งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ จำแนกตามคุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตค่าเฉ ลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 1. ด้านความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ / วิชาชีพ 8.05 พึงพอใจมาก ที่สุด 2. ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป 8.05 พึงพอใจมาก ที่สุด 3. ด้านบุคลิกภาพ 8.31 พึงพอใจมาก ที่สุด 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 8.69 พึงพอใจมาก ที่สุด รวม 4 ด้าน 8.22 พึงพอใจมาก ที่สุด

3 1. ด้านความรู้ความสามารถทาง วิชาการ / วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ (8.34) - วิธีการรับนักศึกษาที่หลากหลาย - กระบวนการคัดเลือก

4 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ (8.34) ห้องปฏิบัติการนักศึกษา

5 – การเรียนรู้เสมือนจริง ห้องปฏิบัติการหุ่นจำลอง

6 – การเรียนรู้ในคลินิก การฝึกปฏิบัติการในคลินิก Comprehensive

7 – การฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม

8 – การฝึกปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลสมทบ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ตรัง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป เช่น โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสตูล และ โรงพยาบาลตรัง ฯลฯ

9 - จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึก ปฏิบัติของนักศึกษา ในสัดส่วนที่เพียงพอ

10 2. ด้านความรู้ความสามารถ ทั่วไป - ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน (8.55) - ความสามารถในการทำงานเป็น ทีม (8.21) - ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง (8.18) - ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ากับระบบการทำงาน (8.14) ปัจจัยส่งผล - กระบวนการเรียนรู้ในคลินิก - การปฏิบัติงานภาคสนาม - การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ -Junior Project

11 3. ด้านบุคลิกภาพ - การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน (8.52) - การให้ความร่วมมือกับเพื่อน ร่วมงาน (8.48) - ความมีมนุษยสัมพันธ์ (8.41) - ความมีเหตุผล (8.38) - การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (8.28) - ความเชื่อมั่นในตนเอง (8.24) - ความสามารถในการควบคุม อารมณ์ (8.24) ปัจจัยส่งผล - ชมรมต่าง ๆ ในส่วนของกิจการ นักศึกษา - กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา

12 - สโมสรนักศึกษา ( ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ) ตัวอย่างกิจกรรม

13 - โครงการ English Camp

14 - โครงการพัฒนากระบวนการตัดสินใจในการ แก้ปัญหา จัดเวทีให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ วิธีคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

15 - โครงการพัฒนาอารมณ์และจิตวิญญาณ 1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล 2. เพื่อให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไข ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการ เรียนในมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีความสุข

16 - กีฬาระหว่างคณะ

17 - กิจกรรมดนตรีกับชีวิต

18 - ศิลปะกับการพัฒนาศักยภาพ

19 4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ - ความซื่อสัตย์ สุจริต (9.00) - การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี (8.86) - ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (8.72) - ความขยัน อดทน อุตสาหะ (8.62) - ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (8.59) - ความตรงต่อเวลา (8.55) - ความเป็นระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของ สังคม (8.52) ปัจจัยส่งผล - การเรียนการสอนในคลินิก - การเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายทาง วิชาชีพทันตแพทย์ - ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

20 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ 1. นำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริง ณ สวน โมกข์ทุกปี

21 2. ห้องธารใจ เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทางชีวิตของ นักศึกษาทันตแพทย์ - นิมนต์พระอาจารย์มาสนทนาธรรมกับ นักศึกษาเป็นระยะ ( ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจและนักศึกษาจาก คณะอื่น ๆ มาร่วมด้วย )

22 คณะฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถออกไปปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคม อย่างมีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google