งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 10 : Database Documentation 412 724 Database Management อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อ. ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 10 : Database Documentation 412 724 Database Management อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อ. ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 10 : Database Documentation 412 724 Database Management อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อ. ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 412 724 Database Management 2 Database Documentation ประเภทของเอกสารใช้งานระบบ ฐานข้อมูล (Type of Documentation)  คู่มือทางเทคนิค (Technical Manual)  คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User’s Manual) องค์ประกอบของคู่มือสำหรับผู้ใช้ (User’s Manual)

3 412 724 Database Management 3 ประเภทของเอกสารใช้งาน ระบบฐานข้อมูล คู่มือทางเทคนิค (Technical Manual)  สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการติดตั้ง ระบบ หรือกรณีที่ระบบเกิดปัญหา ซึ่ง ผู้ดูแลระบบสามารถศึกษาและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการแก้ไขในระดับเบื้องต้นได้ และอาจจำเป็นต้องมีคู่มือด้านเทคนิค ประกอบด้วย

4 412 724 Database Management 4 ประเภทของเอกสารใช้งาน ระบบฐานข้อมูล คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User’s Manual)  อธิบายการทำงานและขั้นตอนต่างๆ ของ ระบบงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อใช้งาน ระบบได้

5 412 724 Database Management 5 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 1. แนะนำฐานข้อมูลและวัตถุประสงค์การ จัดทำ (Database description and objectives)  เป็นส่วนที่บอกให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ ว่า ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลที่เขาต้องการ หรือไม่ จึงควรมีรายละเอียดเกี่ยวชื่อ ฐานข้อมูล ขอบเขตของฐานข้อมูล ( ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ) แหล่งที่มาของ ข้อมูล จำนวนเรคคอร์ด และวัตถุประสงค์ ในการจัดทำ ( เหมาะกับใคร เอาไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไร )

6 412 724 Database Management 6 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 2. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ (Hardware and software specifications)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ขนาด และ ความสามารถ ( ความเร็ว ความจุ ฯลฯ ) อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องมีเพื่อสามารถใช้ระบบ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ ต้องใช้งานกับระบบฐานข้อมูล

7 412 724 Database Management 7 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรในคู่มือ (Typology) ในกรณีที่มีการใช้ตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ เพื่ออธิบายรายละเอียดในคู่มือให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย ขึ้น จำเป็นต้องชี้แจงไว้ในส่วนนี้ให้ชัดเจน เช่น  ในคู่มือเล่มนี้ จะใช้ตัวอักษรเพื่ออธิบาย รายละเอียดดังนี้ ตัวพิมพ์ใหญ่ (UPPER CASE) ใช้ แทนชื่อเมนูหรือตัวเลือกในระบบ เช่น เลือก เมนู SEARCH เพื่อเริ่มการค้น เลือก REPORT1 เพื่อให้แสดงผลแบบตาราง เลือก PRINT เพื่อสั่งพิมพ์รายงานทาง เครื่องพิมพ์

8 412 724 Database Management 8 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ ตัวพิมพ์หนา (Bold Type) ใช้แทน คีย์บอร์ด เช่น กด Alt-S เพื่อขอดูโครงสร้าง ของฐานข้อมูล กด F3 เพื่อขอดูรายการคำ ดรรชนี ตัวพิมพ์เอน (Italic) ใช้แทน ข้อความที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์ลงไปเพื่อตอบโต้ กับระบบบนหน้าจอ ดังตัวอย่าง พิมพ์รหัส นักศึกษาที่ต้องการค้น เช่น 4186246 เพื่อ ค้นข้อมูลนักศึกษาตามรหัสประจำตัวของ นักศึกษา

9 412 724 Database Management 9 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 4. เริ่มต้นใช้ฐานข้อมูล (How to Get Start)  แนะนำผู้ใช้ให้สามารถเริ่มต้นใช้ฐานข้อมูล ได้ เช่น จำเป็นหรือไม่ต้องคัดลอกไฟล์ลง ในฮาร์ดดิสก์ หรือพิมพ์คำสั่ง / คลิกไอคอนใด เพื่อเปิดไฟล์ ฯลฯ เมื่อเปิดเข้าไปแล้วจะเห็น อะไรบนจอ ลักษณะสำคัญทั่วไปในระบบ ( ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ) มีอะไรบ้าง อะไรบ้างที่ ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ เช่น เมนูหลัก เมนูสำหรับ เปิดฐานข้อมูล ฯลฯ

10 412 724 Database Management 10 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 5. ฟิลด์และคำอธิบายฟิลด์ (Fields and field descriptions)  แสดงรายชื่อฟิลด์ทุกฟิลด์ที่มีใน ฐานข้อมูล พร้อมทั้งคำอธิบายสั้นๆ ว่า ฟิลด์นั้นให้ข้อมูลอะไร เช่น ชื่อฟิลด์คำอธิบาย ฟิลด์ RECNO ลำดับที่ของ เรคคอร์ด TITLE ชื่อเรื่องของ ซีดีรอม

11 412 724 Database Management 11 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 6. ตัวอย่างเรคคอร์ด (Example of record data)  แสดงตัวอย่างของเรคคอร์ดที่มีอยู่ในฐาน เลือกเรคคอร์ดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด หาก ในฐานมีข้อมูลต่างๆ กัน เช่น เป็นรายการ ของบทความในวารสาร บทความใน หนังสือ วิทยานิพนธ์ ต้องนำมาแสดงทุกๆ ตัวอย่าง

12 412 724 Database Management 12 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 7. วิธีการสืบค้นข้อมูล (Search Methodology)  แนะนำวิธีการค้น มีกี่วิธี (Search methods) มีกี่ทางเลือก (Search Options) และเทคนิคการค้นมีอะไรบ้าง (Search Techniques) พร้อมทั้งตัวอย่าง การค้นและผลที่ได้จากการค้นในแต่ละวิธี นั้น

13 412 724 Database Management 13 องค์ประกอบของคู่มือ สำหรับผู้ใช้ 8. รูปแบบการแสดงผล (Search Results)  อธิบายให้ทราบว่าในระบบฐานข้อมูลนี้ สามารถเลือกแสดงผลได้กี่รูปแบบ ( ตาม Report formats ที่ได้สร้างไว้ ) การ แสดงผลแต่ละรูปแบบให้ข้อมูลอะไร ควร เลือกใช้เมื่อใด มีประโยชน์อย่างไร ควรมี ตัวอย่างของผลลัพธ์แต่ละรูปแบบ 9. ภาคผนวก (Appendices)  รวบรวมรายละเอียดอื่นๆ ที่คิดว่าผู้ใช้ควร ทราบ เช่น รวมรายการคำสั่งในระบบ ตัวอย่างหน้าจอแบบต่างๆ ฟิลด์ที่ทำดรรชนี ให้สามารถสืบค้นได้ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Lecture 10 : Database Documentation 412 724 Database Management อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อ. ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google