งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการดำเนินงานในการจัด การศึกษาเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ สุจิตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการดำเนินงานในการจัด การศึกษาเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ สุจิตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการดำเนินงานในการจัด การศึกษาเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ สุจิตรา บำรุงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

2 ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ได้กำหนด หลักเกณฑ์ที่สามารถเทียบ โอนประสบการณ์ได้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่าง กว้างขวาง เน้นสมรรถนะ เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตาม ศักยภาพและโอกาสของ ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบ ความรู้และประสบการณ์จาก แหล่งวิทยาการ สถาน ประกอบการและสถาน ประกอบอาชีพอิสระ

3 ความเป็นมา “ ผู้วิจัยเห็นถึง ความสำคัญและ จำเป็นของการจัด การศึกษาทางเลือก สำหรับผู้ที่สนใจใน การศึกษาเทียบโอน ความรู้และ ประสบการณ์ จึงได้ ดำเนินโครงการ ดังกล่าว ”

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา กระบวนการ ดำเนินงานในการ จัดการศึกษาเทียบ โอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 กรอบแนวคิด การวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเทียบโอน ความรู้และ ประสบการณ์ ผู้บริหารวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู คณาจารย์ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ คณะกรรมการ สถานศึกษา กระบวนการ ดำเนินงานใน การจัด การศึกษาเทียบ โอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ

6 ผู้ให้ข้อมูล หลัก ผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงาน คณะกรรมการการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน และสำนักเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน 1 รวมจำนวน 14 คน

7 เครื่องมือและ การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์ วิเคราะห์ เชิงเนื้อหา ข้อมูลจากการประเมิน วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

8 ผลการวิจัย ขั้นเตรียมการ เป็นการศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งจาก เอกสารและบุคคล เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานในการ ดำเนินการจัดทำ โครงการเทียบโอน ความรู้และ ประสบการณ์

9 ผลการวิจัย ขั้นดำเนินการ เป็นการดำเนินการ จัดทำโครงการ เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ ในด้านต่าง ๆ

10 ผลการวิจัย ขั้นตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบ โครงการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มี ความรู้เกี่ยวกับการ เทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์พิจารณา ตรวจสอบเนื้อหาและ ความถูกต้อง ความ เหมาะสมจำนวน 3 ครั้ง

11 ผลการวิจัย ขั้นนำไปใช้ เป็นการขออนุมัติและนำ โครงการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือไปใช้เป็น แนวทางหรือคู่มือในการ ดำเนินงานจัดการศึกษา เทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ของ วิทยาลัย

12

13

14 จบการ นำเสนอ ขอขอบพระ คุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการดำเนินงานในการจัด การศึกษาเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ สุจิตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google