งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชา บริหารธุรรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชา บริหารธุรรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชา บริหารธุรรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์

2 ปัญหาการ วิจัย TFRS for PAES TFRS for NPAES 1. กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีเกี่ยวกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน ได้เสียสาธารณะ 2. เพื่อให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ แก่ผู้ทำบัญชีและ ผู้สนใจทั่วไป 2. เพื่อให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ แก่ผู้ทำบัญชีและ ผู้สนใจทั่วไป

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยจะเลือกผู้ทำ บัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในกิจการที่ไม่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ จำนวน 30 คน เครื่องมือใช้แบบสอบถาม ทั้งแบบปลาย ปิดและปลายเปิดเพื่อถามความคิดเห็นและ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าความถี่และ ร้อยละ

5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูล ความรู้ ความ เข้าใจมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน ได้เสียสาธารณะ ในเนื้อหาและ กำหนดต่างๆ ในมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน วิธีการสรุปผลการ วิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป ใช้ เป็นแนวทางในการจัดอบรม หรือการให้ความรู้เพื่อเติมเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ทำบัญชี และสามารถเสนอแนะข้อมูลซึ่ง เป็นข้อสังเกตแก่ผู้ทำบัญชี และ บุคคลทั่วไปโดยวิธีการรายงาน ผลในรูปแบบเชิงพรรณนา

6

7

8

9

10 สรุปผลการวิจัย จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างใน เรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อ มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน ได้เสียสาธารณะอยู่ในระดับค้างข้างมาก แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการนำ มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วน ได้เสียสาธารณะมาใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากผล การสำรวจของความรู้ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีในกิจการดังกล่าวมีระดับที่มากจะส่งผล ถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำ บัญชีเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชา บริหารธุรรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google