งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรยชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตาราง งาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปใน สมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรยชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตาราง งาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปใน สมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรยชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตาราง งาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปใน สมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและ แนวตั้ง ซึ่งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อ ประจำแต่ละช่อง ทำให้ง่ายต่อการป้อน ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการ คำนวณ และการนำข้อมูลไปประยุกต์ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็น หมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

2 คุณสมบัติที่สำคัญของ MS Excel 1. ความสามารถในการคำนวณ 2. ความสามารถในการใช้ฟังก์ชั่น 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ 4. ความสามารถในการตกแต่ง ตารางข้อมูล 6. ความสามารถในการเรียงลำดับ ข้อมูล 7. ความสามารถในการพิมพ์งานออก ทางเครื่องพิมพ์ 8. ความสามารถในการแปลงข้อมูลใน ตาราง ให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

3 1 วิธี การเข้าใช้โปรแกรม MS Excel 2 3 4

4 office button Quick access Title bar contro l menu Ribb on name box Formular bar Cell column Work Area rows Work sheet View Zoom stat us bar หน้าตาโปรแกรม Excel scroll bar

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม Title bar แถบแสดงชื่อ ไฟล์ที่เรากำลัง เปิดใช้งาน Quick Access แถบ เครื่องมือด่วน เราสามารถ กำหนดเองได้แล้วแต่ ลักษณะการใช้งาน Office button,File button รวบรวมคำสั่งที่ใช้ งานกับไฟล์ทั้งหมด Ribbon แถบเครื่องมือที รวบรวมคำสั่งทั้งหมด โดย แสดงเป็นแท็บต่าง ๆ แต่ ละแท็บจะแบ่งเป็นกลุ่ม คำสั่งย่อยลงไปอีก Name box ชื่อของช่อง เซลหรือกลุ่มเซลที่เรา กำลังเลือกอยู่

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Formular bar แถบ สูตร เป็นช่องของการ แสดง เพิ่ม แก้ไข ภายใน เซล รวมทั้งระบุสูตรที่ใช้ ในเซลที่เราเลือก column คอลัมน์ หมายถึง แถวในแนวตั้ง Row โรลว์ หมายถึง แถวในแนวนอน Cell เซล อ้างอิงโดย เรียกคอลัมน์ตามด้วย แถว เช่น A2 คือคอลัมน์ A แถว 2 Work Area พื้นที่แผ่น งาน Sheet ชื่อแผ่นงาน Status bar แสดง สถานการณ์ทำงาน Zoom ย่อ / ขยาย หน้าจอในการทำงาน View แสดงมุมมองต่าง ๆ มุมมองปกติ มุมมองหน้ากระดาษ มุมมองแบ่ง หน้ากระดาษ scroll bar แถบเลื่อน แนวนอน แนวตั้ง เป็น แถบสำหรับเลื่อนแผ่น งาน


ดาวน์โหลด ppt MS Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรยชีต (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงาน ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตาราง งาน คล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปใน สมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google