อนข้อมูลต้องสื่อความหมาย แบ่งส่วนของข้อมูลบนฟอร์มให้เหมาะสม ควรแสดงข้อมูลเริ่มต้น (Default) ให้กับช่องป้อน ข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นบ่อยครั้ง ช่องป้อนข้อมูลไม่ควรยาวมากจนเกินไป ไม่ควรให้หน้าของฟอร์มยาวเกินไป ซึ่งต้องทำให้ scroll ขึ้นลงไปมา

7 การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction)

8 การโต้ตอบผ่านวัตถุ (Object-Based Interaction) วัตถุสัญลักษณ์ หรือ วัตถุรูปภาพ ถูกใช้เป็น ตัวแทนคำสั่งหรือฟังก์ชัน โดยผู้ใช้สามารถ โต้ตอบกับวัตถุเหล่านั้นเพื่อการออกคำสั่ง วัตถุสัญลักษณ์หรือรูปภาพแทนคำสั่งการ ทำงานถูกเรียกว่า ไอคอน (Icon) ซึ่ง ช่วยประหยัดพื้นที่บนหน้าจอ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

9 การโต้ตอบผ่านวัตถุ (Object-Based Interaction) Icon

10 การออกแบบการจัดวาง องค์ประกอบ (Layouts Design)

11

12 แนวทางการออกแบบ User Interface เรื่องที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ User Interface การออกแบบการจัดวาง (Layouts) ขององค์ประกอบบน หน้าจอ การออกแบบโครงสร้างของการป้อนข้อมูล (Structure Data Entry) การควบคุมความถูกต้องในการป้อนข้อมูล (Controlling Data Input) ข้อความตอบสนอง (Feedback Message) การแสดงส่วนช่วยเหลือ (Help) การออกแบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (Access Control) การออกแบบลำดับการเชื่อมโยงจอภาพ (Dialogue Design)


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ User Interface Design Chapter 1 : Introduction ศึกษาแนวคิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ มนุษย์ ประเภทของส่วนติดตอผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google