งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ คือ - เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดย การศึกษา สังเกต - ตั้งสมมุติฐาน - พัฒนาวิธีการทดสอบ สมมติฐาน - ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ สมมติฐาน - วิเคราะห์ผลการทดลอง - เขียนรางงานสรุปการ ทดลอง

3 2. หลักการแก้ปัญหาตามวิธีการวิศวกรรม มีขั้นตอนดังนี้ - วิเคราะห์ปัญหา เพื่อ กำหนดรายละเอียด - สร้างแบบจำลองวิธีการ แก้ปัญหา - คำนวณหาคำตอบ - นำผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ไปใช้งาน 3. วิธีการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ - การสังเกตอย่างพินิจวิเคราะห์ - ค้นหาความจริง โดยการรวบรวมข้อมูล - ค้นหาปัญหาแท้จริงคืออะไร - ค้นหาแนวคิด ในการแก้ปัญหา - ค้นหาวิธีแก้ปัญหา ค้นหาวิธีทำที่ทำให้ตนเองและผู้อื่น ยอมรับในการใช้วิธีนั้น ๆ

4 4. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. วิเคราะห์งาน 2. การเขียนแผนผัง 3. การเขียนคำสั่งซูโดโค้ด 4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. การทดสอบโปรแกรม 6. การนำไปใช้ 7. การบำรุงรักษา 8. การติดตาม ประเมินผลเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข

5 6.2 การวิเคราะห์งาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. วิเคราะห์งานในส่วนที่เป็น สิ่ง ที่ต้องการ 2. วิเคราะห์งานในส่วนที่เป็น ผลลัพธ์ 3. วิเคราะห์งานในส่วนที่เป็น ข้อมูลนำเข้า 4. วิเคราะห์งานในส่วนที่เป็น ตัว แปร 5. วิเคราะห์งานในส่วนที่เป็น วิธีการประมวลผล

6 การเขียนแผนผัง ผังงาน (Floechart) คือ แผนภาพซึ่ง แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน โดย ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายบ่งบอกว่า ขั้นตอนนั้น ๆ มีการทำงานแบบใด ถูก เชื่อมโยงโดยลูกศร เพื่อแสดงลำดับ ขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ประโยชน์ของผังงาน 1. ช่วยสามารถทำความเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมได้รวดเร็ว 2. ช่วยแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ทำให้เขียนโปรแกรม อย่างเป็นระบบ

7 ประเภทของผังงาน 1. ผังงานระบบ เป็นผังงานที่ แสดงขอบเขต และลำดับขั้นตอนการทำงาน ของระบบหนึ่ง ๆ 2. ผังงานโปรแกรม เป็นผังงาน ที่แสดง ลำดับขั้นการทำงานของ โปรแกรมหนึ่ง ๆ ฐานข้อมู ล พนักงาน คำนวณเงินเดือน พิมพ์เช็ค ตัวอย่าง ผัง งานระบบ

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน การเขียนผังงาน เป็นการเขียน แผนภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงาน โดยนำภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียง ต่อกัน เทอร์มินัล แสดงจุดเริ่มต้น การทำงานและจบการ ทำงาน รับเข้าหรือ แสดงผล นำข้อมูลเข้าด้วยมือ การใช้ แป้นพิมพ์ หรือ เม้าส์ บัตรเจาะรู แสดงการ รับข้อมูลเข้า

9 เทปกระดาษเจาะรู แสดง การรับข้อมูลเข้า เทปแม่เหล็ก แสดงการ รับข้อมมูลเข้า จานแม่เหล็ก แสดงการรับ ข้อมูลเข้า ดรัมแม่เหล็ก แสดงการรับ ข้อมูลเข้า แกนแม่เหล็ก แสดงการับ ข้อมูลเข้า การประมวลผล แสดงการ ประมวลผล

10 เอกสาร แสดงผลลัพธ์ บนกระดาษ การแสดงผล แสดงผลลัพธ์ ในขณะ ที่ยังประมวลผลอยู่ การตัดสินใจ แสดงการ ตัดสินใจ หรือ เปรียบเทียบ การเตรียม แสดงการ กำหนดค่าต่าง ๆ ล่วงหน้าในการทำงาน จุดต่อภายในหน้า แสดงจุด ต่อเนื่อง ของแผนผังที่อยู่ในหน้า เดียวกัน

11 การอธิบาย การรวม แสดงการนำข้อมูล ตั้งแต่ 2 ชุด ขึ้นไป มารวม เป็นชุดเดียวกัน การแยก แสดงการแยก ข้อมูล 1 ชุด ออกเป็น ข้อมูลหลาย ๆ ชุด การรวมและการ แยก การเรียง แสดงการ เรียงลำดับข้อมูล

12 หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน 1. สัญลักษณ์ที่ใช้มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูป ร่างสัดส่วนตามมาตรฐาน 2. ทิศทางของลูกศรในผังงาน ควร มีทิศทางจาก บนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา เสมอ 3. ผังงานควรมีความเรียบร้อย สะอาด การเขียนข้อความใด ๆ ควรทำ ให้สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ

13 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน มี 3 รูปแบบ 1. โครงสร้างแบบเป็นลำดับ (Sequence Structure)

14 2. โครงสร้างแบบมีการเลือก (Selection Structure)

15 3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Iteration Structure)

16 การเขียนคำสั่งซูโดโค้ด เป็นการเขียนคำสั่งด้วย ภาษาพูด โดยแปลความจากผังงาน ที่เราสร้างขึ้น การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความ ชำนาญ หรือเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ นั่นเอง ส่วนภาษาที่ใช้เขียนนั้นมี 3 ประเภท คือ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ำ และ ภาษาระดับสูง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 4 ( งช 401) จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google