งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

2 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ให้กับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

3 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ที่ตั้งโครงการ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียนชาย 550 คน นักเรียนหญิง 628 คน บุคลากรชาย 33 คน
นักเรียนชาย คน นักเรียนหญิง คน บุคลากรชาย คน บุคลากรหญิง คน รวม ,267 คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯประกอบด้วย คลองหิน ที่ไหลผ่านโรงเรียน ฯ ขนาดลำน้ำกว้าง 3.00 – 5.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 – 2.00 เมตรบ่อน้ำตื้น 3 แห่ง และบ่อบาดาล 2 แห่ง บ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น ไม่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากเป็นสนิม

6 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ
กิจกรรมระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย -งานขุดลอกคลองหิน พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 2,000เมตร - งานดาดคอนกรีตคลองหิน บริเวณโรงเรียน ฯ ความยาวประมาณ 200 เมตร - ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง 4.oo เมตร จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง 6.oo เมตร จำนวน 1 แห่ง

7 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ (ต่อ)
กิจกรรมปรับปรุงระบบประปา ประกอบด้วย - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6.0 นิ้ว ความลึกประมาณ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump) จำนวน 1 แห่ง - จัดหาชุดระบบกรองน้ำด้วยถังเคมี และชุดถังตกตะกอน จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง -จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด แรงม้า จำนวน 4 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 4 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2-4 นิ้ว ความยาวประมาณ 750 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร/วัน จำนวน 14 เครื่อง

8 แผนผังโรงเรียน แผนผังโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา สหกรณ์ มัสยิด
ทางไปบ้านคลองหิน ทางไปบ้านปากล่อ ทางเข้าหมู่บ้าน สหกรณ์ มัสยิด หอพักหญิง อาคารเรียน 4 บ้านพัก อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 1 สำนักงาน อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 5 หอพักชาย อาคารเรียน 7 อาคารเรียน 2 สนามฟุตบอล โรงอาหาร คลองหิน พื้นที่การเกษตร และประมง รั้วโรงเรียน บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล หอถังสูงเดิม บ่อเก็บน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม. หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. แนวท่อส่งน้ำภายในโรงเรียน วัสดุ อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารเรียน3 ชั้น อาคารปฐมวัย บ้านพักผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google