งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
โครงการปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

2 พระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับใช้เพื่อการเกษตรของโรงเรียน เนื่องจากเครื่องสูบน้ำของโรงเรียนมีปัญหา

3 L7018 ที่ตั้งโครงการ

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียนชาย 332 คน นักเรียนหญิง 373 คน บุคลากรชาย 18 คน
นักเรียนชาย คน นักเรียนหญิง คน บุคลากรชาย คน บุคลากรหญิง คน รวม คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย บ่อบาดาล 2 แห่งและบ่อน้ำตื้น 1 แห่ง ระบบบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้นที่ขุดเจาะภายในโรงเรียนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ บ่อบาดาลแห่งที่ 1 บ่อบาดาลแห่งที่ 2 บ่อน้ำตื้น

6 แผนผังโรงเรียน

7 แนวความคิดในการออกแบบระบบประปาบาดาล
บ่อบาดาล ถังขนาด 250 ลบ.ม. 0.0001ไมครอน 20-30 ไมครอน

8 เชิญผู้แทนโรงเรียน ชี้แจง การออกแบบประปาบาดาล

9 การออกแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง ก่อสร้างถังขนาด 250 ลบ.ม. 1 แห่ง ก่อสร้างถังขนาด 10 ลบ.ม. 1 แห่ง ก่อสร้างระบบประปาภายในโรงเรียน ความยาวรวม ม.

10 Zone 3 Zone 2 ถัง 250 ลบ.ม. Zone 1 บ่อบาดาล


ดาวน์โหลด ppt ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google