งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ที่ตั้งโครงการ หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - ลักษณะโครงการ 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ที่ตั้งโครงการ หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - ลักษณะโครงการ 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ที่ตั้งโครงการ หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - ลักษณะโครงการ 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.0+000 ขนาด 2 - Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร 1. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 2 กม.0+000 – กม.0+490 2. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 3 กม.2+215 – กม.3+415 5. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+382 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร 4. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+250 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร 6. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+603 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 7.40 เมตร 7. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.1+835 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 9.40 เมตร 8. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.2+420 ขนาด 2- Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร

3 - งบประมาณในการก่อสร้าง 14,891,800 บาท - ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถช่วยบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณโรงเรียน ธรรมพิทยาคาร ตำบลลุโบะยิไรให้ลดน้อยลง - ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ 100 %

4 แผนทีแสดง โครงการ กิจกรรมคลอง ระบายน้ำสายที่ 3 กิจกรรมคลอง ระบายน้ำสายที่ 2 คลองระบาย น้ำ D3 โรงเรียนธรรม พิทยาคาร กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด ถนน กม.1+835 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด ถนน กม.0+603 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด ถนน กม.0+250 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด ถนน กม.0+382 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด คลอง กม.0+000 กิจกรรมท่อระบายน้ำลอด คลอง กม.2+420

5 รูปก่อน ดำเนินการ 1. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 2 กม.0+000 – กม.0+490

6 รูประหว่าง ดำเนินการ

7 รูปหลัง ดำเนินการ

8 รูปก่อน ดำเนินการ 2. กิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 3 กม.2+215 – กม.3+415

9 รูประหว่าง ดำเนินการ

10 รูปหลัง ดำเนินการ

11 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.0+000 ขนาด 2 - Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมขุดบ่อ ก่อสร้าง

12 กิจกรรมดินถมทาง ผันน้ำ กิจกรรมเทคอนกรีต หยาบรองพื้น

13 กิจกรรมตั้งแบบกำแพง ข้างพร้อมเทคอนกรีต กิจกรรมรื้อแบบ

14 รูปหลังดำเนินการ

15 4. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+250 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมขุดบ่อ ก่อสร้าง

16 กิจกรรมผูกเหล็ก พร้อมตั้งแบบ กิจกรรมรื้อแบบปาก ท่อ, หลังท่อ

17 รูปหลังดำเนินการกิจกรรมหินเรียงปาก ท่อ

18 5. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+382 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 6.60 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมผูกเหล็กพื้น ท่อ

19 กิจกรรมตั้งแบบ กำแพงข้าง กิจกรรมรื้อแบบท่อ

20 กิจกรรมตั้งแบบปาก ท่อ รูปหลังดำเนินการ

21 6. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.0+603 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 7.40 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมขุดบ่อ ก่อสร้าง

22 กิจกรรมผูกเหล็กพื้น ท่อ กิจกรรมตั้งแบบ พร้อมผูกเหล็ก กำแพงข้าง, พื้นบน

23 กิจกรรมรื้อแบบ ก่อสร้าง กิจกรรมถมดินหลัง ท่อ

24 กิจกรรมเรียงหินปาก ท่อ รูปหลังดำเนินการ

25 7. กิจกรรมท่อลอดถนน กม.1+835 ขนาด 2- Ø 2.25 X 2.25 ยาว 9.40 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมผูกเหล็ก กำแพง

26 กิจกรรมตั้งแบบพร้อม เทปากท่อ กิจกรรมรื้อแบบปาก ท่อ

27 กิจกรรมเรียงหินปาก ท่อ รูปหลังดำเนินการ

28 8. กิจกรรมท่อลอดคลอง กม.2+420 ขนาด 2- Ø 1.50 X 1.50 ยาว 40 เมตร รูปก่อนดำเนินการกิจกรรมขุดบ่อ ก่อสร้าง

29 กิจกรรมเทคอนกรีต หยาบพื้นท่อ กิจกรรมตั้งแบบกำแพง พร้อมผูกเหล็ก

30 กิจกรรมถมดินหลัง ท่อ กิจกรรมขุดเปิดแนว คลอง

31 กิจกรรมเรียงหินปาก ท่อ รูปหลังดำเนินการ

32 สิ้นสุดการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ที่ตั้งโครงการ หมู่ 3 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี - ลักษณะโครงการ 3. กิจกรรมท่อลอดคลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google