งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล Individualized Education Program (IEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล Individualized Education Program (IEP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล Individualized Education Program (IEP)

2 ความหมาย แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น พิเศษ (special needs) ของคนพิการ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา

3 ลักษณะทั่วไป IEP เป็นแผนการจัดการศึกษาที่เขียน ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเด็กคน ใดคนหนึ่งโดยคณะ IEP หรือที่ประชุม เฉพาะกรณีเกี่ยวกับเด็ก IEP เป็นเครื่องมือในการจัดการกับ กระบวนการตรวจสอบการสอนทั้งหมด

4 ประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักและรับผิดชอบ ต่อการจัดการศึกษาและผลของการจัด การศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความเข้าใจว่าเด็ก ที่มีความบกพร่องหรือพิการต้องการ การศึกษาเฉพาะบุคคล พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารับบริการทาง การศึกษา

5 ประโยชน์ (ต่อ) IEP ช่วยให้ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีแนวทางในการจัดหาหรือ จัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสม IEP นับได้ว่าเป็นการประกันว่าการจัด การศึกษาที่จัดให้เป็นแนวทางที่มี ประสิทธิภาพ

6 การเตรียมจัดทำ IEP ๑. การรวบรวมข้อมูล · ข้อมูลเบื้องต้น –ข้อมูลส่วนตัว –ข้อมูลสุขภาพ/ ความบกพร่อง –ข้อมูลครอบครัว –ข้อมูลการศึกษา –ข้อมูลสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

7 การเตรียมจัดทำ IEP (ต่อ) ๒. การประเมินความสามารถ · ข้อมูลความสามารถปัจจุบัน (จุดเด่น จุดอ่อน)จากการประเมินผล โดยใช้ แบบทดสอบ แบบประเมินพัฒนาการ แบบ สังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เกี่ยวกับ: –พัฒนาการด้านต่างๆ –ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน

8 คณะผู้จัดทำ IEP* คณะกรรมการจัดทำ IEP มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยบุคคล (หลัก) ๓ คน คือ - ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย - บิดา มารดา / ผู้ปกครอง - ครูประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา (เลขาฯ) และ กรรมการอื่น ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ นักวิชาการ / นักวิชาชีพ ผู้เรียน

9 ขั้นตอนการทำงานของ คณะกรรมการจัดทำ IEP ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ดังต่อไปนี้ - ประเมินระดับความสามารถในปัจจุบัน และ ความต้องการจำเป็นพิเศษ - วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล - ประเมิน ทบทวน ปรับแผน รายงานผลการ ประเมินการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุมเพื่อจัดทำ IEP ๓. คณะกรรมการลงนามใน IEP ๔. บิดามารดา/ผู้ปกครองหรือผู้เรียนลงนาม

10 ส่วนประกอบของ IEP ก่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑)ข้อมูลทั่วไป (๒) ข้อมูลด้านการศึกษา (๓) การวางแผนการจัดการศึกษา · ระดับความสามารถในปัจจุบัน · เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี · จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม · การประเมินผล · ผู้รับผิดชอบ

11 ส่วนประกอบของ BOs สถานการณ์ (Condition): เหตุการณ์ที่ระบุ สภาพแวดล้อม สื่อวัสดุอุปกรณ์ เงื่อนไข ความช่วยเหลือ (เมื่อ/ขณะ/หลังจาก.........) พฤติกรรม (Behavior): ระบุตัวบุคคลและ พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน (นักเรียน(ชื่อ)จะ.............) เกณฑ์การประเมินผล (Criteria): ระดับ ความสามารถที่กำหนดว่าผู้เรียนเกิดทักษะ โดยระบุความถี่และปริมาณที่แสดงความ ถูกต้อง เมื่อ/หลังจาก........น.ร.(ชื่อ)จะ........ได้.......

12 ลักษณะของ BOs ที่ดี มีความชัดเจน (Specific: S) สามารถวัดได้ (Measurable: M) มีเกณฑ์ที่ผู้เรียนสามารถทำได้จริง (Achievable: A) มีความเหมาะสมกับผู้เรียน (Relevant: R) มีกำหนดเวลาที่แน่นอน (Time bound: T)

13 ตัวอย่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อนำภาพแผนที่ประเทศไทยมาแสดง ด.ช. น่านน้ำจะบอกชื่อจังเหวัดที่อยู่ชายแดนของแต่ละ ภาคได้ ถูกต้องทั้งหมดทุกครั้งภายในเวลา ๑ เดือน หลังจากจบบทเรียนเรื่องสัญญาณไฟจราจร ด.ญ. น่านน้ำจะบอกความหมายของสีแต่ละสีของ สัญญาณไฟจราจรได้ ถูกต้องอย่างน้อย ๔ ใน ๕ ครั้ง ในเวลา ๓ นาที ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากครูอธิบายลำดับขั้นตอนในการกรอกลูกอม ใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็ก ด.ญ.ฟ้าครามจะปฏิบัติ ตามทุกขั้นตอนในเวลา ๒ นาที ได้ถูกต้องทุกครั้ง ภายใน ๒ วัน

