งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ฯ.  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต มิใช่ ส่วนหนึ่งของ หลักสูตรระดับปริญญาโท  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ฯ.  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต มิใช่ ส่วนหนึ่งของ หลักสูตรระดับปริญญาโท  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ฯ

2  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต มิใช่ ส่วนหนึ่งของ หลักสูตรระดับปริญญาโท  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจเข้า ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา โท ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่ เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ เข้าศึกษา

3  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง มิใช่ ส่วนหนึ่งของ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อาจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาเอก โดยให้ใช้ คุณวุฒิปริญญาโทหรือ เทียบเท่าเข้าศึกษา

4  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่มีระยะเวลา การศึกษา 6 ปี หรือเทียบเท่า ปริญญาโทอาจเข้าศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโทมาก่อน

5 ความสัมพันธ์กับเกณฑ์ มาตรฐานด้านอื่น ๆ  หลักเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ( อยู่ ในระหว่างดำเนินการ )  หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ เรียนระดับปริญญาฯ  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ. ศ.2549  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนี้ ต้องใช้ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ

6  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาโท 2 ปริญญาใน สถาบันอุดมศึกษาไทย พ. ศ. 2548  หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการ หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา ทางไกล พ. ศ. 2548  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ ดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ การศึกษาทางไกล พ. ศ. 2548  ( ร่าง ) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2549  ( ร่าง ) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (NQF)  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนี้ ต้องใช้ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ( ต่อ )

7 อาจารย์ประจำหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  บุคลากรในสถาบันที่มีหน้าที่ หลักด้านการสอนและการวิจัย  ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม ภาระงานที่รับผิดชอบใน หลักสูตรที่เปิดสอน ( มิใช่เต็ม เวลาตามเวลาทำการ )  อาจารย์ประจำ

8  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด สอนในหลักสูตรนั้น  ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ สถาบันประกาศระบุไว้ในหลักสูตรใดหลักสูตร หนึ่งในขณะหนึ่ง ๆ  จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้  ในกรณีหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน อาจารย์ ประจำของสถาบัน ในหลักสูตรความร่วมมือนั้นให้ ถือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานนี้  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรสห วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร

9  สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับ อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีที่มี คุณวุฒิปริญญาตรีจะต้อง - มีประสบการณ์ในการสอน และ - ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิ สูงขึ้น และ - ต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  อาจารย์ประจำหลักสูตร ( ต่อ )

10  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ มีภาระหน้าที่ในการบริหาร หลักสูตรและการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร การติดตาม ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง  อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

11  เป็นผู้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี  อาจเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ ตำแหน่งทางวิชาการ  เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ  เป็นผู้ที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน หรือ ระดับกระทรวง หรือวงการวิชาชีพด้าน นั้น ๆ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

12  เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก. พ. และหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกำหนด  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงาน ทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กับ - ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชา หรือ - ผลงานของตำแหน่งที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้ เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ( ต่อ )

13 การเปิดสอนหลักสูตร – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร ต่อเนื่อง ไม่ให้เปิดสอน – หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ปริญญาโท เปิดแผน ก. อย่างเดียวได้ เปิดแผน ก. และแผน ข. พร้อม กันได้


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ฯ.  หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต มิใช่ ส่วนหนึ่งของ หลักสูตรระดับปริญญาโท  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google