งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ

2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วน วิศวกรรมการบริหาร

3 สภาพปัญหาและเหตุผลความ จำเป็น

4 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 6,033.6017 ล้านบาท แผนงานโครงการ 22 ปี ( เริ่มปีงบประมาณ พ. ศ.2538 – 2559) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 165,000 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 49.06 ล้าน ลบ. ม. เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร ผลผลิตโครงการ

5 ลักษณะโครงการ ลำ ดับ ที่ ลักษณะ โครงการ จำนวน ทั้งสิ้น ก่อสร้าง แล้วเสร็จ อยู่ ระหว่า ง ก่อสร้า ง คง เหลือ แผนงา น ก่อสร้า ง ( แห่ง ) ( ปี ) 1 ประตูระบายน้ำ 77--2538- 2552 2 สถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำ ชลประทาน 17-3142552- 2559 3 พัฒนาหนองบึง ขนาดใหญ่ ( แก้ม ลิง ) 15132-2538- 2553

6 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านหนองบึง 12,602 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านตับเต่า 6,015 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาบัว 4,618 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาขาม 2,700 ไร่ พื้นที่ ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาคู่ 25,248 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. น้ำก่ำ ตอนล่าง 72,00 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. ห้วยแคน 2,500 ไร่ พื้นที่ชลประทานของ พพ. เดิม 39,317 ไร่ ( ก่อสร้างเสร็จแล้ว ) พื้นที่ชลประทานของ กรมฯ 125,683 ไร่

7 แผนการใช้เงินงบประมาณ ลักษณะโครงการ วงเงินค่า ก่อสร้าง ( ล้านบาท ) งบประมาณ ( ล้านบาท ) 2538- 522553255425552556 2557- 59 1. งานประตู ระบายน้ำ 1,840.69 ----- 2. งานสถานีสูบ น้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ 3,776.1251.12219.43323.15608.94463.892,109.58 3. งานพัฒนา หนองบึง ( แก้มลิง ) 416.80306.38110.42---- รวม 6,033.60 2,198.1 8329.85323.15608.94463.892,109.58

8 1. สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 165,000 ไร่ 2. ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน บริเวณลุ่มน้ำก่ำ ท้องที่จังหวัด สกลนคร และ นครพนม 3. เป็นแหล่งน้ำเก็บกักสำหรับการ อุปโภคบริโภค 4. เป็นแหล่งประมงน้ำจืด 5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับ

9 ประเพณีไหลเรือไฟ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google