งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Basic. การเรียกใช้ Code Editor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Basic. การเรียกใช้ Code Editor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Basic

2

3 การเรียกใช้ Code Editor

4 ส่วนประกอบของ Code Editor

5 การเขียนคำสั่งในรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งคำสั่งบรรทัดหนึ่งออกเป็นหลาย บรรทัด เนื่องจากคำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม การใส่คำสั่งต่าง ๆ ให้จบภายใน 1 บรรทัด บางครั้งอาจทำให้คำสั่งนั้นยาวเกินไป ทำให้ ไม่สะดวกในการทำงาน จึงมีวิธีแตกบรรทัด หนึ่งออกเป็นหลายบรรทัดได้ ด้วยการใช้ตัว อักขระช่องว่าง ตามด้วยอักขระ _ (UnderScorll) ดังตัวอย่าง เช่น MsgBox " ยินดีต้อนรับคุณ " & Text1.Text & " เข้าสู่ โปรแกรม ", _ vbOKOnly, "MsbBox"

6 การรวมคำสั่งหลายบรรทัดในบรรทัดเดียว การเขียนโปรแกรมใน Visual Basic สามารถ รวมคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งให้อยู่ในบรรทัด เดียวกัน โดยใช้เครื่องหมาย : ในการแยก แต่ละคำสั่งออกจากกัน ตัวอย่างเช่น I = 1 N = 0 Text1.Text = “” สามารถรวมเป็นคำสั่งเดียวกันได้ดังคำสั่ง ข้างล่าง I=1 : N=0 : Text1.Text = “”

7 การใส่คำอธิบายสำหรับ โปรแกรม (Comment) การเขียนโปรแกรมสามารถเพิ่มคำอธิบาย สำหรับคำสั่งโปรแกรมในหน้าต่าง Code Editor ได้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจกับคำสั่งที่พิมพ์ได้ ง่ายขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกในการ แก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ทำให้สามารถแก้ไข โปรแกรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถใส่ คำอธิบายได้ด้วยการใช้อักขระ ' ซึ่งเป็นอักขระ ที่บอกให้โปรแกรมไม่ต้องสนใจข้อความที่อยู่ หลังอักขระนั้น ตัวอย่าง ' Test Program Total = Val(Text1.Text) ' นำค่าใน Text1.Text แปลงเป็น Integer และเก็บไว้ใน Total

8 ตัวแปร (Variables) ตัวแปร (Variable) คือชื่ออ้างอิงที่ตั้งขึ้น สำหรับจองพื้นที่ในหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว ตัวแปรที่กำหนดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยชื่อ และชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่ตัวแปรเก็บ ได้ โดยขนาดของตัวแปรจะขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อมูลที่กำหนดให้ว่ามีขนาดมากน้อยเพียงไร

9 การประกาศค่าตัวแปร (Variable Declaration) การประกาศค่าตัวแปร จะเป็นการบอกโปรแกรมว่า มีตัวแปรเพื่อให้สามารถนำตัวแปรนี้ไปใช้ใน โปรแกรมได้ การประกาศตัวแปร จะใช้คำสั่ง Dim (Dimension) ดังรูปแบบต่อไปนี้ Dim [ As Type] หรือ Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล, ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล,…

10 ขอบเขตการประกาศตัวแปร (Scope of variables) การประกาศตัวแปรแบบ Private ตัวแปรที่ประกาศแบบนี้ คือ ตัวแปรที่ประกาศอยู่ ภายใต้โปรแกรมย่อย (Procedure) ซึ่งจะมีขอบเขต การทำงานเฉพาะภายในโปรแกรมย่อยนั้นเท่านั้น โปรแกรมย่อยอื่น ๆ ไม่สามารถอ้างอิงหรือเรียกใช้งาน ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรดังกล่าวใน โปรแกรมย่อยหนึ่ง จะไม่ส่งผลกับตัวแปรอื่น ๆ ภายใน ฟอร์มเดียวกัน การประกาศตัวแปรแบบ Public ตัวแปรที่ประกาศแบบนี้ คือ ตัวแปรที่ประกาศไว้ใน ส่วนของ General Declaration ซึ่งแตกต่างจากแบบ Private คือขอบเขตการทำงานของตัวแปรแบบ Public จะสามารถอ้างอิงไปได้ทุก ๆ โปรแกรมย่อยภายใน ฟอร์มเดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรจะ ส่งผลกับทุก ๆ โปรแกรมย่อยที่เรียกใช้งานตัวแปรนั้น

11 ค่าคงที่ (Constants) 1. ค่าคงที่แบบกำหนดเอง (User Defined Constant) เป็นค่าคงที่ ที่ผู้เขียนโปรแกรมเป็นผู้ กำหนดขึ้นมาเองโดยใช้คำสั่ง Const ในการ ประกาศค่า ค่าคงที่สามารถประกาศได้ในลักษณะ เดียวกับการประกาศตัวแปร 2. ค่าคงที่แบบเรียกใช้ได้ทันที (Pre Defined Constant) ค่าคงที่ ที่ถูกติดตั้งไว้พร้อมกับ Visual Basic โดยในขณะกำลังเขียนโปรแกรมพิมพ์ พยัญชนะตัวแรกของค่าคงที่ก็จะมีค่าคงที่ ที่มี พยัญชนะขึ้นต้นที่ผู้เขียนโปรแกรมป้อนมาให้เลือก ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของโปรแกรมที่เรียกว่า Auto List Member

12 ชนิดของข้อมูล (Data Type)

13 ตัวดำเนินการ (Operator)

14 ตัวดำเนินการตรรกะ (Logical Operation)

15 ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบ (Comparison Operation)

16 ลำดับการดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Basic. การเรียกใช้ Code Editor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google