งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเสริฐ สุภิ รักษ์ การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ( ชำนาญการพิเศษ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเสริฐ สุภิ รักษ์ การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ( ชำนาญการพิเศษ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเสริฐ สุภิ รักษ์ การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ( ชำนาญการพิเศษ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ( รายบุคคล ) Tel : 0817858269 email: supirak5@hotmail.com

2 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสมรรถนะใน การปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูล ในการกำหนดกรอบการ พัฒนาสมรรถนะครูตาม นโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ

3 สมรรถนะ หลักและ สายงาน ความรู้ กลุ่ม สาระที่ สอน ประเมิ น

4 ในการปฏิบัติงานของ ครูผู้สอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้วยการ 1. ครูผู้สอน : ประเมิน ตนเอง 2. เพื่อนครู : ประเมิน ครูผู้สอน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเมิน ครูผู้สอน ในการปฏิบัติงานของ ครูผู้สอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้วยการ 1. ครูผู้สอน : ประเมิน ตนเอง 2. เพื่อนครู : ประเมิน ครูผู้สอน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเมิน ครูผู้สอน การประเมิน สมรรถนะ

5 เครื่องมือประเมิน !! แบบประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน แบบประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน มี 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน ตอนที่ 2 แบบวัดสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของ ครูผู้สอน ( แบบประมาณ ค่า ) ครูผู้สอน ( แบบประมาณ ค่า )

6 เนื้อหาการประเมิน 2 สมรรถนะหลัก 1 สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ 41 ข้อ ) 2 สมรรถนะสายงาน 100 ข้อ ตอนที่ 2 (5 สมรรถนะ 59 ข้อ )

7 เครื่องมือประเมิน !! แบบประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน แบบประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ปฏิบัติน้อยที่สุด = 1 ปฏิบัติน้อย = 2 ปฏิบัติปานกลาง = 3 ปฏิบัติมาก = 4 และปฏิบัติมาก ที่สุด = 5

8 การ ดำเนินงาน สพฐ. สร้างเครื่องมือ ต้นฉบับและคู่มือ สพท./ ศกม. จัดทำเครื่องมือ บันลง CD แต่งตั้งคณะกรรมการ / อนุกรรมการ สถานศึกษาจัดพิมพ์เครื่องมือ ครู 1 คน : 3 ชุด สถานศึกษาดำเนินการประเมิน 15 – 28 ก. พ. 53 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ส่ง สพท./ ศกม.

9 ผู้บริหา ร สถานศึ กษา การดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา

10 การให้คะแนนและแปลผล คุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับ คะแนนรายข้อ (1 – 2 – 3 – 4 – 5) (Mode-Median) คะแนนฐานนิยมหรือมัธยฐาน (Mode-Median) คำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean)

11 การให้คะแนนและแปลผล เทียบกับเกณฑ์ใน การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ4.01-5.00สูง 3.01-4.00ปานกลาง ตั้งแต่ 3.00 ลงมา ต่ำ การแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ

12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ประเสริฐ สุภิ รักษ์ การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน การประเมิน สมรรถนะครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ( ชำนาญการพิเศษ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google