14 ส่วนประกอบของ IEP สพฐ. (ต่อ) (๔) ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา –รายการและรหัส –ผู้จัดหา (ผู้ปกครอง สถานศึกษา สถานพยาบาล) –วิธีการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อ (ข) (ค) ขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการ ศึกษา (ก) ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา (ก) (ค) –จำนวนเงินที่ขออุดหนุน –เหตุผลและความจำเป็น –ผู้ประเมิน

15 ส่วนประกอบของ IEP สพฐ. (ต่อ) (๕) คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (๖) ความเห็นของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

16 สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างทาง สถาปัตยกรรมที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร อาคารสถานที่ เช่น แว่นขยาย เครื่องช่วยฟัง ทางลาด

17 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยให้นักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสม เกิดความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็ว ขึ้น เช่น เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ หนังสือ แถบเสียง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

18 บริการ/ความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษา บริการ: บริการเตรียมความพร้อม ทางการเรียนรู้ บริการบำบัดฟื้นฟู บริการ ฝึกอบรม เช่น กายภาพบำบัด การแก้ไข การพูด ล่ามภาษามือ การอบรมทักษะ พื้นฐาน ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา: การ ปรับเนื้อหา/สื่อการสอน/เทคนิคการสอน

19 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IEP IEP คือ เอกสารลายลักษณ์อักษร ซึ่ง... –เป็นรายละเอียดการจัดแผนการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ –มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถในการ ปฏิบัติงานของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ –ระบุบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน –ระบุช่วงเวลาและความถี่ที่ผู้เรียนอยู่ในชั้น เรียนปกติและชั้นเรียนพิเศษ

20 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IEP (ต่อ) IEP คือ เอกสารลายลักษณ์อักษร ซึ่ง... –ระบุวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และวันที่จะทบทวน การดำเนินงานตามแผน –ระบุสิ่งที่ผู้จัดทำแผนคาดหวังว่าผู้เรียนจะ ได้รับการพัฒนา และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน –ระบุบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตามแผน –ระบุความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง –มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

21 แผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implementation Plan [IIP] ความหมาย แผนการสอนที่จัดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคล สำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ จุดประสงค์แลเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP)

22 กระบวนการจัดทำ IIP ๑.กำหนดทักษะที่จะสอนโดยการตรวจสอบ : สอนอะไร ๒.กำหนดองค์ประกอบและสถานการณ์ที่จะ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ : สอนอย่างไร ๓.วางแผนการสอน : จัดทำ IIP ๔.เริ่มต้นการสอน : สอน – ทดสอบ – สอน

23 ส่วนประกอบของ IIP ๑.ชื่อผู้เรียน ๒.เนื้อหา/ทักษะที่สอน สาระที่จะสอนผู้เรียน เพียง ๑ เรื่อง/ทักษะ ๓.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลำดับขั้นของทักษะหรือจุดประสงค์ย่อย ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ที่นำไปสู่จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุ ไว้ใน IEP

24 ส่วนประกอบของ IIP (ต่อ) ๔.วิธีสอน/สื่อ วิธีการดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสื่อประกอบการสอน เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตรงตามจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ใน IIP ๕.สิ่งเสริมแรงที่ใช้ สิ่งเสริมแรงและเงื่อนไขการเสริมแรงที่เหมาะ กับผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล ๖.การประเมินผล สิ่งที่กำหนดว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ตาม ศักยภาพ และเป็นวิธีการที่สามารถวัดได้

25 ขั้นตอนและวิธีการสอน ๑.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนคาดเดากิจกรรมที่จะทำ ๒.ขั้นสอน อธิบาย แสดง สาธิต สอบถามความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติโดยลงมือปฏิบัติพร้อมกัน และ ปฏิบัติด้วยตนเอง

26 ขั้นตอนและวิธีการสอน (ต่อ) ๓.ขั้นสรุปและประเมินผล ตรวจผลงาน/การปฏิบัติงาน ทบทวนบทเรียนร่วมกัน สอบถามความเข้าใจ

27 สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากการสอน บันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน / กิจกรรม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม IEP นำผลมาประกอบการพิจารณากำหนด จุดมุ่งหมายใหม่ ปรับวิธีสอน และกิจกรรม การเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล Individualized Education Program (IEP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google