งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยว กข้องกับการสัมมนา 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยว กข้องกับการสัมมนา 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยว กข้องกับการสัมมนา 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา

2 บุคคลและกลุ่ม บุคคล 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา 1. ประธานและรองประธาน 2. เลขานุการและผู้ช่วยฯ 3. นายทะเบียนและ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 4. กรรมการและ คณะอนุกรรมการฝ่าย เอกสาร 5. เหรัญญิกและผู้ช่วย เหรัญญิก 6. กรรมการฝ่ายสถานที่และ วัสดุอุปกรณ์ 7. กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม 8. กรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 9. กรรมการฝ่ายปฏิคม 10. กรรมการฝ่ายพยาบาล 11. ฝ่ายประเมินผล

3 ผู้มาให้ความรู้ ให้ ประสบการณ์แก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา บุคคลและกลุ่ม บุคคล 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา

4 1. ผู้ประสบปัญหา ร่วมกัน 2. ผู้ต้องการแสวงหา แนวความคิดใหม่ ร่วมกัน 3. ผู้ที่ประสงค์ที่จะ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. ผู้ที่ต้องการจะ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ หาทางแก้ปัญหา ร่วมกัน บุคคลและกลุ่ม บุคคล 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา

5 บทบาทของผู้เข้าร่วม สัมมนา พูดจา สังสรรค์กัน พูดจา สังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่างมีเป้าหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่างมีเป้าหมาย ทำงานร่วมกันอย่างมี ระเบียบ ทำงานร่วมกันอย่างมี ระเบียบ ยอมรับความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน เห็นความสำคัญของ การสัมมนา เห็นความสำคัญของ การสัมมนา รับผิดชอบและอยู่ร่วม สัมมนาโดยตลอด รับผิดชอบและอยู่ร่วม สัมมนาโดยตลอด ร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็ม ความสามารถ ร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็ม ความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยว กข้องกับการสัมมนา 1. กลุ่มผู้จัด สัมมนา 2. กลุ่มวิทยากร 3. กลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google