งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ก่อสร้าง 1 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2551 1. ก่อสร้างแหล่ง น้ำและระบบส่งน้ำ ฝายบ้านสามร้อย ไร่ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบ้านลำทหาร ระบายน้ำและสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ก่อสร้าง 1 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2551 1. ก่อสร้างแหล่ง น้ำและระบบส่งน้ำ ฝายบ้านสามร้อย ไร่ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบ้านลำทหาร ระบายน้ำและสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการ ก่อสร้าง 1

3 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ ก่อสร้างแหล่ง น้ำและระบบส่งน้ำ ฝายบ้านสามร้อย ไร่ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบ้านลำทหาร ระบายน้ำและสระ เก็บน้ำโรงเรียนวัง ปลาหมู ระบายน้ำและสระ เก็บน้ำโรงเรียนวัง ปลาหมู ระยะ 2 โครงการอันเนื่อง มาจาก พระราชดำริ ฝายทดน้ำบ้าน หนองรี ฝายทดน้ำบ้านลำ เหย 2. ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้านป้องกัน ตนเองชายแดน ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยลำสมอ

4 ที่งาน / โครงการ งปม. ( ล้าน บาท ) การ เบิกจ่า ย ( ล้าน บาท ) ผล การ เบิกจ่ าย (%) ผลการ ปฏิบัติ งาน (%) หมายเหตุ 1 ฝายบ้านสามร้อยไร่ ฝายบ้านสามร้อยไร่ อ. เมือง ถ่ายโอนให้ อบต. หนองปลา ไหล เมื่อวันที่ 30 ก. ค.51 2 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านลำ ทหาร ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านลำ ทหาร อ. เมือง ถ่ายโอนให้ อบต. บ้านเก่า เมื่อวันที่ 26 พ. ค.51 3 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำ สมอ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำ สมอ อ. ไทรโยค ระบายน้ำและสระเก็บน้ำ โรงเรียนวังปลาหมู ระบายน้ำและสระเก็บน้ำ โรงเรียนวังปลาหมู อ. เมือง ระบายน้ำและสระเก็บน้ำ โรงเรียนวังปลาหมู ระยะ 2 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำ โรงเรียนวังปลาหมู ระยะ 2 อ. เมือง ฝายทดน้ำบ้านหนองรีอัน เนื่องมาจาก - พระราชดำริ พระราชดำริ อ. บ่อพลอย งปม. ทั้งสิ้น ( กลุ่ม กิจกรรมพิเศษ 0.1 ล้านบาท / สำนัก เครื่องจักรกล ล้านบาท / สชป ล้าน บาท ) 7 ฝายทดน้ำบ้านลำเหยอัน เนื่องมาจาก - พระราชดำริ พระราชดำริ อ. บ่อพลอย งปม. ทั้งสิ้น ( กลุ่ม กิจกรรมพิเศษ 0.1 ล้านบาท / สำนัก เครื่องจักรกล ล้านบาท / สชป ล้านบาท ) สรุปภาพรวม สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551

5 งานป้ายทางเข้า โครงการ งานป้ายชื่อโครงการ งานทรบ. กิจกรรม ตัวฝาย งานทดสอบดินถม บดอัดแน่น กรรมการตรวจการ จ้าง ตรวจงาน ฝายบ้านสามร้อยไร่

6 งานท่อลอดถนน งานทรบ. และหิน เรียงหน้าฝาย งานทรบ. และหินเรียง ท้ายฝาย งานขุดลอกหน้าฝาย งาน ทรบ. กิจกรรม ตัวฝาย ฝายบ้านสามร้อยไร่

7 ขุดดินเพื่อเตรียม วางท่อ งานวาง ท่อ อาคาร AIR VENT Ø 200 จุดจ่ายน้ำ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านลำทหาร

8 อาคารท่อแยก อาคาร Blow Off Ø 200 อาคาร AIR VENT Ø 200 อาคารปลายสาย จุดจ่ายน้ำ คสล. หุ้มท่อลอดลำ ห้วย เสาคสล. แนวท่อส่ง น้ำ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยลำสมอ

9 ฝายทดน้ำบ้านหนองรีอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

10 ฝายทดน้ำบ้านลำเหยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

11 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียน วังปลาหมู

12 ระบายน้ำและสระเก็บน้ำโรงเรียน วังปลาหมู ระยะ 2

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ก่อสร้าง 1 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2551 1. ก่อสร้างแหล่ง น้ำและระบบส่งน้ำ ฝายบ้านสามร้อย ไร่ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบ้านลำทหาร ระบายน้ำและสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google