งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ
ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 207 ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนในสังคมต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาต้องปรับปรุงเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้นักการศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดับต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการนำไปใช้แก้ปัญหาและดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) การเลขานุการเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับ มนุษย์มาก โดยเฉพาะในส่วนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เพราะเลขานุการเป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล เลขานุการฝึกให้คนคิดอย่างมีระบบ ระเบียบ และเป็นรากฐานของวิทยาการสาขาต่างๆ แต่เลขานุการมีลักษณะเป็นนามธรรม เนื้อหาบางตอนก็ยากที่ครูจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและไม่เบื่อหน่าย ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

4 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหนึ่งที่นับว่าสำคัญคือ เจตคติต่อการเรียนวิชาเลขานุการ เจตคติต่อวิชามีบทบาทสำคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้วิชาใดๆ ได้ดีขึ้นหากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ ดังนั้นผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาใด ย่อมทำให้การเรียนวิชานั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาเลขานุการก็จะทำให้การเรียนเลขานุการไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่สนใจไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ชอบวิชาเลขานุการ ไม่เห็นคุณค่าของวิชาเลขานุการ และเห็นว่าวิชาเลขานุการน่าเบื่อหน่าย ลักษณะของผู้เรียนที่เรียนอ่อนเลขานุการ มักจะมีเจตคติทางลบต่อวิชาเลขานุการ คิดว่าตนเป็นผู้ล้มเหลวเสมอ ไม่ชอบเข้าชั้นเรียน ไม่ชอบทำงาน ชอบรบกวนผู้เรียนคนอื่น เบื่อหน่ายการเรียน อยากหนีโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ผู้เรียนจะเรียนเลขานุการได้ดีขึ้น ผู้เรียนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเลขานุการ

5 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาเลขานุการของผู้เรียน

6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ เพศ จำนวน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หญิง 36 (75) 98.97 15.56 ชาย 12 (25) 94.67 10.87 รวม 48 (100) 97.90 14.54

7 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ผลจากการศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการของผู้เรียนชั้น ปวช นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการเลขานุการ เมื่อแบ่งตามเพศหญิงและเพศชาย นักเรียนหญิงและนักเรียนชายต่างก็มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการเลขานุการเหมือนกัน

8 ขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google