งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี การจัดการความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน สอส. ระยะที่ 2 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี การจัดการความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน สอส. ระยะที่ 2 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี การจัดการความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน สอส. ระยะที่ 2 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และคณะ

2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร นายเจษฎาชาญศิริ รัตนา อาจารย์ เทอดศักดิ์พรหม อารักษ์

3 สถานศึกษา 3 ดี ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy คุณธรรม ความเป็นไทย Decency ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free

4 1. ด้านประชาธิปไตย Democracy มีความตระหนัก เห็น ความสำคัญ ศรัทธา และ เชื่อมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขาย เสียง

5 2. ด้านคุณธรรม ความเป็นไทย Decency มีคุณธรรม จริยธรรม ความ ดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถี ชีวิต

6 3. ห่างไกลยาเสพติด Drug - Free รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพ ติด

7 แนวทางกิจกรรม เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมาย ทำให้นิสิตมีความเป็นประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก รู้ ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่าง จริงจัง

8 หลักการจัดกิจกรรม 1. กำหนดในแผนงาน / โครงการ ประจำปีของสถานศึกษา 2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 3. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 4. ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น

9 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริม ประชาธิปไตย 1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษาและชุมชน เช่นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้กิจกรรม การเลือกตั้ง จัดให้ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 2. การดำเนินงานสโมสรนิสิต 3. การจัดค่ายประชาธิปไตย / กิจกรรม ประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน 4. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรัก ชาติ 5. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร จัดการสถานศึกษา

10 ค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง

11

12 กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคามร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการเลือกตั้ง

13

14 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น การส่งเสริมการปฏิบัติตาม วินัยจราจร กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือภูมิใจในความ เป็นไทย 3. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 การรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย

16 พิธีเปิดโครงการมหาสารคาม ร่วมใจ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

17 ปฏิบัติการสาธิตการขับขี่ ปลอดภัย

18

19 รณรงค์การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน

20 การพัฒนาเครือข่ายการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

21 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับนายกเหล่ากาชาด

22

23

24 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 1. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต เช่น - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง - การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้จำนวน นิสิตที่มีพฤติกรรม เสี่ยงลดลง

25 ศูนย์ พึ่งใจวัยใส TEEN CENTER

26 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น - กิจกรรมนิสิตแกนนำ - กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่ ( สถานศึกษาปลอดบุหรี่ - ปลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ) - กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE - การประกวดดนตรี - แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้ แสดงออก

27 ออกหน่วยอำเภอยิ้ม.... เคลื่อนที่ รณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

28 การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ใน สถานศึกษาและชุมชน

29 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 3. การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา 4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด 5. มีการประสานความร่วมมือการ ดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

30 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี การจัดการความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน สอส. ระยะที่ 2 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google