งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 โปรแกรมกลุ่ม Spread Sheet เป็นเหมือนกระดาษคำนวณ มักทำอยู่ในรูปแบบตารางที่ สามารถคำนวณประมวลผลได้ 2

3 ตัวอย่างการคำนวณ แบบใดที่สามารถประมวลผลได้ ? 3

4 การทำงานในแบบ Spread Sheet 1. ข้อมูลสามารถคำนวณ ประมวลผล ได้ 2. ขั้นตอนการคำนวณสามารถ ตรวจสอบได้ 4

5 ตัวอย่างการตัดเกรด ตรวจสอบอะไรได้บ้าง ? 5

6 6 Excel : Basic Component  เซลล์ อ้างอิงด้วย คอลัมน์(จาก A ถึง IV) และแถว (เกินกว่า 5000 แถว) เช่น A2, B17, AB15 ซึ่งเซล ต่างๆจะอยู่บนแผ่นงาน  แผ่นงาน (Sheet)  สมุดงาน (Workbook) หรือ 1 แฟ้ม Excel

7 7 ชนิดของค่าในเซลล์  ข้อมูล  Text : เป็นตัวอักษร ไม่ สามารถทำการคำนวณได้  Number : ตัวเลข ที่สามารถนำไป คำนวณได้  Date : วันที่ ข้อมูลที่แสดงใน รูปแบบตัวเลข + ตัวอักษร แต่สามารถ นำไปใช้ในการคำนวณได้

8 ข้อมูลประเภทต่างๆในระบบ สารสนเทศ 1. ตัวเลข – ตัวอักษร – วันที่ 2. ภาพนิ่ง 3. เสียง 4. ภาพเคลื่อนไหว 8

9 การคำนวณ  Function : สูตรสำเร็จที่ excel มีอยู่  Formula : รูปแบบการคำนวณที่สร้างโดยผู้ใช้งาน 9

10 10 การป้อนข้อมูล  หากเป็น เซล หรือ ตัวเลข หรือ Function หรือ Formula ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) ก่อนใส่ ค่าต่างๆ  หากเป็นข้อความ / ตัวอักษร ไม่ต้องการ คำนวณ ให้ใช้เครื่องหมายเขาเดี่ยว (single quote)

11 ข้อมูลแบบวันที่  หากเป็นข้อมูลแบบวันที่ ให้ใส่เป็นตัวเลข คั่นระหว่างวัน เดือน ปี ด้วย เครื่องหมาย / (slash) หรือเครื่องหมาย – (dash) ในแบบ คศ. จากนั้น ทำการจัดรูปแบบการแสดงผล ซึ่ง ควรเป็น วัน / เดือนไทย / ปี พุทธศักราช 11

12 12 Absolute & Relative Reference  Absolute Reference :  Formula หรือ function จะมีการใช้ เครื่องหมาย ‘$’ ในการอ้างถึง column หรือ cell เช่น $A$1, B$1, $C1  เมื่อทำการ copy formula การอ้างถึงจะไม่ มีการเปลี่ยนแปลง  Relative Reference :  ตรงข้ามกับ Absolute reference  เมื่อทำการ Copy การอ้างถึงจะแปรผันอย่างมี ความสัมพันธ์ (relative) กับตำแหน่งที่ Copy และ Paste

13 13 การใช้งานข้ามแผ่นงาน (Sheet) และ สมุดงาน (Workbook)  การอ้างอิงจากเซล B1 ใน sheet1 ณ. Workbook เดียวกัน =Sheet1!B1  การอ้างอิงจาก เซล B1 ใน Sheet1 จาก แฟ้ม (workbook) book1.xls =[book1.xls]Sheet1!B1  ดังนั้นการตั้งชื่อ workbook และ sheet ไม่ควรใช้ภาษาไทย เพราะอาจมี ข้อผิดพลาด ( ที่ไม่อาจทำนายได้ ) จากการ เรียกใช้งาน

14 14 Menu และ Icon คำสั่งการใช้งานบนแถบ menu จะเป็น pull down menu คำสั่งการใช้งานที่เกิดจากการ click ขวา เรียกว่า popup menu ชุดคำสั่งในรูปแบบของ icon สามารถเลือก ได้จาก toolbars ที่ปัจจุบันเรียกว่า RIBBON

15 ตัวอย่าง Interface ของ Excel 15

16 16 การจัดรูปแบบของเซล  ใช้งาน อย่างง่ายโดยการเลือก Cell ที่ ต้องการ  click ขวา เปิด popup Menu  เลือก จัดรูปแบบเซลล์  มีการจัดการ 6 แบบคือ  รูปแบบตัวเลข เส้นขอบ การจัดตำแหน่ง  แบบอักษร การป้องกัน ลวดลาย

17 17 รูปแบบตัวเลข รูปแบบมีทศนิยมหรือไม่ จำนวนหลักของทศนิยม ตัวคั่นหลักพัน รูปแบบของค่าติดลบ

18 18 การจัดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งข้อความ ตัวควบคุมข้อความ  ตัดข้อความ  ย่อให้พอดี  ผสานเซล

19 19 เส้นขอบ เป็นการขีดเส้นขอบในตารางการนำเสนอข้อมูล มัก ต้องเลือกหลาย cell

20 20 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( สำหรับการ พิมพ์ ) หน้า (จัดการรูปแบบ แนวตั้ง/แนวนอน) ระยะขอบ (การเว้นระยะ ขอบบน/ล่าง การจัด กึ่งกลางหน้ากระดาษ) หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ (การจัดคำอธิบายหัว/ท้าย กระดาษ หมายเลขหน้า) แผ่นงาน (เน้นลำดับการ พิมพ์)

21 21 การตรึงพื้นที่คำอธิบายเพื่อช่วยการ ป้อนข้อมูล สามารถใช้สัญลักษณ์ ขอบ ที่ scroll bar ในการ ตรึงพื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

22 22 การเรียงลำดับข้อมูล ใช้ menu ข้อมูล  เรียงลำดับ สามารถเลือกเรียงลำดับได้มากกว่า 1 คอลัมน์ การมีแถวนำ หมายถึงการที่มีการตั้งชื่อให้กับ คอลัมน์

23 การจัดเรียงข้อมูล 23

24 24 สูตรพื้นฐานของ Excel สูตรพื้นฐานอาจแบ่งแยกได้ 2 กลุ่ม ที่น่าสนใจ คือ 1. สูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 2. สูตรคำนวณเชิงเงื่อนไข (Logic) หากเราเข้าใจธรรมชาติของสูตรและคำอธิบาย เราจะสามารถประยุกต์ใช้สูตรเพื่อรองรับการ ทำงาน และ เรียนรู้การใช้งานสูตรใหม่ๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

25 25 สูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ ผลรวม (SUM) ค่าเฉลี่ย (AVERAGE) ค่าน้อยสุด (MIN) ค่ามากสุด (MAX) นับจำนวนรายการ (Count)

26 26 สูตรคำนวณเชิงเงื่อนไข (Logic) LOOKUP เป็นการเปรียบเทียบ ค่าตัวเลข เป็นช่วง รูปแบบ LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, result_vector) Vlookup เป็นการเปรียบเทียบ ค่าตัวอักษร VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_look up)

27 27 สูตรคำนวณเชิงเงื่อนไข (Logic) IF : แสดงผลตามเงื่อนไข รูปแบบ IF( เงื่อนไข, ผล ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง, ผล ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ) SUMIF รวมค่าของข้อมูลในช่วงที่กำหนด รูปแบบ SUMIF(range,criteria,sum_range) COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ COUNTIF( range, criteria)

28 28 Question


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google