งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ

2 2 หลักเกณฑ์ 1. คุณสมบัติ 1.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการไม่น้อยกว่า 1 ปี 1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขึ้นต่ำ ของอันดับ คศ.3 (18,910 บาท ) 1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิด จากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน

3 3 2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ วิชาชีพ 2.1.1 การมีวินัย 2.1.1 การมีวินัย 2.1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี 2.1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี 2.1.3 การดำรงชีวิตอย่าง เหมาะสม 2.1.3 การดำรงชีวิตอย่าง เหมาะสม 2.1.4 ความรักและศรัทธาใน วิชาชีพ 2.1.4 ความรักและศรัทธาใน วิชาชีพ 2.1.5 ความรับผิดชอบใน วิชาชีพ 2.1.5 ความรับผิดชอบใน วิชาชีพ

4 4 2.2 ด้านคุณภาพการ ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2.2 ด้านคุณภาพการ ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2.2.1 สมรรถนะหลัก 2.2.1 สมรรถนะหลัก (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการที่ดี (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (3) การพัฒนาตนเอง (4) การทำงานเป็นทีม (4) การทำงานเป็นทีม

5 5 2.2.1 สมรรถนะประจำ สายงาน 2.2.1 สมรรถนะประจำ สายงาน (1) การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ (1) การวิเคราะห์และ สังเคราะห์ (2) การสื่อสารและ การจูงใจ (2) การสื่อสารและ การจูงใจ (3) การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (3) การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (4) การมีวิสัยทัศน์

6 6 2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ 2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ 2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน 2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน (1) งานวิชาการ (1) งานวิชาการ (2) งานบริหารแผนและ งบประมาณ (2) งานบริหารแผนและ งบประมาณ (3) งานบริหารงาน บุคคล (3) งานบริหารงาน บุคคล (4) งานบริหารทั่วไป (4) งานบริหารทั่วไป (5) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง (5) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ สถานศึกษา ชุมชน และ สถานศึกษา 2.3.2 ผลงานทางวิชาการไม่ น้อยกว่า 1 รายการ 2.3.2 ผลงานทางวิชาการไม่ น้อยกว่า 1 รายการ

7 7 3. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ให้ พิจารณาจาก เอกสารรายงานผลการ พิจารณาจาก เอกสารรายงานผลการ ปฏิบัติงานที่ขอรับการ ประเมินเสนอ ปฏิบัติงานที่ขอรับการ ประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจาก การปฏิบัติจริง และอาจพิจารณาจาก การปฏิบัติจริง ด้วยก็ได้ ด้วยก็ได้

8 8 4. การประเมินผลงานทาง วิชาการให้ ประเมินจากเอกสาร ผลงานทาง ประเมินจากเอกสาร ผลงานทาง วิชาการและอาจให้ผู้ขอ นำเสนอและ วิชาการและอาจให้ผู้ขอ นำเสนอและ ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้

9 9 5. เกณฑ์การตัดสิน 5.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน คุณภาพการ ปฏิบัติงาน ผลการ คุณภาพการ ปฏิบัติงาน ผลการ ประเมินแต่ละด้าน ต้องได้คะแนน ประเมินแต่ละด้าน ต้องได้คะแนน จากกรรมการทั้งสาม คน เฉลี่ยไม่ จากกรรมการทั้งสาม คน เฉลี่ยไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 70 ต่ำกว่าร้อยละ 70

10 10 5.2 ด้านผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ 5.2 ด้านผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้อง ได้คะแนนจาก ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้อง ได้คะแนนจาก กรรมการแต่ละคน ดังนี้ กรรมการแต่ละคน ดังนี้ 5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน 5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนน 5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 5.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ คะแนนไม่ต่ำ 5.2.3 คะแนนรวม ต้องได้ คะแนนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 70 กว่าร้อยละ 70

11 11 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมิน ในข้อ 5.2 จะต้องมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอก ฉันท์ โดยเป็นเอกฉันท์ทั้ง ส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และ คะแนนรวม

12 12 6. การพิจารณาอนุมัติผลการ ประเมิน ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่เป็น ผู้อนุมัติมีผล ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่เป็น ผู้อนุมัติมีผล ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ได้รับรายงานผลการ ปฏิบัติงานและ ได้รับรายงานผลการ ปฏิบัติงานและ ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

13 13 7. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการ พิเศษ จะต้องผ่านการ พัฒนาก่อน แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด

14 14 วิธีการ 1. ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ผู้ประสงค์จะขอรับ การประเมิน ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง ถึง สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน หรือ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม

15 15 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก. ค. ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก. ค. ศ. กำหนด กำหนด 3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ดำเนินการพัฒนาการทำ ผลงานทาง ดำเนินการพัฒนาการทำ ผลงานทาง วิชาการ และพัฒนาก่อน แต่งตั้งตาม วิชาการ และพัฒนาก่อน แต่งตั้งตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด

16 16 4. การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้ง 4.1 คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน คุณภาพการ ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารการศึกษา (2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา (3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ ต่ำกว่าวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการ

17 17 4.2 กรรมการประเมินผลงานที่ เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญใน สาขาวิชา ที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก. ค. ศ. กำหนด ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ

18 18 5. การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการพร้อมกัน แล้วนำผลการ ประเมินเสนอ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาพิจารณา

19 19 5.2 กรณีผ่านการประเมินทั้ง สองด้าน ให้ แจ้งผู้ขอรับการประเมิน เสนอรายงาน ผลการปฏิบัติงานและ ผลงานทางวิชาการ อย่างละ 4 ชุด ต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอถึง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ภายใน รอบปีที่เสนอขอ หากไม่ ส่งตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

20 20 6. ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา ส่ง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงาน ทางวิชาการ ให้กรรมการ ประเมิน ผลงานพิจารณา

21 21 7. เมื่อกรรมการประเมิน เสร็จแล้ว ให้นำผลการประเมิน เสนอ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา กรณี อนุมัติ ถ้าผู้ขอผ่านการ พัฒนาก่อน แต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มี อำนาจตาม มาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google