งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 21 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 21 พฤษภาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 21 พฤษภาคม 2556

2 ประเด็น การปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ การใช้ระบบบริหารหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของจุฬาฯ อย่างครบวงจร

3 การปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อสร้างผลการเรียนรู้

4 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 724 วันที่ 24 มิถุนายน 2553

5 รหัสชื่อวิชา ( จำนวนหน่วยกิต ) ผลการเรียนรู้ หมายเหตุ 1. มี ความรู้ 2. มี คุณธรรม 3 4. ทำเป็น 56789 1.11.22.12.24.14.24.34.44.5 รู้รอบ รู้ลึก คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ คิดเป็น มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ สถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีสุขภาวะ มีจิตสาธารณะ ความเป็นไทย 1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (6 หน่วยกิต )    2. สังคมศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    ส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 4. สหศาสตร์    5. มนุษยศาสตร์    รวม 18 หน่วยกิต     ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

6 ทุกกลุ่มเฉพาะกลุ่ม มีความรู้ ( รู้รอบ ) มีทักษะการบริหารจัดการ ( ภาษาอังกฤษ ) มีคุณธรรม ( มีคุณธรรมจริยธรรม ) มีภาวะผู้นำ ( สังคมศาสตร์ ) คิดเป็น ( คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ ( สหศาสตร์ ) ทำเป็น ( มีทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ) มีสุขภาวะ ( วิทยาศาสตร์ ) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ ดำรงความเป็นไทยในกระแส โลกาภิวัตน์ ( มนุษยศาสตร์ )

7 ได้รับความเห็นชอบ

8

9

10 สร้างประมวลรายวิชาใน CU-CAS ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนา ผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

11 นิสิตใหม่ INPUT OUTPUT PROCESS บัณฑิต

12 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ทุกกลุ่มเฉพาะกลุ่ม มีความรู้ ( รู้รอบ ) มีทักษะการบริหารจัดการ มีคุณธรรม ( มีคุณธรรมจริยธรรม ) มีภาวะผู้นำ คิดเป็น ( คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ ทำเป็น ( มีทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ) มีสุขภาวะ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ ดำรงความเป็นไทยในกระแส โลกาภิวัตน์

13 การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะมุ่งส่งเสริม เป็นพิเศษ ได้แก่ – Interactive Learning – Flipped Learning – Project-based Learning – Problem-based Learning – Experiential Learning นำไปสู่ Education 3.0

14 INTERACTIVE LEARNING สำหรับการสอนในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมาก

15 การสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนขนาดใหญ่

16

17

18 “Learning is an active process. Learning cannot occur without the involvement of the learner. The best educators are those that most successfully create the conditions under which learning may take place.” – Learning In the Information Age– Learning In the Information Age

19 ในชั้นเรียนมีขนาดใหญ่: ใช้ Clickers

20

21

22 จะยังไม่ใช้ในชั้นเรียนที่มีนิสิตไม่มาก

23 ปัญหาของ Interactive Learning ใช้เวลาในชั้นเรียนส่วนหนึ่งไปในการทำกิจกรรม เพื่อให้อาจารย์สอนเนื้อหาได้ครอบคลุม ต้อง ส่งเสริมคณาจารย์ให้อัดการบรรยายส่วนหนึ่งของ แต่ละสัปดาห์แขวนไว้บน Blackboard และสั่งให้ นิสิตเข้าไปดู อาจสอบย่อยในชั้นเรียนเพื่อตรวจ สอบว่านิสิตได้เข้าไปดูแล้ว โดยใช้ clickers กิจกรรมนี้จะนำไปสู่ Flipped Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์การศึกษา ทั่วไปจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้

24 Project-based Learning และ Problem-based Learning เป็นส่วนสำคัญของ Education 3.0 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่จะสร้างผลการเรียนรู้หลาย ด้าน - คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ภาวะผู้นำ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ และ ทักษะการบริหารจัดการ จะขอให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์การศึกษาทั่วไป ร่วมมือกันจัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน 2 แบบนี้ให้ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

25 Experiential Learning การจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร พานิสิต ออกไปศึกษานอกสถานที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไปมีงบประมาณสนับสนุน รายวิชาในกลุ่มสหศาสตร์ ส่วนรายวิชาใน กลุ่มอื่นๆอาจมีการสนับสนุนงบประมาณได้ จะประสานงานกับศูนย์การศึกษาทั่วไปใน เรื่องนี้

26 การใช้ระบบบริหารหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของจุฬาฯ อย่างครบวงจร

27 ระบบ CU-CAS ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ศูนย์การศึกษาทั่วไปมีหน้าที่ประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาโดยดู จากข้อมูลในระบบ CU-CAS ในแต่ละภาค การศึกษา

28 สรุป

29 นโยบายหลัก 2556-2559 รายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจะเพิ่มการใช้ รูปแบบการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่ส่งเสริม พิเศษนี้ ทุกรายวิชาจะอัดการบรรยายบางส่วนขึ้น แขวนไว้บน Blackboard ทุกรายวิชาต้องเข้ามาสร้างประมวลรายวิชา ในระบบ CU-CAS ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

30

31


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ผศ. ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 21 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google