งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิ จารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดารุ ลฮิกมะห์ที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อ การอุปโภค - บริโภค เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิ จารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดารุ ลฮิกมะห์ที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อ การอุปโภค - บริโภค พระราชดำริ

3 ที่ตั้ง โครงการ L7018

4 นักเรียนชาย 115 คน นักเรียนหญิง 164 คน บุคลากรชาย 8 คน บุคลากรหญิง 11 คน รวม 298 คน ข้อมูลทั่วไป

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา ปัจจุบันแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯ ประกอบด้วย บ่อบาดาล 2 แห่งบ่อน้ำตื้น 4 แห่งและถังเก็บน้ำฝน 16 ถัง บ่อบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของโรงเรียน ฯ มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และคุณภาพน้ำไม่เหมาะ สำหรับการบริโภค

6 กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาประกอบด้วย - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6.0 นิ้ว ความลึกประมาณ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ( ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ) - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump) จำนวน 1 แห่ง - จัดหาชุดระบบกรองน้ำด้วยถังเคมี และชุดถังตกตะกอน จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง - จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด 1.5-2.0 แรงม้า จำนวน 3 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตราการกรองไม่ น้อยกว่า 5,000 ลิตร / ชั่วโมง จำนวน 3 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2-4 นิ้ว ความยาวประมาณ 1,500 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร / วัน จำนวน 8 เครื่อง กิจกรรมปรับปรุงรางน้ำฝน - ปรับปรุงติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว พร้อมตะแกรงกันใบไม้ บริเวณอาคารเรียน - ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน ขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง - ปรับปรุงถังเก็บน้ำของเดิมพร้อมฐานรอง จำนวน 1 แห่งลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ

7 แผนผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบประปา โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google