งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิ จารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำจาก แหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิ จารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำจาก แหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง พระราชดำริ

3 ที่ตั้ง โครงการ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส

4 นักเรียน 700 คน บุคลากร 70 คน นักเรียนในหอพัก 400 คน รวม 1,170 คน ข้อมูลทั่วไป

5 แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯ ประกอบด้วย บ่อบาดาล 1 แห่ง และบ่อน้ำตื้น 5 แห่ง ระบบบ่อบาดาลที่ขุดเจาะภายในโรงเรียนน้ำมี ปริมาณไม่เพียงพอ และบ่อน้ำตื้นบางจุด ไม่สามารถ บริโภคได้เนื่องจากน้ำมีสีแดงและมีสนิมปนเปื้อน สภาพการใช้น้ำและ ปัญหา

6 ลักษณะและองค์ประกอบของ โครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ชักน้ำจาก คลองบูแอ ระยะทาง 20 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ำ - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง - จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด 1.5-2.0 แรงม้า จำนวน 3 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร / ชั่วโมง จำนวน 3 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 - 6 นิ้ว ความยาวประมาณ 860 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร / วัน จำนวน 8 เครื่อง

7 แผนผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google