งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบโปรแกรม MS- WORD 97 ปุ่มเมนู บาร์ ปุ่ม เครื่องมือ ปุ่มรูปแบบ อักษร ปุ่ม ลด ปุ่ม ขยาย ปุ่ม ปิด ปุ่มรูป วาด เมนูแสดง สถานะ แถบเลื่อน หน้าจอ ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบโปรแกรม MS- WORD 97 ปุ่มเมนู บาร์ ปุ่ม เครื่องมือ ปุ่มรูปแบบ อักษร ปุ่ม ลด ปุ่ม ขยาย ปุ่ม ปิด ปุ่มรูป วาด เมนูแสดง สถานะ แถบเลื่อน หน้าจอ ชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบโปรแกรม MS- WORD 97 ปุ่มเมนู บาร์ ปุ่ม เครื่องมือ ปุ่มรูปแบบ อักษร ปุ่ม ลด ปุ่ม ขยาย ปุ่ม ปิด ปุ่มรูป วาด เมนูแสดง สถานะ แถบเลื่อน หน้าจอ ชื่อ ไฟล์ เรียก ฐานข้อมูล ข้อความ อัตโนมัติ ปุ่ม กั้นหน้า หลัง

2 ส่วนประกอบ เมนูบาร์ เมนู แฟ้ม

3 เมนู แก้ไข ส่วนประกอบ เมนูบาร์

4 เมนู มุมมอ ง ส่วนประกอบ เมนูบาร์

5 เมนู แทรก ส่วนประกอบ เมนูบาร์

6 เมนู รูปแบ บ ส่วนประกอบ เมนูบาร์

7 เมนูแบบ อักษร ส่วนประกอบเมนู รูปแบบอักษร

8 เมนูการ ย่อหน้า ส่วนประกอบเมนู การย่อหน้า

9 สัญลั กษณ์ ส่วนประกอบเมนู สัญลักษณ์

10 กำหนดขอบ และแรเงา ส่วนประกอบเมนูเส้น ขอบและแรเงา

11 แบ่ง คอลัมน์ ส่วนประกอบ เมนูบาร์

12 ตั้งแท็บ

13 ชุด รูปแบบ ส่วนประกอบ เมนูบาร์

14 เมนู เครื่องมื อ ส่วนประกอบ เมนูบาร์

15 เมนู ตาราง ส่วนประกอบ เมนูบาร์

16 เมนู หน้าต่า ง ส่วนประกอบ เมนูบาร์

17 เมนู วิธีใช้ ส่วนประกอบ เมนูบาร์

18 เมนูคำสั่ง ตั้งค่า ขอบกระดาษ

19 เมนูคำสั่ง ตั้งขนาด กระดาษ

20 เมนูคำสั่ง ตั้ง แหล่งกระดาษ

21 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกมุมมอง

22 เมนูคำสั่ง ตัวเลือก ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

23 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกติดตาม การเปลี่ยนแปลง

24 เมนูคำสั่ง ตัวเลือก แก้ไข

25 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกทั่วไป

26 เมนูคำสั่ง ตัวเลือก ความเข้ากันได้

27 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกพิมพ์

28 เมนูคำสั่ง ตัวเลือก บันทึก

29 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกการ สะกดและไวยกรณ์

30 เมนูคำสั่ง ตัวเลือกข้อมูล ผู้ใช้

31 เมนูคำสั่ง คำอธิบายเฉพาะ

32 เมนูคำสั่ง ทำ แบบฟอร์ม

33 เมนูคำสั่ง ฐานข้อมูล

34 การพิมพ์เอกสาร จัดข้อความ การพิมพ์จดหมายต่อเนื่อง

35 การใส่หัว กระดาษทุกหน้า ใส่หัว กระดาษ เช่น โรงเรียนลำปาง เทคโนโลยี ( แลมป์ - เทค )

36 การใส่ท้าย กระดาษทุกหน้า ใส่ท้ายกระดาษ เช่น 443 ถ. ลำปาง - งาว ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52100

37 การใส่ ข้อคิดเห็น พิมพ์ ข้อคิดเห็น

38 การใส่ เชิงอรรถ เลือกใส่เชิงอรรถ

39 การอ้างอิง โยง เลือกชนิดอ้างอิง

40 แทรกดัชนี และตาราง เลือกทำ ดัชนี

41 แทรก สารบัญ เลือกทำสารบัญ

42 แทรก สารบัญ ภาพ เลือกทำสารบัญภาพ

43 แทรกภาพ ตัดปะ แทรกรูปภาพ

44 การแทรกแฟ้มไฟล์อื่นเข้าต่อ เอกสารที่พิมพ์อยู่ แทรก แฟ้ม

45 แทรกวัตถุ สูตร คณิตศาสตร์ เลือกแทรกวัตถุ

46 แทรกเชื่อมโยง หลายมิติ พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือชื่อเว็บเพจ

47 รูปแบบสดมภ์ ( คอลัมน์ ) เลือกคอลัมน์

48 รูปแบบการตั้ง แท็บ พิมพ์ตัวเลข

49 รูปแบบการทำ จดหมายเวียน เลือกสร้าง จดหมายเวียน

50 รูปแบบซองจดหมาย และป้ายผนึก เลือกซอง จดหมายหรือ ป้ายผนึก

51 เครื่องมือ กำหนดเอง เลือก กำหนด เอง แถบ เครื่องมือ

52 เครื่องมือกำหนดเอง เมนูคำสั่ง เมนู คำสั่ง

53 เครื่องมือกำหนด เอง ตัวเลือก เมนู ตัวเลือก

54 การป้องกันเอกสาร (Password) พิมพ์รหัสผ่าน เลือก รูปแบบการ ป้องกัน เอกสาร

55 การสร้าง ตาราง ใส่จำนวนสดมภ์, แถว

56 THE END


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบโปรแกรม MS- WORD 97 ปุ่มเมนู บาร์ ปุ่ม เครื่องมือ ปุ่มรูปแบบ อักษร ปุ่ม ลด ปุ่ม ขยาย ปุ่ม ปิด ปุ่มรูป วาด เมนูแสดง สถานะ แถบเลื่อน หน้าจอ ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google