งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบและเป็นแบบอย่าง 2. ให้สิงห์ไพรเป็นที่รู้จัก ของสาธารณะทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสืบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบและเป็นแบบอย่าง 2. ให้สิงห์ไพรเป็นที่รู้จัก ของสาธารณะทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสืบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบและเป็นแบบอย่าง 2. ให้สิงห์ไพรเป็นที่รู้จัก ของสาธารณะทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสืบ สานประเพณี วัฒนธรรม และ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 4. สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในตัว บุคคลในการทำงาน บริหารงานดี มีคุณธรรม สู่ความ สร้างสรรค์ และเป็นหนึ่ง

3 1. นโยบายสร้างอุปกรณ์พื้นฐานภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในเรื่องของ น้ำดื่ม ลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้านข้างและด้านหน้าตึกเทพพงษ์ พานิช โต๊ะสำหรับนักศึกษาและ บุคคลทั่วไป และ สะพานข้ามคู น้ำหน้าตึกเทพพงษ์พานิช 2. นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร 3. นโยบายของการบูรณาการในส่วน ของกิจกรรมให้มีส่วนร่วมของ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ทุก ชั้นปี

4 กิจกรรม โครงการที่ จะดำเนินการ เดือนหมวด กิจกรรม งบประม าณ 1. โครงการปันรอยยิ้มมกราค ม นันทนาการ 10,000 2. โครงการกีฬาสิงห์ ไพรคัพ ครั้งที่ 3 มกราค ม กุมภาพั นธ์ กีฬาและ ส่งเสริม สุขภาพ 8,000 3. โครงการประชุมผู้นำ นักศึกษาสโมสร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 วิทยาเขต พฤษภ าคม วิชาการ 5,000 4. โครงการสิงห์ไพรร่วม ใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม พฤษภ าคม มิถุนาย น บำเพ็ญ ประโยชน์ รักษา สิ่งแวดล้อม 10,000

5 5. โครงการวันไหว้ครูมิถุนาย น ส่งเสริม ศิลปวัฒนธ รรม 5,000 6. โครงการแห่เทียน พรรษา กรกฎา คม ส่งเสริม ศิลปวัฒนธ รรม 5,000 7. โครงการบุญเดือน สิงห์ สิงหาค ม ส่งเสริม ศิลปวัฒนธ รรม 10,000 8. โครงการเวที ประชาธิปไตย สิงหาค ม กันยาย น วิชาการ 10,000 9. โครงการสิงห์อาสา พัฒนาชุมชน กันยาย น ตุลาคม พฤศจิก ายน บำเพ็ญ ประโยชน์ รักษา สิ่งแวดล้อ ม 45,000

6 10. โครงการกีฬาสิงห์ ไพรรวมใจ ตุลาคม พฤศจิก ายน กีฬาและ ส่งเสริม สุขภาพ 40,000 11. โครงการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา พฤศจิก ายน วิชาการ 3,000 12. โครงการสัมมนา สโมสรนักศึกษา ธันวาค ม วิชาการ 10,000

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการที่เป็นระบบและเป็นแบบอย่าง 2. ให้สิงห์ไพรเป็นที่รู้จัก ของสาธารณะทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสืบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google