งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส

2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.35 น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหา ด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับใช้เพื่อ การเกษตรของโรงเรียน เนื่องจากเครื่องสูบ น้ำของโรงเรียนมีปัญหา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.35 น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหา ด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับใช้เพื่อ การเกษตรของโรงเรียน เนื่องจากเครื่องสูบ น้ำของโรงเรียนมีปัญหา พระราชดำริ

3 ที่ตั้ง โครงการ L7018

4 นักเรียนชาย 332 คน นักเรียนหญิง 373 คน บุคลากรชาย 18 คน บุคลากรหญิง 39 คน รวม 762 คน ข้อมูลทั่วไป

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย บ่อบาดาล 2 แห่งและบ่อน้ำตื้น 1 แห่ง ระบบบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้นที่ขุดเจาะ ภายในโรงเรียนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ บ่อบาดาลแห่งที่ 1 บ่อบาดาลแห่งที่ 2 บ่อน้ำตื้น

6 แผนผังโรงเรียน

7 บ่อบาดาล ถังขนาด 250 ลบ. ม. แนวความคิดในการออกแบบระบบ ประปาบาดาล 0.0001 ไมครอน 20-30 ไมครอน

8 เชิญผู้แทนโรงเรียน ชี้แจง การ ออกแบบประปาบาดาล

9 การออกแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ 1. เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 2. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง 3. ก่อสร้างถังขนาด 250 ลบ. ม. 1 แห่ง 4. ก่อสร้างถังขนาด 10 ลบ. ม. 1 แห่ง 5. ก่อสร้างระบบประปาภายในโรงเรียน ความยาวรวม 620.50 ม.

10 Zone 3 Zone 1 Zone 2 บ่อบาดาล ถัง 250 ลบ. ม.


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google