งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปา บาดาล และปัญหาอุทกภัย ให้กับ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปา บาดาล และปัญหาอุทกภัย ให้กับ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา พระราชดำริ

3 ที่ตั้ง โครงการ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

4 นักเรียนชาย 550 คน นักเรียนหญิง 628 คน บุคลากรชาย 33 คน บุคลากรหญิง 56 คน รวม 1,267 คน ข้อมูลทั่วไป

5 แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯประกอบด้วย คลองหิน ที่ไหลผ่านโรงเรียน ฯ ขนาดลำน้ำกว้าง 3.00 – 5.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 – 2.00 เมตรบ่อน้ำตื้น 3 แห่ง และบ่อบาดาล 2 แห่ง บ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น ไม่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากเป็นสนิม สภาพการใช้น้ำและ ปัญหา

6 ลักษณะและองค์ประกอบของ โครงการ กิจกรรมระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย - งานขุดลอกคลองหิน พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ประมาณ 2,000 เมตร - งานดาดคอนกรีตคลองหิน บริเวณโรงเรียน ฯ ความยาว ประมาณ 200 เมตร - ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง 4.oo เมตร จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง 6.oo เมตร จำนวน 1 แห่ง

7 ลักษณะและองค์ประกอบของ โครงการ ( ต่อ ) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปา ประกอบด้วย - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6.0 นิ้ว ความลึกประมาณ 60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ( ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ) - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump) จำนวน 1 แห่ง - จัดหาชุดระบบกรองน้ำด้วยถังเคมี และชุดถังตกตะกอน จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง - จัดหาเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ขนาด 1.5- 2.0 แรงม้า จำนวน 4 ชุด - จัดหาระบบกรองน้ำโดยวิธีสลับวาล์ว (Back Wash) อัตรา การกรองไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร / ชั่วโมง จำนวน 4 ชุด - จัดหาท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2-4 นิ้ว ความยาว ประมาณ 750 เมตร - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (RO) ขนาด 1,000 ลิตร / วัน จำนวน 14 เครื่อง

8 สนามฟุตบอล สำนัก งาน มัส ยิด บ้านพั ก พื้นที่การเกษตร และประมง หอพั ก หญิง วัส ดุ บ้านพั ก ผู้บริห าร อาคา ร ปฐมวั ย หอพัก ชาย โรง อาหาร รั้วโรงเรียน บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล หอถังสูงเดิม บ่อเก็บน้ำขนาด 1,600 ลบ. ม. หอถังสูงขนาด 30 ลบ. ม. แนวท่อส่งน้ำ ภายในโรงเรียน อาคาร เรียน 2 อาคาร เรียน 7 อาคารเรียน 3 ชั้น แผนผังโรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา คลอง หิน สหกร ณ์ อาคาร เรียน 3 ชั้น อาคาร เรียน 3 อาคาร เรียน 1 อาคาร เรียน 4 อาคารเรียน 5 อาคารเรียน 2 ทางไปบ้าน คลองหิน ทางเข้า หมู่บ้าน ทางไปบ้าน ปากล่อ แผนผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวิน คลองหินวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google