งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการสร้างห้อง พระฉือซิ่นฐาน 28 -01-2014 慈 堂 建 设 报告.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการสร้างห้อง พระฉือซิ่นฐาน 28 -01-2014 慈 堂 建 设 报告."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการสร้างห้อง พระฉือซิ่นฐาน 28 -01-2014 慈 堂 建 设 报告

2 สถานธรรมฉือซิ่นฐาน พื้นที่ : 1 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ผู้บริจาคที่ดิน : นางอุดร ทองไสย พิธีเปิดหน้าดิน : 16 ส. ค. 2540

3 งบประมาณที่ใช้ไปในครั้งนี้ 1,300,000 บาท

4 16 ปี ที่ ผ่านไป

5 เทวี เย็นสุข เทวินทร์ ผัน อากาศ สมสนิท สมบัติ การเงิน อาวุโสที่ ปรึกษา ควบคุมการ ก่อสร้าง เลขานุการ + บัญชี คณะกรรมการ ก่อสร้าง สังวาลย์ บุ สว่าง กัมพล ประจง ศิลป์ ปรีชา มณีโชติ พัชนิดา สุราวุธ สุนี โสวรรณี วาสนา ภักดี ลักขณา แซ่ตั้ง บุญเง็ก แซ่แพ สมพร บุตรไชย สมหวัง บุญพา มา ประภาษ ศรี ฐาน 饒點傳師 ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

6 เริ่มงาน ก่อสร้าง • งวดงานที่ 1 งานตัดเข็ม งานรื้อเหล็กโครงสร้างเดิม งานทำเหล็กคาน และเข้าแบบเทคอนกรีตรวมพื้น s ชั้น 2 line2-7 แล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน 720,000 ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) • งวดงานที่ 2 งานทำเหล็กคานและเข้าแบบเทคอนกรีตรวมพื้น s งาน คานรับบันไดและโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 720,000 ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 • งวดงานที่ 3 งานพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้น 2 line 2-10 งานฐานรากคาน พื้น เสา ส่วนระเบียงด้านหน้า แล้วเสร็จ เป็นจำนวน เงิน 720,000 ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) • งวดงานที่ 4 งานเทเสาและประกอบ truss โครงหลังคา งานคาน พื้น เสา ส่วนระเบียงหน้า แล้วเสร็จ เป็นเงินจำนวน 720,000 ( เจ็ดแสนสอง หมื่นบาทถ้วน ) ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม • งวดงานที่ 5 งานคาน อะเส และรางระบายน้ำ งานติดตั้งโครง truss แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 720,000 ( เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ภายใน วันที่ 26 สิงหาคม • งวดงานที่ 6 งานติดตั้งแป และมุงหลังคาแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 280,000 ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ภายในวันที่ 26 กันยายน 2556 ทำหนังสือสัญญาก่อสร้าง 26 มี. ค. 2556 เฉพาะงานโครงสร้างและตัวอาคาร รวมเป็นเงินการก่อสร้าง 4,600,000 บาท

7

8

9

10 เสร็จงวดงาน ที่ 1

11 เสร็จงวด งานที่ 2

12 วิศวกรตรวจสอบ งานก่อสร้าง อ. ชาติชาย ทองพิระ คอ. บ. วิศกรรมโยธา อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ เกษ ผู้รับเหมางาน ก่อสร้าง นายประพันธ์ เวียงสิ มา

13

14 ศิษย์จะสานฝันเพื่อลุปณิธาน ฝันของอาจารย์ เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นจริง

15


ดาวน์โหลด ppt รายงานการสร้างห้อง พระฉือซิ่นฐาน 28 -01-2014 慈 堂 建 设 报告.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google