งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลลำปาง. ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง ลักษณะกิจกรรม  งานกลุ่ม Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ระบุจำนวนชั่วโมง - Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลลำปาง. ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง ลักษณะกิจกรรม  งานกลุ่ม Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ระบุจำนวนชั่วโมง - Action."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลลำปาง

2 ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง ลักษณะกิจกรรม  งานกลุ่ม Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ระบุจำนวนชั่วโมง - Action คือ ปฏิบัติ ระบุจำนวนชั่วโมง 32 Service คือ การบริการ ระบุจำนวนชั่วโมง 32

3 ความสำเร็จที่ผู้เรียน คาดหวัง ผู้ป่วยได้รับการบริการ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับการที่ได้ช่วยเหลือ และบริการจากจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เต็มใจ ในการไปทำกิจกรรมครั้งนี้พวกเราหวังที่จะได้ บริการความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลและช่วยงานพี่ๆพยาบาลเท่าที่จะ ทำได้ ให้ได้มากที่สุด

4 วิธีดำเนินงานสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ มีการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสากับทาง โรงพยาบาลลำปาง ปฏิบัติตามหน้าที่ของจิตอาสาโรงพยาบาลโดยเป็น ประโยชน์ โดยการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วย เช่น วัด ไข้ วัดการหายใจ ช่วยบริการอาหารให้กับผู้ป่วย เป็นต้น นำใจที่เป็นจิตอาสาเต็มร้อยไปทำกิจกรรม โดยสิ่งแรกที่ ทำคือ ยิ้ม ทักทาย สอบถามความต้องการของผู้ป่วย เพื่อที่เราจะได้รู้ความต้องการของผู้ป่วยและจะได้ปฏิบัติ อย่างถูกต้อง

5 ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ในการทำกิจกรรม ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิด หวังว่าจะประสบความสำเร็จมากพอสมควรในการทำ กิจกรรม ปัญหาอยู่ที่การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยไม่เข้าใจที่เป็น อุปสรรคของการทำงาน ซึ่งก็เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดกับ ผู้ป่วยบางรายที่เป็นส่วนน้อย และปัญหาอาจอยู่ที่การทำงานของพวกเราไม่เป็นระบบ เลยส่งผลให้งานที่ออกมาล่าช้า ดังนั้นพวกเราจึง แก้ไขปัญหาโดยการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนทำอย่างชัด แจน เพื่อความว่องไวในการทำงาน

6 ผู้เรียนหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำ กิจกรรม ได้รู้จักตนเองและผู้ร่วมงานใน ด้านได้บ้างมากน้อยเพียงใดผู้เรียนได้ พัฒนาศักยภาพและเจตคติของตนเอง อย่างไรบ้าง รู้จักการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น และทำให้ เรารู้จักกับคำว่าให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและมีความ ภูมิใจในตัวเองจากการทำความดี และมอบ ประโยชน์แก่ผู้อื่น ได้เรียนรู้งานบริการภายในโรงพยาบาลลาบ และนอกสถานที่ ได้รู้ว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยที่เราไม่ได้สิ่ง ใดตอบแทนจากการให้ แต่มันก็สามารถทำให้ เรามีความสุขได้

7 มีใครคอยให้ความช่วยเหลือในระหว่างการทำ กิจกรรมหรือไม่ ถ้ามี เป็นใครและได้รับ ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีพี่แอน ผู้ที่อยู่ฝ่ายงาน บริการโรงพยาบาลลำปางเป็นผู้ช่วยเหลือในการ ทำกิจกรรม ค่อยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม ( เบอร์โทรติดต่อ 089-1919654)

8 กิจกรรมมีประโยชน์อย่างไร แก่ผู้อื่น ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือจากจิตอาสาที่ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเต็มใจ และทำประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม ช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของพี่พยาบาลได้บ้าง ตาม ความสามารถ

9 รายชื่อผู้ทำกิจกรรม นางสาวสุวัฒนาคำท้าว ม.4/9 นางสาวอภิชญาวงศ์ฝั้น ม.4/9 นางสาวกัญญารัตน์เรือนใจ ม.4/9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลลำปาง. ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาโรงพยาบาลลำปาง ลักษณะกิจกรรม  งานกลุ่ม Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ระบุจำนวนชั่วโมง - Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google