งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อม ระบบส่งน้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อม ระบบส่งน้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อม ระบบส่งน้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา ตามนายปราโมทย์ โหยชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา กราบบังทูลฯรายงานถึง ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา ตามนายปราโมทย์ โหยชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ยะลา กราบบังทูลฯรายงานถึง ปัญหาการขาดแคลนน้ำ พระราชดำริ

3 ที่ตั้งโครงการ SERIES SHEET ลำดับชุด ระวาง พิกัด 47 NQH 567 - 198 L7018 5222 II บ่อบาดาล พร้อมระบบ ส่งน้ำ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

4 นักเรียน 364 คน ครู 32 คน รวม 394 คน จำนวนนักเรียนหอพัก นักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 116 คน รวม 173 คน ข้อมูลทั่วไป

5 สภาพการใช้น้ำและ ปัญหา แหล่งน้ำบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ความกว้าง 30 ม. ลึก 6 ม. เก็บน้ำได้ความจุ ประมาณ 14,400 ลบ. ม.

6 N สนาม ฟุตบอล สระเก็บน้ำ ความจุ 14,400 ลบ. ม. อาคา ร ร่ม เกล้า หอพั ก บ้าน พัก อาคารร่มฉัตร อาคาร ทิพย์ มงคล อาคาร ขวัญ เกล้า อาคาร พยาบ าล ลานจอด รถ ที่จอดรถ ขอบเขต โรงเรียน หอถังสูง บ่อพักน้ำ ถังกรอง น้ำ แนวท่อส่ง น้ำเดิม แนวท่อส่ง น้ำ เพิ่มเติม อาคาร หอประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 สระเก็บน้ำ บ่อบาดาลแห่งที่ 2 บ่อบาดาล แห่งที่ 3 บ่อบาดาล แห่งที่ 1 สถานีสูบ น้ำ ขุดเจาะบ่อ บาดาลพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบ น้ำบาดาล พื้นที่จัด กิจกรรมค่าย ลูกเสือ - เนตร นารี เทศบาล ตำบลบุดี P แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ผังโรงเรียน

7 การออกแบบ รูปที่ ๑ จากสถานีสูบน้ำไปยัง สระเก็บน้ำ รูปที่ ๒ บ่อเก็บน้ำปริมาณ ๑๐๐ ลบ. ม.

8 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกประมาณ ๖๐. ๐๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๒ แห่ง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Supmersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓. ๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๒ เครื่อง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Supmersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๓. ๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๒ เครื่อง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐๐. ๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐๐. ๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังเก็บน้ำและ จากถังพักน้ำไปยังสระเก็บน้ำของ โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเก็บ น้ำดิบ ขนาดท่อ PVC. ชั้น ๘. ๕ ขนาด Ø ๔ – ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๕๐๐. ๐๐ เมตร - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังเก็บน้ำและ จากถังพักน้ำไปยังสระเก็บน้ำของ โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเก็บ น้ำดิบ ขนาดท่อ PVC. ชั้น ๘. ๕ ขนาด Ø ๔ – ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๕๐๐. ๐๐ เมตร - ดาดคอนกรีตสระเก็บน้ำของโรงเรียน ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔๕. ๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๐. ๐๐ เมตร และ ความลึกประมาณ ๖. ๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง - ดาดคอนกรีตสระเก็บน้ำของโรงเรียน ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔๕. ๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๐. ๐๐ เมตร และ ความลึกประมาณ ๖. ๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

9 จุดเจาะ บาดาล พร้อมโรง สูบ ดาดสระเก็บ น้ำ จุดวางถัง 100 ลบ. ม.


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อม ระบบส่งน้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google