งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับ คุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ วิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับ คุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ วิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับ คุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ วิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี

2 คุณภาพผู้เรียน ( ผลสัมฤทธิ์ ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียน การสอน การทดสอบ / วัดและประเมินผล ผู้เรียน การรับบุคคลเข้าศึกษา ต่อมหาวิทยาลัย การประเมินวิทยฐานะ และความก้าวหน้าใน วิชาชีพครู การประเมินสถานศึกษา

3 นโยบาย / จุดเน้น 1. ผลักดันนำการใช้กรอบคุณวุฒิ วิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไก กำหนดและรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ สอดคล้อง กับความต้องการและทิศทางการ พัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี มาตรฐานเทียบได้กับ ระดับสากล และสอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศ

4 นโยบาย / จุดเน้น 2. พัฒนาการเรียนการสอน อาชีวศึกษา ( เป้าหมายปรับสัดส่วน ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 50 : 50) โดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมกับภาคการผลิตและสถาน ประกอบการมากขึ้น มีมาตรฐานการ จูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาสถานศึกษาลักษณะทวิภาคี

5 แนวทาง / กระบวนการขับเคลื่อน 1. เพิ่มคุณภาพและปริมาณ ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยสร้างความ เปลี่ยนแปลงในด้านคุณสมบัติของ ผลผลิตที่มุ่งเน้นมาตรฐานฝีมือ แรงงาน ด้านหลักสูตรสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า ด้าน ครูผู้สอน ด้านแหล่งความรู้ ที่มีทั้ง โรงงานในสถานศึกษา และมี สถานศึกษาในโรงงาน และด้านการ จัดการให้เป็นไปในลักษณะ Public Private Partnership

6 แนวทาง / กระบวนการขับเคลื่อน 2. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญ ศึกษาเป็น 51 : 49 ภายใน 2 ปี ข้างหน้า 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 – 2558

7 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 1. เชิญผู้มีความรู้ความ ชำนาญร่วมกำหนดความชัดเจน ประเด็นสำคัญของการปฏิรูป อาชีวศึกษาระบบกระบวนการ ผู้รับผิดชอบและการติดตาม ประเมินผล 2. ผลักดันร่างกฎหมาย ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคี ระหว่างสถานประกอบการกับ สถานศึกษาอาชีวะ

8 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 3. ศึกษาข้อมูลจากความ ต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ แรงงานเพื่อกำหนดสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษา และแนวทางการ ดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมือและ ทรัพยากรที่ใช้ผลักดันให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 4. วางแผนผลิตนักศึกษาแต่ ละวิชาตามความต้องการของ หน่วยงานผู้ใช้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ บนพื้นฐานสัดส่วน สาขาวิชา และเป้าหมายควบคุม การผลิตที่ชัดเจน

9 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 5. กำหนดกลยุทธ์ผลักดัน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อสามัญ (51 : 49) ภายในปี 2558 ให้สำเร็จโดย ระยะแรกผลักดันเรื่อง Vocational Qualification : VQ ให้สำเร็จ 6. กลุ่มนักเรียนที่ออกกลางคัน กลุ่มนักเรียนขยายโอกาส เป็น กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนสาย อาชีวะ 7. กำหนดกลยุทธ์พัฒนา อาชีวศึกษามุ่งเน้นปฏิบัติในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเล็ก ๆ เพื่อเป็น ต้นแบบที่ดีและขยายผลเพิ่มขึ้น

10 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 8. ปรับปรุงระบบการศึกษา อาชีวศึกษามุ่งเน้น Human Quality มากกว่า Function Quality 9. กำหนดกลไกการจัด การศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็น เอกภาพ ด้วยความร่วมมือระหว่าง สอศ., สช. และภาคเอกชน 10. ปรับปรุงโครงสร้างการ จัดการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรเดียว ที่กำกับดูแลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความเป็นเอกภาพและ ดำเนินการได้ทั้งระบบ

11 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 11. ทบทวนมาตรฐานผู้สำเร็จ อาชีวศึกษา เน้นนักศึกษาเป็นผู้มี AQ สูง มีความอดทน รวมไปถึงการ เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ สถานศึกษา 12. ปรับภาพลักษณ์ อาชีวศึกษา จาก Vocational Education เป็น Career Education 13. ประสานสื่อมวลชนเป็นภาคี ขับเคลื่อนส่งเสริมภาพลักษณ์ อาชีวศึกษา

12 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 14. กำหนดแนวทางวิธีการดึง ผู้เรียนนอกระบบเข้ามาเรียนสาย อาชีวศึกษา เช่น สร้างภาพลักษณ์ “ เรียนดี แล้วมีงานทำ ” และเชื่อมโยงกับ คุณวุฒิวิชาชีพที่ภาคเอกชนกำหนด 15. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสร้างความ ร่วมมือกับ สมศ. และ สทศ. 16. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการบรรจุครูสาขา ช่างอาชีพ ใบประกอบวิชาชีพครูความ มั่นคงทางอาชีพของครูอาชีวศึกษาที่ยัง เป็นครูอัตราจ้าง โดยประสานความ ร่วมมือกับคุรุสภา

13 ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ จ. ชลบุรี 17. การบริหารงบประมาณโดย จัดสรรไปที่ปลายทางแบบมี เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนอาชีวะที่ชัดเจน 18. การแลกเปลี่ยน / การให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการกับ หน่วยงานภาครัฐไปสู่สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน

14


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับ คุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ วิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google