งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเดิม   เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเดิม   เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โรงเรียนศาสตร์อิสลาม (กะลาพอ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ณ ที่นั้น นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.นายซูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ● โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนในช่วงที่มีฝนตกหนัก ● โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พร้อมนายลุตฟี มะโซ๊ะ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนศาสน์อิสลาม(กะลาพอ) แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ จึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการทำหนังสือตอบชี้แจงต่อสำนักราชเลขาธิการต่อไป

3 ที่ตั้งโครงการ โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนศาสน์อิสลาม(กะลาพอ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พิกัด 47 NRH ในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด (Series) L7018 ระวาง (Sheet) 5322 III การคมนาคมเดินทางจากจังหวัดปัตตานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ระยะทางประมาณ กิโลเมตร และเลี้ยวขวาบริเวณบ้านกะลาพอ เข้าทางถนนคอนกรีตอีกระยะทาง ประมาณ 500 เมตร ถึงที่ตั้งโรงเรียนศาสน์อิสลาม(กะลาพอ) ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ กิโลเมตร

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการระบบระบายน้ำโรงเรียนศาสน์อิสลาม(กะลาพอ) ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยของโรงเรียน 2. เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็วขึ้น 3. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน 4. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5 ลักษณะโครงการ 1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ 371 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 2. ก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง

6 การดำเนินการก่อสร้าง
เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ เดือน กรกฎาคม 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ เดือน กันยายน 2556 ผลการดำเนินการ ก่อสร้าง % งบประมาณทั้งสิ้น 6,923,000 บาท

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเดิม   เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google