งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถเทียบโอน ประสบการณ์ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้น สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผล การเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ ความเป็นมา

3 “ผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นของการจัด การศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ ที่สนใจในการศึกษาเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ จึง ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว” ความเป็นมา

4 เพื่อศึกษากระบวนการ ดำเนินงานในการจัด การศึกษาเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ วัตถุประสงค์

5 กรอบแนวคิดการวิจัย คณะกรรมการสถานศึกษา
กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ คณะกรรมการสถานศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย

6 ผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงาน คณะกรรมการการส่งเสริม การศึกษาเอกชน และสำนักเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน 1 รวมจำนวน 14 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก

7 เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลจากการประเมิน วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล

8 ขั้นเตรียมการ เป็นการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน การดำเนินการจัดทำ โครงการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ผลการวิจัย

9 ขั้นดำเนินการ เป็นการดำเนินการจัดทำ โครงการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือในด้านต่าง ๆ ผลการวิจัย

10 ขั้นตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบโครงการเทียบ โอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเทียบ โอนความรู้และประสบการณ์ พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและ ความถูกต้อง ความเหมาะสม จำนวน 3 ครั้ง ผลการวิจัย

11 ขั้นนำไปใช้ เป็นการขออนุมัติและนำโครงการ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือไป ใช้เป็นแนวทางหรือคู่มือในการ ดำเนินงานจัดการศึกษาเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ของ วิทยาลัย ผลการวิจัย

12

13

14 ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google