งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม.....................

2 เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาดำเนินการ 2.1 แนวทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง 2.2 กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ของ นักเรียน 2.3 การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

3 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 1. เรื่อง …………………… วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาดำเนินการ 2.1 แนวทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง เช่น - การจัดทำเอกสารรวบรวมรายชื่อและข้อมูล ติดต่อผู้ปกครอง ( จัดทำเป็นรูปเล่ม ) - การจัดทำเสื้อเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 ( สี + แบบเสื้อ + โลโก้ + ราคา ) - การให้ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ทแก่ผู้ปกครอง เพื่อการใช้อีเมล์ในการติดต่อ (Group mail) - จัดทำเอกสารสื่อสารมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อ มอบให้นักเรียนส่งให้แก่ ผู้ปกครอง - บอร์ดประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายระดับชั้น ม.1 - จัดทำ Webboard เพื่อเสนอแนะและการสื่อสารฯ ของชั้นเรียน - เอสเอ็มเอส ฯลฯ

4 2.2 กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ ของนักเรียน กิจกรรมของนักเรียนระหว่างปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เช่น - การจัดกิจกรรมการ เรียนเทนนิสโดยผู้ปกครองจิตอาสา - กิจกรรมการติวหนังสือ เพื่อเตรียมตัว เทอมสอง - การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบ เทอมหนึ่ง - กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสานักเรียน - กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ประชุมเสนอและ สามารถดำเนินการได้ - เสริมสร้างความรู้ในการศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม เช่นจัดทำ โครงการ อาทิเช่นเรียนรู้ป่าชุมชน จัดทำฝายแม้ว กิจกรรม ปลูกป่า เสนอให้แก่สมาคมฯ เพื่อ การประสานการดำเนินการ 2.2 กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ ของนักเรียน กิจกรรมของนักเรียนระหว่างปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เช่น - การจัดกิจกรรมการ เรียนเทนนิสโดยผู้ปกครองจิตอาสา - กิจกรรมการติวหนังสือ เพื่อเตรียมตัว เทอมสอง - การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบ เทอมหนึ่ง - กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสานักเรียน - กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ประชุมเสนอและ สามารถดำเนินการได้ - เสริมสร้างความรู้ในการศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม เช่นจัดทำ โครงการ อาทิเช่นเรียนรู้ป่าชุมชน จัดทำฝายแม้ว กิจกรรม ปลูกป่า เสนอให้แก่สมาคมฯ เพื่อ การประสานการดำเนินการ

5 เรื่องที่ 2.3 การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียน - กิจกรรมปีใหม่ เช่น การจัดเลี้ยงอาหาร นักเรียน, กีฬาเชื่อม สัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์และผู้ปกครอง - กิจกรรม Walk rally ผู้ปกครองกับนักเรียน 1 วัน - กิจกรรมฟังธรรมะสัญจร 1 รุ่น /1 วัน ( มี ค่าใช้จ่าย + พระวิทยากร ที่เด็กสนใจ ) วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ - เสนอให้มีการจัดการประชุมครั้งต่อไป ใน วันเสาร์ที่.. เดือน.......2553 เวลา 9.00 น. - อื่น ๆ

6


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google