งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน

4 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

5 เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรัก การออม

6 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

7 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 4. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้น การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

8 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 4 และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ มาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 4. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 6. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบ ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจาก การประเมินคุณภาพภายนอก

9 เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

10 สีประจำโรงเรียน “ ฟ้า – ขาว ” สีฟ้าความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาวความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และ หมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

11 ตราประจำโรงเรียน

12

13 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่ - อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอ บ้านไร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดิน ดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่ 1. นายสวิงสีสัน ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ๊กแห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็งเงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุนเงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

14 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนใน ระบบ สหศึกษาประเภทประจำและเดินเรียน โดย ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ( ขณะนั้น ) มาทำพิธีเปิด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ซึ่งต่อมา ทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียน อุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึงต่อมาโรงเรียนได้เปิดทำ การเรียนการสอนมาจวบจนปัจจุบัน

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google