งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา สาเหตุ 1. พื้นที่ลุ่มต่ำ 2. รุกล้ำลำรางสาธารณะ 3. ระบบระบายน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 4. การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา สาเหตุ 1. พื้นที่ลุ่มต่ำ 2. รุกล้ำลำรางสาธารณะ 3. ระบบระบายน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 4. การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา สาเหตุ 1. พื้นที่ลุ่มต่ำ 2. รุกล้ำลำรางสาธารณะ 3. ระบบระบายน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 4. การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ 5. มีภูเขาล้อมรอบ 6. มีคลองผ่านเข้าเมืองน้ำล้นตลิ่ง 7. ระดับน้ำทะเลสาบสงขลาสูง 8. อากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำฝนเกินขีดความสามารถ ของระบบที่มีอยู่

2 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา 1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลให้มี ประสิทธิภาพ 2. ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมและอาคารบังคับน้ำ 3. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม 4. ขุดลอกคูคลอง 5. ผันน้ำไม่ให้เข้าเมือง 6. สร้างอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิง 7. จัดวางผังเมืองควบคุมการใช้ที่ดิน

3 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา ปี โครงการก่อสร้างบึงกักเก็บน้ำ ( แก้มลิง ) ลุ่มน้ำคลอง เปล (100.8 ล้าน ) 2. โครงการก่อสร้างบึงกักเก็บน้ำ ( แก้มลิง ) ลุ่มน้ำคลอง เรียน (81.15 ล้าน ) 3. โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งขวาส่วนที่ เหลือ ( ล้าน ) 4. โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ข 7 (133.6 ล้าน ) 5. โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งซ้าย ( ล้าน ) 6. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 3 C ถนนโชคสมาน - ราษฎร์อุทิศ ( ล้าน ) 7. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 6 D ถนนตันรัตนากร - ผดุงภักดี (6.995 ล้าน ) 8. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 7 D ถนนสัจจกุล (9.445 ล้าน ) 9. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 9 D ถนนภาสว่าง (3.445 ล้าน ) 10. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนประชาธิปัตย์ 1 (0.695 ล้าน ) 11. โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนกาญจนวนิช (1.3 ล้าน )

4 ปี โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ปลายซอยสันติ ราษฎร์ ( ล้าน ) 13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P 1 (4.604 ล้าน ) 14. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองเตย 3 จุด (12.5 ล้าน ) 15. โครงการก่อสร้างระบบท่อผันน้ำคลองเรียนลงสู่ คลองเตย (19 ล้าน ) 16. โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ปลายซอยสันติ ราษฎร์ ( ล้าน ) 17. โครงการก่อสร้างอาคารผันน้ำ 10 จุด (1.25 ล้าน ) - ถนนเพชรเกษม ซอย 6 จำนวน 1 จุด - ถนนรัถการ จำนวน 7 จุด - ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จำนวน 2 จุด พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา

5 ปี โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนโชคสมาน 5 ซอย 7 (3 ล้าน ) 19. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนราษฎร์ดำริ (1.5 ล้าน ) 20. โครงการเชื่อมท่อ HDPE 0.60 ม. ถนนทุ่งเสา 1 ลง คลองเตย (0.256 ล้าน ) 21. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P1,P2,PT (2 ล้าน ) พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา

6 ปี โครงการปรับปรุงฝั่งขวา (13.25 ล้าน ) - อาคารบังคับน้ำท้าย cso อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.19 และ อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.5 และ อาคารบังคับน้ำภายในโรงสูบน้ำประปา ถ. พลพิชัย - อาคารบังคับน้ำภายในวัดหาดใหญ่ใน - อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.17 และ ต่อท่อบ่อสูบน้ำดับเพลิง - กำแพง คสล. ปลายซอยบุญเลิศ สถานีสูบ น้ำ PU1 - ก่อสร้างถนนยกระดับ 254 ม. ถนนสาคร มงคล - ติดตั้งเครื่องกว้านและบานระบาย สถานีสูบ น้ำเสีย - ก่อสร้างกำแพงรอบสถานี P2 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา

7 ปี โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 7 โครงการ ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำถนนศรีภูวนารถ - กาญจนวนิช ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำย่านถนนหอยมุก - ประชาธิปัตย์ - ธรรมนูญวิถี ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำคลองเรียน 2 - ธรรมนูญวิถี ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำสาครมงคล ราษฎร์อุทิศและ โชคสมาน ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำนิพัทธ์สงเคราะห์และอนุสรณ์ อาจารย์ทอง (86.3 ล้าน ) - ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำเพชรเกษมช่วงคลองอู่ตะเภา - สนามบิน ( ล้าน ) - ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตระบายน้ำที่ 5 และส่วนที่ เหลือ ( ล้าน ) 24. ติดตั้งน้ำพุในคลองเตย 6 จุด (0.6 ล้าน ) 25. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโชคสมานคุณ (0.1 ล้าน ) พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา สาเหตุ 1. พื้นที่ลุ่มต่ำ 2. รุกล้ำลำรางสาธารณะ 3. ระบบระบายน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 4. การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google