งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานปฐมนิเทศนิสิต ใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานปฐมนิเทศนิสิต ใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานปฐมนิเทศนิสิต ใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

2 คณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

3 Slide Title คณบดีคณะ วิทยาการ สารสนเทศ ผศ. ดร. ลลินดา เรือง ปัญญา

4 รองคณบดีฝ่าย บริหาร ดร. อรรถวุธ นาคบุตร

5 ประวัติความเป็นมาของคณะ วิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศของเราจัดตั้งขึ้นอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2552 โดยยก ฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะ วิทยาการสารสนเทศในปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของคณะคือ “ สร้างอารยบัณฑิต มุ่ง แนวคิดสากล นำพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการ สารสนเทศ ” บูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตให้ รู้จริง มีทักษะและมีคุณธรรมในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประกอบไปด้วย 3 สาขา

6 โครงสร้างหลักสูตรของ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7 ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ( อังกฤษ )

8 รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์พุฒิเมธ ขุนนนท์

9 วิทยากร นายศุภวิชญ์ อินทร์ ศวร


ดาวน์โหลด ppt งานปฐมนิเทศนิสิต ใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google