งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 207 ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 207 ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 207 ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ความเปลี่ยนแปลงและความ เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี สมัยใหม่ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนใน สังคมต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาต้อง ปรับปรุงเพื่อให้คนมีความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักการศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุง หลักสูตรในระดับต่างๆ ให้ได้ มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการ นำไปใช้แก้ปัญหาและดำเนินชีวิตใน สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) การเลขานุการเป็นวิชาหนึ่งที่มี ความสำคัญและจำเป็นสำหรับ มนุษย์มาก โดยเฉพาะในส่วนที่จะนำไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เพราะเลขานุการเป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจของ มนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการ และเหตุผล เลขานุการฝึกให้คนคิดอย่างมีระบบ ระเบียบ และเป็นรากฐานของวิทยาการ สาขาต่างๆ แต่เลขานุการมีลักษณะเป็น นามธรรม เนื้อหาบางตอนก็ยากที่ครูจะอธิบาย ให้ผู้เรียนเข้าใจและไม่เบื่อหน่าย ตลอดจนช่วย ให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

4 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหนึ่งที่นับว่าสำคัญ คือ เจตคติต่อการเรียนวิชาเลขานุการ เจตคติต่อ วิชามีบทบาทสำคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้วิชาใดๆ ได้ดีขึ้น หากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ ดังนั้นผู้เรียนมี เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาใด ย่อมทำให้การเรียนวิชานั้น ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดี ต่อวิชาเลขานุการก็จะทำให้การเรียนเลขานุการไม่ ประสบผลสำเร็จ เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่สนใจไม่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ชอบวิชาเลขานุการ ไม่ เห็นคุณค่าของวิชาเลขานุการ และเห็นว่าวิชา เลขานุการน่าเบื่อหน่าย ลักษณะของผู้เรียนที่เรียน อ่อนเลขานุการ มักจะมีเจตคติทางลบต่อวิชา เลขานุการ คิดว่าตนเป็นผู้ล้มเหลวเสมอ ไม่ชอบเข้า ชั้นเรียน ไม่ชอบทำงาน ชอบรบกวนผู้เรียนคนอื่น เบื่อหน่ายการเรียน อยากหนีโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ ผู้เรียนจะเรียนเลขานุการได้ดีขึ้น ผู้เรียนจะต้องมีเจต คติที่ดีต่อวิชาเลขานุการ

5 วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อศึกษาเจต คติต่อวิชา เลขานุการของ ผู้เรียน

6 สรุปผลการวิจัย เพศจำนวน ( ร้อยละ ) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน หญิง 36 (75)98.9715.56 ชาย 12 (25)94.6710.87 รวม 48 (100)97.9014.54 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาการ เลขานุการ

7 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ผลจากการศึกษาเจตคติต่อ วิชาการเลขานุการของผู้เรียนชั้น ปวช. 207 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาการเลขานุการ เมื่อแบ่งตามเพศหญิงและเพศชาย นักเรียนหญิงและนักเรียนชายต่างก็มี เจตคติที่ดีต่อวิชาการเลขานุการ เหมือนกัน

8 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเจตคติต่อวิชาการเลขานุการ ของผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 207 ผู้วิจัย นางสุพัณณรัฎฐ์ ประชานิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google