งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถ ควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ระบบนี้จะ เรียกว่า มัลติมีเดียปฏิ - สัมพันธ์ (Interactive Multimedia) นายชะเวรินทร์ อินสุวรรณ เลขที่ 12 ม.5/4 นายเสถียรชัย เชื้อไชยนา เลขที่ 19 ม.5/4

2 มัลติมีเดีย ( อังกฤษ : multimedia) หรือ สื่อประสม หรือ สื่อ หลายแบบ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือ ให้ความสำราญต่อผู้ชม ความหมาย มัลติมีเดีย การใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้ มากกว่า 1 ช่องทาง โดยผ่านการควบคุมการใช้ และโต้ตอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่าย ปัจจุบันมีการ พัฒนารูปแบบของมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับปรัชญาการ เรียนรู้ มากขึ้น สื่อประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบของบทเรียนแบบ โปรแกรม ที่ให้เพียงเนื้อหา คำถาม และคำตอบ แต่ได้รับการ ออกแบบให้เปิดกว้างสำหรับ การสำรวจกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ คิดค้น สืบค้นมากขึ้น

3 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มัลติมีเดียสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ (Video) แล้วนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์หรือ โต้ตอบ (Interaction) ระหว่าง คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือก กระทำต่อมัลติมีเดียได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้ทำการเลือกรายการและตอบคำถามผ่านทาง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จำทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้ผู้ใช้เป็น อีกครั้ง เป็นต้น

4 ส่วนประกอบทางมัลติมีเดียหลักๆคือ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และ ภาพยนตร์ จากส่วนประกอบหลักนี้จะนำไปสู่ส่วนประกอบ อื่นๆ เพื่อที่จะนำส่วนประกอบหลักไปใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ข้อความ เริ่มต้นเราใช้ ASCII เป็นรูปแบบหลักในการแทน ข้อมูลปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนมาเป็น UNICODE การนำไปใช้ โดยทั่วไก็คือการสร้างเอกสาร โดยเอกสารสามารถอยู่ได้หลาย รูปแบบ เช่น เป็นเอกสารที่สร้างโดยเวิร์ดโปรเซจเซอร์ ซึ่งจะมี การกำหนดรูปแบบการพิมพ์ เช่นตัวหนา ตัวเอียง งานประยุกต์ ของข้อความที่จัดเก็บแล้วอาจไม่มีต่อจากตรงนี้ คือ เป็นเอกสาร พร้อมอ่าน เอกสารต้องนำไปพิมพ์ ในระบบมัลติมีเดียก็มี เทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์หลายชนิดให้เราเลือกพิมพ์ เอกสาร อาจจะนำไปทำอย่างอื่นต่อได้ เช่น การนำไปใช้บนเวบทางซอ ฟแวร์ เช่น HTML หรือ ทางฮาร์ดแวร์ เช่น Web Server เอกสารอาจจะมีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ใน Storage ขนาดใหญ่ เป็นที่มาของหน่วยความจำสำรองต่างๆ แต่ถ้ายังไม่ พอ ก็มีการบีบอัดข้อมูล ถ้าต้องการส่งเอกสารให้ผู้อื่น อินเทอร์ เนต ก็เป็นสิ่งจำเป็น ในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เนตมีความ ปลอดภัยต่ำ จึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ทีนี้เราจะ มองเห็นได้ชัดขึ้นว่า เหตุใด ระบบมัลติมีเดีย จึงเป็นการนำสห วิทยาการมาใช้ร่วมกันเพื่อทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารและการ เก็บข้อมูล

5

6


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google