งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อ โครงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อ โครงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อ โครงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 โครงงานทางวิศวกรรม เป็นโครงงานที่ทำเกี่ยวกับงานทางด้าน วิศวกรรม – นำความรู้ที่เรียน มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ – นำความรู้ที่เรียน มาแก้ปัญหาบนพื้น ฐานความรู้ทางวิศวกรรม – นำความรู้ที่เรียน มาทำให้เกิดความ กระจ่างมากขึ้น ด้วยการพิสูจน์ตาม ข้อเท็จจริง – ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ต่อยอดจากความรู้ที่ มีอยู่เดิม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

3 โครงงานทางวิศวกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างองค์ความรู้ ปรับปรุง เครื่องจักร / วิธีการ เป็นงานเชิงเทคนิค วัดได้ อธิบายได้ มี ที่มาที่ไป เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ – การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น – การวางวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน – การวางแผน และนำเสนอความคืบหน้า – การทดลอง ทดสอบสมมุติฐาน สรุปผลโดย อ้างอิงกับทฤษฏี – การนำเสนอผลการดำเนินโครงงานอย่างเป็น ระบบ

4 เอกสารประกอบการสอบ หัวข้อ หัวข้อโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาโครงงาน ชื่อสมาชิกในกลุ่ม บทคัดย่อ ที่มาและ ความสำคัญของ โครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ โครงงาน วิธีการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ การประมาณการ ค่าใช้จ่าย

5 ชื่อหัวข้อโครงงาน สื่อถึงเนื้อหาสำคัญของโครงงานได้ว่า ดำเนินการในเรื่องอะไร กระชับ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ สมาชิกในกลุ่ม เขียน ชื่อ - สกุล ถูกต้อง

6 ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน อธิบายความเป็นมาและ ความสำคัญในภาพกว้าง อธิบายโยงเข้าสู่หัวข้อที่ ต้องการทำโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึง ความสำคัญ ว่าเพราะเหตุ ใดจึงต้องการทำโครงงานนี้

7 วัตถุประสงค์ ระบุให้ชัดเจน กระชับ เช่น เพื่อศึกษา... เพื่อออกแบบ สร้าง ประกอบ ทดสอบ เครื่องต้นแบบ... เพื่อลดต้นทุน... ขอบเขตของโครงงาน เป็นหัวข้อที่แสดงข้อจำกัดของโครงงาน เช่น ข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เวลา หรือ ทฤษฏีที่ใช้

8 วิธีการดำเนินงาน เป็นการอธิบายความคิดของทีมงาน ว่า วางแผนเกี่ยวกับโครงงานอย่างไร ต้อง ทำอะไรก่อน - หลัง เป็นการคิดเพื่อวางแผนในรายละเอียด ว่าต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อะไรบ้าง หรือต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบ้าง สามารถใช้ในการบ่งบอกว่าทีมงานมี ความเข้าใจในโครงงานเพียงพอและ ถูกต้องหรือไม่

9 วิธีการดำเนินงาน ( ให้คิด 3 เรื่อง ) วิธีดำเนินการ – คิดภาพรวมออกมาก่อน – เจาะลงในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เช่น ใช้เครื่องมืออะไร วัดอย่างไร ใช้เวลา เท่าไร วัดกี่ครั้ง จดบันทึกข้อมูลอย่างไร ใครเป็นคนทำ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึง Software ที่จำเป็น

10 ตัวอย่าง Gantt chart ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบ สั่งซื้อวัสดุ ผลิตชิ้นงาน ประกอบ ทดสอบ ปรับแก้ เขียนรายงาน สรุป

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ เขียนแสดงอยู่บนความเป็นไปได้ทาง วิศวกรรม ไม่เพ้อฝัน หากวัดได้จะดีมาก

12 การประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ เพื่อให้โครงงานบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ – ค่าวัสดุ – ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ – ค่าจัดทำเอกสาร – ค่าเดินทาง

13 บทคัดย่อ บทคัดย่อควรเขียนเป็นลำดับสุดท้าย บทคัดย่อประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  ความเป็นมาและความสำคัญ ที่กระชับ และได้ใจความ  วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน  วิธีดำเนินการ ที่สำคัญ อย่างย่อ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อ โครงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google