งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง

2 กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง ลักษณะกิจกรรม  งานกลุ่ม Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ระบุจำนวนชั่วโมง - Action คือ ปฏิบัติ ระบุจำนวนชั่วโมง 32 Service คือ การบริการ ระบุจำนวนชั่วโมง 32

3 ความสำเร็จที่ผู้เรียนคาดหวัง
ผู้ป่วยได้รับการบริการ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับการที่ได้ช่วยเหลือและบริการจากจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ในการไปทำกิจกรรมครั้งนี้พวกเราหวังที่จะได้บริการความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและช่วยงานพี่ๆพยาบาลเท่าที่จะทำได้ ให้ได้มากที่สุด

4 วิธีดำเนินงานสู่เป้าหมายความสำเร็จ
มีการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสากับทางโรงพยาบาลลำปาง ปฏิบัติตามหน้าที่ของจิตอาสาโรงพยาบาลโดยเป็นประโยชน์ โดยการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วย เช่น วัดไข้ วัดการหายใจ ช่วยบริการอาหารให้กับผู้ป่วย เป็นต้น นำใจที่เป็นจิตอาสาเต็มร้อยไปทำกิจกรรม โดยสิ่งแรกที่ทำคือ ยิ้ม ทักทาย สอบถามความต้องการของผู้ป่วย เพื่อที่เราจะได้รู้ความต้องการของผู้ป่วยและจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

5 ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดในการทำกิจกรรม ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิด หวังว่าจะประสบความสำเร็จมากพอสมควรในการทำกิจกรรม ปัญหาอยู่ที่การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยไม่เข้าใจที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน ซึ่งก็เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดกับผู้ป่วยบางรายที่เป็นส่วนน้อย และปัญหาอาจอยู่ที่การทำงานของพวกเราไม่เป็นระบบ เลยส่งผลให้งานที่ออกมาล่าช้า ดังนั้นพวกเราจึงแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนทำอย่างชัดแจน เพื่อความว่องไวในการทำงาน

6 ผู้เรียนหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรม ได้รู้จักตนเองและผู้ร่วมงานในด้านได้บ้างมากน้อยเพียงใดผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและเจตคติของตนเองอย่างไรบ้าง รู้จักการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น และทำให้เรารู้จักกับคำว่าให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและมีความภูมิใจในตัวเองจากการทำความดี และมอบประโยชน์แก่ผู้อื่น ได้เรียนรู้งานบริการภายในโรงพยาบาลลาบและนอกสถานที่ ได้รู้ว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยที่เราไม่ได้สิ่งใดตอบแทนจากการให้ แต่มันก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้

7 มีใครคอยให้ความช่วยเหลือในระหว่างการทำกิจกรรมหรือไม่ ถ้ามี เป็นใครและได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีพี่แอน ผู้ที่อยู่ฝ่ายงานบริการโรงพยาบาลลำปางเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำกิจกรรม ค่อยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม (เบอร์โทรติดต่อ )

8 กิจกรรมมีประโยชน์อย่างไรแก่ผู้อื่น
ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือจากจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของพี่พยาบาลได้บ้าง ตามความสามารถ

9 รายชื่อผู้ทำกิจกรรม นางสาวสุวัฒนา คำท้าว ม.4/9
นางสาวสุวัฒนา คำท้าว ม.4/9 นางสาวอภิชญา วงศ์ฝั้น ม.4/9 นางสาวกัญญารัตน์ เรือนใจ ม.4/9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google