งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประมวลภาพผลการดำเนินงาน โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ที่ตั้งโครงการ หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - ลักษณะโครงการ 1. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 2 กม – กม.0+490 2. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 3 กม – กม.3+415 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม ขนาด 2 - Ø X ยาว 40 เมตร 4. กิจกรรมท่อลอดถนน กม ขนาด 2- Ø X ยาว 6.60 เมตร 5. กิจกรรมท่อลอดถนน กม ขนาด 2- Ø 2.25 X ยาว 6.60 เมตร 6. กิจกรรมท่อลอดถนน กม ขนาด 2- Ø X ยาว 7.40 เมตร 7. กิจกรรมท่อลอดถนน กม ขนาด 2- Ø X ยาว 9.40 เมตร 8. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม ขนาด 2- Ø X ยาว 40 เมตร

3 - งบประมาณในการก่อสร้าง 14,891,800 บาท
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณโรงเรียน ธรรมพิทยาคาร ตำบลลุโบะยิไรให้ลดน้อยลง - ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ 100 %

4 แผนทีแสดงโครงการ กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดถนน กม.1+835 คลองระบายน้ำ D3
กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดถนน กม.0+603 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดคลอง กม.2+420 กิจกรรมคลองระบายน้ำสายที่ 3 กิจกรรมคลองระบายน้ำสายที่ 2 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดคลอง กม.0+000 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดถนน กม.0+250 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอดถนน กม.0+382 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

5 1. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 2 กม.0+000 – กม.0+490
รูปก่อนดำเนินการ

6 รูประหว่างดำเนินการ

7 รูปหลังดำเนินการ

8 2. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 3 กม.2+215 – กม.3+415
รูปก่อนดำเนินการ

9 รูประหว่างดำเนินการ

10 รูปหลังดำเนินการ

11 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.0+000 ขนาด 2 - Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้าง

12 กิจกรรมดินถมทางผันน้ำ กิจกรรมเทคอนกรีตหยาบรองพื้น

13 กิจกรรมตั้งแบบกำแพงข้างพร้อมเทคอนกรีต
กิจกรรมรื้อแบบ

14 รูปหลังดำเนินการ

15 4. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+250 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้าง

16 กิจกรรมผูกเหล็กพร้อมตั้งแบบ กิจกรรมรื้อแบบปากท่อ,หลังท่อ

17 กิจกรรมหินเรียงปากท่อ
รูปหลังดำเนินการ

18 5. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+382 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมผูกเหล็กพื้นท่อ

19 กิจกรรมตั้งแบบกำแพงข้าง
กิจกรรมรื้อแบบท่อ

20 กิจกรรมตั้งแบบปากท่อ
รูปหลังดำเนินการ

21 6. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+603 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 7.40 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้าง

22 กิจกรรมผูกเหล็กพื้นท่อ กิจกรรมตั้งแบบพร้อมผูกเหล็กกำแพงข้าง , พื้นบน

23 กิจกรรมรื้อแบบก่อสร้าง
กิจกรรมถมดินหลังท่อ

24 กิจกรรมเรียงหินปากท่อ
รูปหลังดำเนินการ

25 7. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.1+835 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 9.40 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมผูกเหล็กกำแพง

26 กิจกรรมตั้งแบบพร้อมเทปากท่อ กิจกรรมรื้อแบบปากท่อ

27 กิจกรรมเรียงหินปากท่อ
รูปหลังดำเนินการ

28 8. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.2+420 ขนาด 2- Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร
รูปก่อนดำเนินการ กิจกรรมขุดบ่อก่อสร้าง

29 กิจกรรมเทคอนกรีตหยาบพื้นท่อ กิจกรรมตั้งแบบกำแพงพร้อมผูกเหล็ก

30 กิจกรรมขุดเปิดแนวคลอง
กิจกรรมถมดินหลังท่อ กิจกรรมขุดเปิดแนวคลอง

31 กิจกรรมเรียงหินปากท่อ
รูปหลังดำเนินการ

32 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google