งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปราศจาก รั้ว ใฝ่รู้ นำตนเอง มุ่งพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปราศจาก รั้ว ใฝ่รู้ นำตนเอง มุ่งพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปราศจาก รั้ว ใฝ่รู้ นำตนเอง มุ่งพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด

3 ดี มี ความสุ ข

4 นายก สโมสรนิสิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา ฝ่าย กิจกรรม ภายในและ ภายนอก ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายหอพัก ฝ่ายสวัสดิการ ชมรม กีฬา ชมรม ศาสนา และ วัฒนธร รม ชมรม ดนตรี ไทยและ การแสดง ชมรม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อ ม ชมรม เทคโนโล ยีเพื่อการ สื่อสาร ชมรม ดนตรี สากล

5

6 กิจกรรมรับ น้อง

7 รับช่อราช พฤกษ์ พิธีประดับหมวก และเครื่องหมาย แสดงชั้นปี

8

9

10 กิจกรรมจิต อาสา

11

12

13

14 พวกเราคือ นพรัตน์ วชิระ

15 สโมสรนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี นพรัตน์วชิระ


ดาวน์โหลด ppt ปราศจาก รั้ว ใฝ่รู้ นำตนเอง มุ่งพัฒนานิสิต ภายใต้แนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google