งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชาบริหารธุรรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชาบริหารธุรรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชาบริหารธุรรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ปัญหาการวิจัย มาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS for PAES 1. กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS for NPAES 2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 2. เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แก่ผู้ทำบัญชีและผู้สนใจทั่วไป

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยจะเลือกผู้ทำบัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก(Convenience Sampling) ในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จำนวน 30 คน เครื่องมือใช้แบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดเพื่อถามความคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าความถี่และร้อยละ

5 วิธีการสรุปผลการวิเคราะห์
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในเนื้อหาและกำหนดต่างๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการสรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดอบรม หรือการให้ความรู้เพื่อเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ทำบัญชีและสามารถเสนอแนะข้อมูลซึ่งเป็นข้อสังเกตแก่ผู้ทำบัญชี และบุคคลทั่วไปโดยวิธีการรายงานผลในรูปแบบเชิงพรรณนา

6

7

8

9

10 สรุปผลการวิจัย จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอยู่ในระดับค้างข้างมากแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการนำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากผลการสำรวจของความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในกิจการดังกล่าวมีระดับที่มากจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ปิยมาภรณ์ เหมืองทอง ครูประจำภาควิชาบริหารธุรรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google