งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551

2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 ตาราง ป 2 ผลการประเมินตาม องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ปัจจัย นำเข้า กระบวนการผลผลิตรวม 1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ -3.001.002.00 พอใช้ 2. การเรียนการสอน 1.002.802.502.25 ดี 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา -1.50- ยังไม่ได้คุณภาพ 4. การวิจัย 1.002.001.001.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 5. การบริการวิชาการแก่สังคม 2.00 2.672.40 ดี 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -3.00- ดีมาก 7. การบริหารและการจัดการ 1.001.601.331.44 ยังไม่ได้คุณภาพ 8. การเงินและงบประมาณ -2.50- ดี 9. ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ -2.503.002.67 ดีมาก รวม 1.172.242.082.03 ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้ คุณภาพ ดี

4 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจัย นำเข้า ตัวบ่งชี้ด้าน กระบวนการ ตัวบ่งชี้ด้าน ผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ รวม ผลการ ประเมิน 1. มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต (4) --2.50 ดี 2. มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการอุดมศึกษา (34) ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ บาลของการบริหารการ อุดมศึกษา (16) 1.002.301.602.00 พอใช้ ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ ของการบริหารการ อุดมศึกษา (18) 1.202.442.252.06 ดี 3. มาตรฐานด้านการสร้าง และพัฒนาสังคมฐานความรู้ ฯ (2) -1.00- ยังไม่ได้ คุณภาพ รวม 1.172.242.082.03 ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้คุณภาพดี

5 ตาราง ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการ บริหารจัดการ มุมมองด้านการ บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจัย นำเข้า ตัวบ่งชี้ด้าน กระบวนการ ตัวบ่งชี้ด้าน ผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ รวม ผลการ ประเมิน 1. ด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 1.502.172.382.19 ดี 2. ด้านกระบวนการ ภายใน -2.432.002.30 ดี 3. ด้านการเงิน 1.002.50-2.00 พอใช้ 4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และ นวัตกรรม 1.002.001.001.55 พอใช้ รวม 1.172.242.082.03 ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้ คุณภาพ ดี

6 การปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักหอสมุดมีความทันสมัย การจัดศูนย์ข้อมูลภาคเหนือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ดี มีสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพซึ่งเป็น แหล่งที่ให้แนวคิดหลักแก่สังคมในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ มีวิทยาลัยดุริยศิลป์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา ทางด้านการดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความจงรักภักดี และทุ่มเทให้กับ มหาวิทยาลัย

7 ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยขยายการดำเนินงานทั้ง จำนวนนักศึกษา หลักสูตร และหน่วยงาน จึงควรวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงาน ด้านต่างๆ เช่น ระบบการได้มาซึ่งผู้บริหาร ทุกระดับ ภาระงานของอาจารย์ ภาระงาน ของผู้บริหาร ระบบการจูงใจ เพื่อให้ สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้คงอยู่ กับมหาวิทยาลัยและดึงดูดคนดีและคนเก่ง ให้เข้ามาทำงานกับมหาวิทยาลัยได้

8 ข้อสังเกต ( ต่อ ) ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน แต่ระบบ การสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับกลาง บุคลากร และนักศึกษาให้มีความเข้าใจ ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ของบุคลากร และนักศึกษา ควรมุ่งเน้นให้ เป็นส่วนสำคัญเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา องค์กรในอนาคตอย่างยั่งยืน

9 ผลประเมินรายองค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google