งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือเรียน รายวิชา ขนมไทย วิชา ขนมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือเรียน รายวิชา ขนมไทย วิชา ขนมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2402-2013 หนังสือเรียน รายวิชา ขนมไทย 2402-2013 วิชา ขนมไทย
นริศรา ชูรา และดุษฎี น้อยใจบุญ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม วิชา ขนมไทย รายวิชา ขนมไทย

2 หลักการและเหตุผล การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคคลให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างและพัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องพัฒนาความคิดแก่ผู้เรียนให้เขาใช้ กำลังปัญญาเป็นอาวุธ วิชาขนมไทยเป็นอีกวิชาที่มุ่งมั่น ตั้งใจอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน

3 วิชา ขนมไทย (2402-2013) จุดประสงค์รายวิชา
วิชา ขนมไทย ( ) จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความเข้าใจการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทำ ขนมไทยการบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 2. มีความสามารถในการเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำขนมไทย 3. มีความสามารถในการทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และ มีความรับผิดชอบ

4 มาตรฐานรายวิชา 1. เข้าใจการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ วิธีการและ
1. เข้าใจการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ วิธีการและ เทคนิค การทำขนมไทย การบรรจุภัณฑ์และการ จัดจำหน่าย 2. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำขนมไทย 3. เตรียมวัตถุดิบในการทำขนมไทย 4. ทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย

5 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใช้วัตถุดิบในการทำขนมไทย ประเภทของขนมไทยการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนมไทย วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย

6 วิชาขนมไทย แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 7 บท
วิชาขนมไทย แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 7 บท บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย บทที่ 2 วัตถุดิบในการทำขนมไทย บทที่ 3 อุปกรณ์การทำขนมไทย บทที่ 4 ประเภทขนมไทย บทที่ 5 บรรจุภัณฑ์ขนมไทย บทที่ 6 การคิดต้นทุนและการจัดจำหน่าย บทที่ 7 วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย

7 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย จุดประสงค์ ความเป็นมาของขนมไทย ท้าวทองกีบม้า “ราชินีขนมไทย” คุณสมบัติของผู้ประกอบขนมไทย ศัพท์น่ารู้ที่ใช้ในงานขนมไทย มาตราการ ชั่ง ตวง สรุป แบบฝึกหัด

8 บทที่ 2 วัตถุดิบในการทำขนมไทย
บทที่ 2 วัตถุดิบในการทำขนมไทย จุดประสงค์ ประเภทของวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส สี กลิ่น สรุป แบบฝึกหัด

9 บทที่ 3 อุปกรณ์การทำขนมไทย
จุดประสงค์ อุปกรณ์การชั่ง ตวง อุปกรณ์การเตรียม อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ เครื่องมือหรือพิมพ์ต่างๆ สรุป แบบฝึกหัด

10 บทที่ 4 ประเภทของขนมไทย
จุดประสงค์ ขนมไทยแบ่งตามวัตถุดิบ ขนมไทยแบ่งตามกรรมวิธีการหุงต้ม สรุป แบบฝึกหัด

11 บทที่ 5 บรรจุภัณฑ์ขนมไทย
จุดประสงค์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ขนมไทย สรุป แบบฝึกหัด

12 บทที่ 6 การคิดต้นทุนและการจัดจำหน่าย
จุดประสงค์ การคิดต้นทุน การกำหนดราคาขาย การคิดกำไรสุทธิ องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับผลกำไร สรุป แบบฝึกหัด

13 บทที่ 7 วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย
จุดประสงค์ วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทยจากแป้ง วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทยจากข้าว วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทยจากไข่ สรุป แบบฝึกหัด

14 ประโยชน์ที่ได้รับ

15 ผู้เรียน เอกสารเข้าใจง่ายสามรถศึกษาด้วยตนเองได้ - ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย - เป็นแนวทางใช้ประกอบอาชีพ

16 ผู้สอน - ลดเวลาในการเตรียมการสอน - สอนได้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ - ทำให้การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้

17 ผู้บริหาร สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการอาชีวศึกษา สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

18 สถาบันการศึกษา สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการอาชีวศึกษา - เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถสร้างผลผลิตที่เป็นมาตรฐานแข่งขันได้ - สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพการเป็น ผู้ประกอบการให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา

19 ขอขอบพระคุณ แหล่งอ้างอิง และผู้สนับสนุนทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลด ppt หนังสือเรียน รายวิชา ขนมไทย วิชา ขนมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google