งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- อ. กันทิมา อ่อนละออ FORM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- อ. กันทิมา อ่อนละออ FORM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th อ. กันทิมา อ่อนละออ E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th FORM

2 FORM HTML Form เป็นลักษณะของระบบการสอบถาม ข้อมูลแบบหนึ่งที่ใช้ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต / เอกทราเน็ต รูปแบบ ข้อความและฟิลด์ของฟอร์ม ……

3 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การสร้างแบบฟอร์ม การใช้งาน Form ที่สร้างขึ้นนั้นจะใช้ร่วมกับ โปรแกรมย่อยๆ หรือ Script ที่เรียกว่า Common Gateway Interface(CGI) CGI เป็นโปแกรมตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อโยง ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับ เครื่อง Server โดย Server สามารถรวบรวม ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนมาให้เพื่อประมวลผล เมื่อเสร็จ แล้วก็สามารถส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

4 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ตัวเลือกที่ใช้ในร่วมกับแท็ก Form METHOD = “GET หรือ POST ” ใช้บอก Browser ว่าจะส่งข้อมูลไปที่ Server ด้วยวิธี ใด - GET เป็นการนำข้อมูลไปต่อท้ายสุดแล้ว ประมวลผลครั้งเดียว - POST จะนำข้อมูลส่งไปที่ server แยกกัน ไปเป็นแต่ละ transaction ACTION = “URLsname”> ใช้ระบุ URL ของ CGI script ที่เรียกมาใช้งาน ENCRYPT ใช้สำหรับเข้ารหัส โดยระบุเป็น MINE Type

5 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th คำสั่ง INPUT เป็นคำสั่งที่ใช้รับข้อมูลในการรับข้อมูลใน ฟอร์มโดยการสร้างปุ่ม หรือตัวเช็คหรือช่อง กรอกข้อความ ตาม attribute ของ TYPE รูปแบบ TYPE ใช้บอกชนิดของข้อมูลนำเข้า ประกอบด้วย –TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO, SUBMIT, RESET ตัวเลือกเพิ่มเติมมีดังนี้ ALIGN, CHECKED, ROWS, COLS, SIZE, MAXLENGTH, SRC, VALUE

6 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th แบบข้อมูลชนิด TEXT เป็นแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนข้อความลงในช่อง รับข้อมูลเพียงบรรทัดเดียว มีตัวเลือกที่ใช้ร่วมกับคำสั่งคือ –SIZE ใช้กำหนดขนาดของช่องรับข้อมูล –NAME ใช้กำหนดชื่อข้อมูล ( ตัวแปร ) ที่ใช้เก็บ ข้อมูล –VALUE ใช้บอกค่าที่กำหนดไว้แล้ว ถ้าไม่ป้อนค่า เข้ามาจะถือว่าเป็น default ตัวอย่าง

7 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ข้อมูลแบบ TYPE=PASSWORD เป็นรูปแบบรับข้อมูลคล้าย Text แต่จะแสดงเป็น เครื่องหมาย “*” ขณะพิมพ์ข้อมูล ตัวอย่าง

8 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ตัวอย่างการใช้ INPUT Enter text: Enter password : แสดงผลดังนี้ Enter text: Enter password : ******** Seree

9 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th รูปแบบข้อมูลแบบ RADIO RADIO BUTTON เป็นปุ่มกลม เป็นรูปแบบการรับข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ใช้ เลือกตัวเลือกเพียงอย่างเดียว เมื่อเลือกจะ เป็นจุดดำ ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้ รายการนั้นเป็นค่าปริยาย

10 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ตัวอย่างการใช้ radio button Please choose one of the following : Male Female

11 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th แบบข้อมูลชนิด CHECKBOX เป็นรูปแบบการเลือกที่ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้ มากกว่า 1 รายการ VALUE เป็น attribute ที่กำหนดค่าให้แต่ละ ตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บค่าจะต้องแตกต่างกัน ตัวเลือก CHECKED เป็นการกำหนดให้ รายการนั้นเป็นค่าปริยาย

12 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ตัวอย่างการใช้ checkbox Mango Orange Banana Durain

13 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ปุ่ม SUBMIT ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่กรอกหรือเลือกใน แบบฟอร์มไปยัง Server รูปแบบ เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม เลือก

14 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ปุ่ม RESET เป็นปุ่มที่ใช้กดสำหรับยกเลิกรายการที่ ป้อนเข้าไปทั้งหมด ให้กับไปใช้ค่าเริ่มต้นใหม่ รูปแบบ เมื่อ message คือข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม RESET

15 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การใช้ปุ่ม submit และ reset แสดงผลดังนี้ Send FormCancel Form

16 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th TEXTAREA เป็นการรับข้อความหลายบรรทัด (Multiline text input) ในบริเวณที่กำหนดไว้ รูปแบบ