งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2402-2013 รายวิชา ขนมไทย หนังสือ เรียน นริศรา ชูรา และดุษฎี น้อยใจบุญ สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2402-2013 รายวิชา ขนมไทย หนังสือ เรียน นริศรา ชูรา และดุษฎี น้อยใจบุญ สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2402-2013 รายวิชา ขนมไทย หนังสือ เรียน นริศรา ชูรา และดุษฎี น้อยใจบุญ สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม 2402-2013 วิชา ขนมไทย

2 การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย พัฒนาบุคคลให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่ง จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างและ พัฒนาประเทศชาติ การจัดการศึกษาจึงต้อง พัฒนาความคิดแก่ผู้เรียนให้เขาใช้ กำลัง ปัญญาเป็นอาวุธ วิชาขนมไทยเป็นอีกวิชาที่มุ่งมั่น ตั้งใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และ ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันกับการ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุค ปัจจุบัน

3 วิชา ขนมไทย (2402-2013) 1. มีความเข้าใจการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทำ ขนมไทยการบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 2. มีความสามารถในการเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำขนมไทย 3. มีความสามารถในการทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และ มีความรับผิดชอบ จุดประสงค์ รายวิชา

4 1. เข้าใจการเลือกวัตถุดิบและ อุปกรณ์ วิธีการและ เทคนิค การทำขนมไทย การ บรรจุภัณฑ์และการ จัดจำหน่าย 2. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ ทำขนมไทย 3. เตรียมวัตถุดิบในการทำขนม ไทย 4. ทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุ ภัณฑ์และจัดจำหน่าย มาตรฐาน รายวิชา

5 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใช้วัตถุดิบในการ ทำขนมไทย ประเภทของขนม ไทยการเลือกใช้อุปกรณ์ในการ ทำขนมไทย วิธีการและเทคนิค การทำขนมไทย บรรจุภัณฑ์และ จัดจำหน่าย คำอธิบาย รายวิชา

6 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ขนมไทย บทที่ 2 วัตถุดิบในการทำขนม ไทย บทที่ 3 อุปกรณ์การทำขนม ไทย บทที่ 4 ประเภทขนมไทย บทที่ 5 บรรจุภัณฑ์ขนมไทย บทที่ 6 การคิดต้นทุนและการ จัดจำหน่าย บทที่ 7 วิธีการและเทคนิคการ ทำขนมไทย วิชาขนมไทย แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 7 บท

7 จุดประสงค์ ความเป็นมาของขนมไทย ท้าวทองกีบม้า “ ราชินีขนมไทย ” คุณสมบัติของผู้ประกอบขนมไทย ศัพท์น่ารู้ที่ใช้ในงานขนมไทย มาตราการ ชั่ง ตวง สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับขนมไทย

8 จุดประสงค์ ประเภทของวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส สี กลิ่น สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 2 วัตถุดิบในการ ทำขนมไทย

9 จุดประสงค์ อุปกรณ์การชั่ง ตวง อุปกรณ์การเตรียม อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ เครื่องมือหรือพิมพ์ ต่างๆ สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 3 อุปกรณ์การ ทำขนมไทย

10 จุดประสงค์ ขนมไทยแบ่งตามวัตถุดิบ ขนมไทยแบ่งตามกรรมวิธี การหุงต้ม สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 4 ประเภท ของขนมไทย

11 จุดประสงค์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ขนมไทย สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 5 บรรจุภัณฑ์ ขนมไทย

12 จุดประสงค์ การคิดต้นทุน การกำหนดราคาขาย การคิดกำไรสุทธิ องค์ประกอบที่ใช้พิจารณา เกี่ยวกับผลกำไร สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 6 การคิดต้นทุนและ การจัดจำหน่าย

13 จุดประสงค์ วิธีการและเทคนิคการทำขนม ไทยจากแป้ง วิธีการและเทคนิคการทำขนม ไทยจากข้าว วิธีการและเทคนิคการทำขนม ไทยจากไข่ สรุป แบบฝึกหัด บทที่ 7 วิธีการและเทคนิค การทำขนมไทย

14

15 - เอกสารเข้าใจง่ายสามรถศึกษา ด้วยตนเองได้ - เป็นแนวทางใช้ประกอบอาชีพ - ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ ปัญญาไทย

16 - ลดเวลาในการเตรียมการสอน - ทำให้การจัดการเรียนการสอน สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนนำไปประกอบ อาชีพได้ - สอนได้ครอบคลุมเนื้อหาและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

17 - สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การจัดการอาชีวศึกษา - สร้างภาพลักษณ์แห่ง คุณภาพการอาชีวศึกษา

18 - เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ สามารถสร้างผลผลิตที่เป็น มาตรฐานแข่งขันได้ - สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพการเป็น ผู้ประกอบการให้กับนักเรียน อาชีวศึกษา - สร้างภาพลักษณ์แห่งคุณภาพการ อาชีวศึกษา

19 ขอขอบพระคุณ แหล่งอ้างอิง และผู้สนับสนุนทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลด ppt 2402-2013 รายวิชา ขนมไทย หนังสือ เรียน นริศรา ชูรา และดุษฎี น้อยใจบุญ สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google