งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการ วัตถุประ สงค์ เขตพื้นที่ การศึกษา 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการ วัตถุประ สงค์ เขตพื้นที่ การศึกษา 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการ วัตถุประ สงค์ เขตพื้นที่ การศึกษา 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ครู – ผู้บริหาร 3. เพื่อพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู – ผู้บริหาร 4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาการ ภายใน – ภายนอกองค์กร 5. เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 6. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการให้เป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2 แผนภูมิการบริหารศูนย์พัฒนา วิชาการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนา วิชาการกลุ่ม สาระการ เรียนรู้ ศูนย์พัฒนา วิชาการ เขตพื้นที่ การศึกษา 185 เขต กลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ปฐมวัย จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย ) ประถมศึกษา จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย ) มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย ) มัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด.... (76 กลุ่มเครือข่าย ) ศูนย์ ประสานงาน การจัดการ มัธยมศึกษา (41 ศูนย์ ) ศูนย์เครือข่าย การนิเทศการ มัธยมศึกษา (19 ศูนย์ )

3 แผนภูมิการบริหารศูนย์พัฒนา วิชาการเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาฯ การงานอาชีพ และเทคโนฯ การศึกษา ปฐมวัย คณิตศาสต ร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา ภาษาต่างป ระเทศ การศึกษ าพิเศษ วิทยาศาส ตร์ ศิลปะ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน อื่น ๆ ตาม บริบท

4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนา วิชาการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมกา รบริหาร ผอ. สพท. รอง ผอ. สพท. ประธาน กรรมการ รองประธาน กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ (2 คน ) กรรมการ  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน (1 คน ) กรรมการ  ผู้แทน อปท. (1 คน ) กรรมการ  ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ (11 – 15 คน ) กรรมการ  ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการ และเลขานุการ  ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5 คณะกรรมการศูนย์พัฒนา วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการ บริหาร  ผอ. โรงเรียนที่ตั้งศูนย์ประธาน กรรมการ  ผู้แทน ผอ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ (2-4 คน ) กรรมการ  ศึกษานิเทศก์ (2 คน ) กรรมการ  ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน (1 คน ) กรรมการ  ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (4-8 คน ) กรรมการ  ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (4-8 คน ) กรรมการ  รอง ผอ. โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ร. ร. ที่ตั้ง ศูนย์ กรรมการและเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร. ร. ที่ตั้งศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6  พิจารณาความต้องการจำเป็น วางแผนพัฒนาครู – ผู้บริหาร  กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์  พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม สาระการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศครู - ผู้บริหาร  พัฒนาครู - ผู้บริหารสถานศึกษา อำนาจ – หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา

7 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนา  พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่น  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการ ระดมทรัพยากร  สร้างแรงจูงใจให้ครู – ผู้บริหาร พัฒนาตนเอง  นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง / ได้รับ มอบหมาย อำนาจ – หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา

8  วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและวาง แผนการพัฒนา  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของศูนย์  จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา  พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง การศึกษา อำนาจ – หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ เรียนรู้

9  วิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาครูเพื่อนำไปสู่มาตรฐาน วิชาชีพ  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ความสามารถทางวิชาการ  นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย อำนาจ – หน้าที่ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม สาระการเรียนรู้

10 1. งบดำเนินงานพัฒนาศูนย์เขตละ 100,000 บาท 2. งบพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (15 คน ) เขตละ 500,000 บาท 3. งบพัฒนารองผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม บริหารวิชาการ เขตละ 2,000,000 บาท 4. จัดคูปองเพื่อการพัฒนาให้เขตละ 100 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา วิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพฐ. โอนเงิน รวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการ วัตถุประ สงค์ เขตพื้นที่ การศึกษา 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google