งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครู – ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู – ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาการภายใน – ภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2 แผนภูมิการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ปฐมวัย จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย) ประถมศึกษา จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย) มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย) มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย) ศูนย์ประสานงาน การจัดการมัธยมศึกษา (41 ศูนย์) ศูนย์เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา (19 ศูนย์) ศูนย์พัฒนาวิชาการ เขตพื้นที่การศึกษา เขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

3 แผนภูมิการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนฯ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ อื่น ๆ ตามบริบท

4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการบริหาร ผอ.สพท. ประธานกรรมการ รอง ผอ.สพท. รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (2 คน) กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน (1 คน) กรรมการ ผู้แทน อปท. (1 คน) กรรมการ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ (11 – 15 คน) กรรมการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการและเลขานุการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหาร ผอ.โรงเรียนที่ตั้งศูนย์ ประธานกรรมการ ผู้แทน ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ (2-4 คน) กรรมการ ศึกษานิเทศก์ (2 คน) กรรมการ ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน (1 คน) กรรมการ ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (4-8 คน) กรรมการ ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (4-8 คน) กรรมการ รอง ผอ.โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ร.ร.ที่ตั้งศูนย์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.ที่ตั้งศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6 อำนาจ – หน้าที่คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาความต้องการจำเป็น วางแผนพัฒนาครู – ผู้บริหาร กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศครู - ผู้บริหาร พัฒนาครู - ผู้บริหารสถานศึกษา

7 อำนาจ – หน้าที่คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากร สร้างแรงจูงใจให้ครู – ผู้บริหาร พัฒนาตนเอง นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง / ได้รับมอบหมาย

8 อำนาจ – หน้าที่คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและวางแผนการพัฒนา จัดทำข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา

9 อำนาจ – หน้าที่คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูเพื่อนำไปสู่มาตรฐานวิชาชีพ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ความสามารถทางวิชาการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

10 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพฐ. โอนเงิน
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพฐ. โอนเงิน 1. งบดำเนินงานพัฒนาศูนย์เขตละ 100,000 บาท 2. งบพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (15 คน) เขตละ 500,000 บาท 3. งบพัฒนารองผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ เขตละ 2,000,000 บาท 4. จัดคูปองเพื่อการพัฒนาให้เขตละ 100 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google