งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551

2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 ตาราง ป 2 ผลการประเมินตาม องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ปัจจัย นำเข้า กระบวนการผลผลิตรวม 1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ พอใช้ 2. การเรียนการสอน ดี 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา ยังไม่ได้คุณภาพ 4. การวิจัย ยังไม่ได้คุณภาพ 5. การบริการวิชาการแก่สังคม ดี 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดีมาก 7. การบริหารและการจัดการ ยังไม่ได้คุณภาพ 8. การเงินและงบประมาณ ดี 9. ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ ดีมาก รวม ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้ คุณภาพ ดี

4 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจัย นำเข้า ตัวบ่งชี้ด้าน กระบวนการ ตัวบ่งชี้ด้าน ผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ รวม ผลการ ประเมิน 1. มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต (4) ดี 2. มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการอุดมศึกษา (34) ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ บาลของการบริหารการ อุดมศึกษา (16) พอใช้ ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ ของการบริหารการ อุดมศึกษา (18) ดี 3. มาตรฐานด้านการสร้าง และพัฒนาสังคมฐานความรู้ ฯ (2) ยังไม่ได้ คุณภาพ รวม ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้คุณภาพดี

5 ตาราง ป 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการ บริหารจัดการ มุมมองด้านการ บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้าน ปัจจัย นำเข้า ตัวบ่งชี้ด้าน กระบวนการ ตัวบ่งชี้ด้าน ผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ รวม ผลการ ประเมิน 1. ด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ดี 2. ด้านกระบวนการ ภายใน ดี 3. ด้านการเงิน พอใช้ 4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และ นวัตกรรม พอใช้ รวม ดี ผลการประเมิน ยังไม่ได้ คุณภาพ ดี

6 การปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักหอสมุดมีความทันสมัย การจัดศูนย์ข้อมูลภาคเหนือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ดี มีสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพซึ่งเป็น แหล่งที่ให้แนวคิดหลักแก่สังคมในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ มีวิทยาลัยดุริยศิลป์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา ทางด้านการดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความจงรักภักดี และทุ่มเทให้กับ มหาวิทยาลัย

7 ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยขยายการดำเนินงานทั้ง จำนวนนักศึกษา หลักสูตร และหน่วยงาน จึงควรวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงาน ด้านต่างๆ เช่น ระบบการได้มาซึ่งผู้บริหาร ทุกระดับ ภาระงานของอาจารย์ ภาระงาน ของผู้บริหาร ระบบการจูงใจ เพื่อให้ สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้คงอยู่ กับมหาวิทยาลัยและดึงดูดคนดีและคนเก่ง ให้เข้ามาทำงานกับมหาวิทยาลัยได้

8 ข้อสังเกต ( ต่อ ) ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน แต่ระบบ การสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับกลาง บุคลากร และนักศึกษาให้มีความเข้าใจ ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ของบุคลากร และนักศึกษา ควรมุ่งเน้นให้ เป็นส่วนสำคัญเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา องค์กรในอนาคตอย่างยั่งยืน

9 ผลประเมินรายองค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 5-7 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google