งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา ณ ที่นั้น นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายซูชาติ ฉุยกลม วิศวกร ใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 นาย ทวี เต็มญารศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ● โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัด ปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนในช่วงที่มีฝนตกหนัก ● โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พร้อมนายลุตฟี มะโซ๊ะ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนศาสน์ อิสลาม ( กะลาพอ ) แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ จึงได้ จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการทำหนังสือตอบชี้แจงต่อ สำนักราชเลขาธิการต่อไป

3  ที่ตั้งโครงการ   โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนศาสน์อิสลาม ( กะลา พอ ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พิกัด 47 NRH 804-413 ในแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด (Series) L7018 ระวาง (Sheet) 5322 III การคมนาคมเดินทางจาก จังหวัดปัตตานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ระยะทางประมาณ 40.00 กิโลเมตร และเลี้ยว ขวาบริเวณบ้านกะลาพอ เข้าทางถนนคอนกรีตอีก ระยะทาง ประมาณ 500 เมตร ถึงที่ตั้งโรงเรียน ศาสน์อิสลาม ( กะลาพอ ) ตำบลเตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ 40.50 กิโลเมตร

4  วัตถุประสงค์ของโครงการ   โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนศาสน์อิสลาม ( กะลาพอ ) ตำบลเตราะบอน  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยของโรงเรียน  2. เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็วขึ้น  3. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณ โรงเรียน  4. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมี คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5  ลักษณะโครงการ  1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 371 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  2. ก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง

6  การดำเนินการก่อสร้าง  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ เดือน กรกฎาคม 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ เดือน กันยายน 2556  ผลการดำเนินการ ก่อสร้าง 100 % งบประมาณทั้งสิ้น 6,923,000 บาท

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26  สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google