งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ

2 โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วนวิศวกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ นครพนม โดย นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยส่วนวิศวกรรมการบริหาร

3 สภาพปัญหาและเหตุผลความจำเป็น
ราษฏร 2 ฟากฝั่งลำน้ำก่ำ จึงได้ทูลเกล้าฯ ขอรับความช่วยเหลือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มายังพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ และทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง ดังภาพลายพระหัตถ์ เค้าโครงพระราชทาน และได้พระราชทานให้กรมชลประทาน รับไปพิจารณาวางโครงการ และดำเนินการ ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร – นครพนม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎร

4 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร และ นครพนม วงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 6, ล้านบาท แผนงานโครงการ 22 ปี (เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2538 – 2559) ผลผลิตโครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน , ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร

5 ลักษณะโครงการ ลำ ดับ ที่ ลักษณะโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คง เหลือ แผนงานก่อสร้าง (แห่ง) (ปี) 1 ประตูระบายน้ำ 7 - 2 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำชลประทาน 17 3 14 พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่(แก้มลิง) 15 13

6 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านตับเต่า 6,015 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านหนองบึง 12,602 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาบัว 4,618 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.ห้วยแคน 2,500 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาขาม 2,700 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาคู่ 25,248 ไร่ พื้นที่ชลประทานของ พพ.เดิม 39,317 ไร่ (ก่อสร้างเสร็จแล้ว) พื้นที่ชลประทานของ กรมฯ 125,683 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.น้ำก่ำตอนล่าง 72,00 ไร่

7 แผนการใช้เงินงบประมาณ
ลักษณะโครงการ วงเงินค่าก่อสร้าง ( ล้านบาท) งบประมาณ ( ล้านบาท) 2553 2554 2555 2556 1. งานประตู ระบายน้ำ 1,840.69 - 2. งานสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ 3,776.12 51.12 219.43 323.15 608.94 463.89 2,109.58 3. งานพัฒนา หนองบึง (แก้มลิง) 416.80 306.38 110.42 รวม 6,033.60 2,198.18 329.85

8 ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 165,000 ไร่
ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำก่ำ ท้องที่จังหวัดสกลนคร และ นครพนม เป็นแหล่งน้ำเก็บกักสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งประมงน้ำจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ราษฏร 2 ฟากฝั่งลำน้ำก่ำ จึงได้ทูลเกล้าฯ ขอรับความช่วยเหลือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มายังพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ และทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง ดังภาพลายพระหัตถ์ เค้าโครงพระราชทาน และได้พระราชทานให้กรมชลประทาน รับไปพิจารณาวางโครงการ และดำเนินการ ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร – นครพนม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎร

9 ประเพณีไหลเรือไฟ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google