งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูระพีร์ ปิย จันทร์ กสร. ภาษาไทย คุณครูสุภาพ หาคำ กสร. วิทยาศาสตร์ คุณครูจิราพรรณ สุขเกษม กสร. ภาษาต่างประเทศ คุณครูโสภา พรรณ เขตรสาลี กสร. คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูระพีร์ ปิย จันทร์ กสร. ภาษาไทย คุณครูสุภาพ หาคำ กสร. วิทยาศาสตร์ คุณครูจิราพรรณ สุขเกษม กสร. ภาษาต่างประเทศ คุณครูโสภา พรรณ เขตรสาลี กสร. คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณครูระพีร์ ปิย จันทร์ กสร. ภาษาไทย คุณครูสุภาพ หาคำ กสร. วิทยาศาสตร์ คุณครูจิราพรรณ สุขเกษม กสร. ภาษาต่างประเทศ คุณครูโสภา พรรณ เขตรสาลี กสร. คณิตศาสตร์

3 สำรวจจากแบบสอบถาม จำนวนจำนวน 84 ชุด ผู้วิเคราะห์ข้อมูล : ครูโสภาพรรณ เขตรสาลี ภาพนิ่ง : น. ส. วันวิสา เทียมทิพา บุญกร

4 ที่เรื่องค่าเฉลี่ยความหมาย 1 ความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ หลักสูตร 1.1 ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และหลักสูตร 2.13 มาก 1.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2.44 มากที่สุด 1.3 การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ สภาพผู้เรียน 2.38 มากที่สุด เฉลี่ย 2.32 มากที่สุด 2 ความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ พัฒนาวิชาชีพ 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2.25 มาก 2.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาตนเองและผู้เรียน 2.38 มากที่สุด 2.3 การวิจัยในชั้นเรียน 2.25 มาก เฉลี่ย 2.29 มากที่สุด ภาพรวม 2.30 มากที่สุด

5  ผลการสำรวจ แบบสอบถามความต้องการใน การพัฒนาของครู 8 กลุ่ม สาระ ส่วนใหญ่มีความต้องการ ในการพัฒนาครูในด้านการ พัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.33 มี ค่าเฉลี่ย 2.32 ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ความต้องการในการ พัฒนาครูในระดับ มากที่สุด และในด้านความต้องการพัฒนา ตนเองเกี่ยวกับการพัฒนา วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 76.33 มีค่าเฉลี่ย 2.29 ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ความต้องการในการ พัฒนาครูในระดับมากที่สุด  สรุปโดยภาพรวม ความ ต้องการในการพัฒนาของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีความต้องการ ในการพัฒนาของครู คิดเป็น ร้อยละ 76.67 มีค่าเฉลี่ย 2.30 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความ ต้องการในการพัฒนาของครูใน ระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt คุณครูระพีร์ ปิย จันทร์ กสร. ภาษาไทย คุณครูสุภาพ หาคำ กสร. วิทยาศาสตร์ คุณครูจิราพรรณ สุขเกษม กสร. ภาษาต่างประเทศ คุณครูโสภา พรรณ เขตรสาลี กสร. คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google