งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2 พระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร.พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดารุลฮิกมะห์ที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

3 L7018 ที่ตั้งโครงการ

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียนชาย 115 คน นักเรียนหญิง 164 คน บุคลากรชาย 8 คน
นักเรียนชาย คน นักเรียนหญิง คน บุคลากรชาย คน บุคลากรหญิง คน รวม คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
ปัจจุบันแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯ ประกอบด้วย บ่อบาดาล 2 แห่งบ่อน้ำตื้น 4 แห่งและถังเก็บน้ำฝน 16 ถัง บ่อบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของโรงเรียน ฯ มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และคุณภาพน้ำไม่เหมาะสำหรับการบริโภค

6 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ
กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาประกอบด้วย - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6.0 นิ้ว ความลึกประมาณ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump) จำนวน 1 แห่ง - จัดหาชุดระบบกรองน้ำด้วยถังเคมี และชุดถังตกตะกอน จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง - จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด แรงม้า จำนวน 3 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 3 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2-4 นิ้ว ความยาวประมาณ 1,500 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร/วัน จำนวน 8 เครื่อง กิจกรรมปรับปรุงรางน้ำฝน - ปรับปรุงติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว พร้อมตะแกรงกันใบไม้บริเวณอาคารเรียน - ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน ขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง - ปรับปรุงถังเก็บน้ำของเดิมพร้อมฐานรอง จำนวน 1 แห่ง

7 แผนผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google