งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ. การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนเกี่ยวข้อง กับข้อมูลอยู่ ตลอดเวลา อาจเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลใน การตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ. การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนเกี่ยวข้อง กับข้อมูลอยู่ ตลอดเวลา อาจเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลใน การตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

2 การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนเกี่ยวข้อง กับข้อมูลอยู่ ตลอดเวลา อาจเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลใน การตัดสินใจ และเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ ตัวอย่างเช่น เมื่อ นักเรียนกรอกรายละเอียดส่วนตัวลงในเอกสาร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และทางโรงเรียนได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปพิจารณา คัดเลือกผู้สมัคร โดย อาจมีการแบ่งกลุ่มตามเพศและอายุ จะเห็นได้ว่า นักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล หน่วยทะเบียนเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ สารสนเทศที่นำไปใช้งาน ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเป็นผู้ใช้ สารสนเทศเพื่อตัดสินใจ

3 ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่แสดงถึง ลักษณะ สถานะหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปล ความหมายและประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคน หรือคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างลักษณะของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ตัวโน๊ต และ เสียง ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บในรูปแบบต่างๆ

4 ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บในรูปแบบต่าง ๆ

5 ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ ผ่านการประมวลผลได้เป็นสารสนเทศที่มีความ ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความ น่าเชื่อถือ มีความหมาย มีคุณค่า และเป็น ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ เช่น เมื่อต้องการนำ สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการขาย สารสนเทศที่ต้องการควรจะเป็นรายงานสรุป ยอดการขายแต่ละเดือน ในปีที่ผ่านมาที่ เพียงพอแก่การตัดสินใจ ดังตัวอย่างการนำ ข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ใช้ ในการตัดสินใจ

6 ตัวอย่างสารสนเทศที่เกิดจากการ ประมวลผล

7 การประมวลผลสารสนเทศ

8 ชนิดของข้อมูล แบ่งตามที่มาดังนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)

9 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจาก แหล่งข้อมูลขั้นต้นที่ได้มา จากแหล่งข้อมูล โดยตรง เช่น ข้อมูลนักเรียนที่ได้มาจากการตอบ แบบสอบถาม การสำรวจ การสัมภาษณ์ การ วัด การสังเกต การทดลอง ข้อมูลสินค้าที่ได้ จากการใช้ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ข้อมูลบัตร เอทีเอ็มที่ได้จากเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ข้อมูล ที่ได้จะต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็น ปัจจุบันมากกว่าข้อมูลทุติยภูมิ

10 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ รวบรวมข้อมูลไว้แล้วโดยมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือ หน่วยงานได้ทำการ การที่ตัดสินใจว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมินั้น มีหลักสังเกต คือ ถ้าเป็น ข้อมูลปฐมภูมิจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนหรือผู้ ประเมินผลได้พบเหตุการณ์ต่าง ๆ ลงมือสำรวจ ศึกษาค้นคว้าหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น เริ่มแรกด้วยตนเอง มิได้คัดลอกมาจากผู้อื่น แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ได้คัดลอกมาจากบุคคลอื่น แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ ถือว่าเป็นข้อมูลทุติย ภูมิ

11 แบบฝึกหัดบทที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงบอกความหมายของข้อมูล อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 2. จงบอกความหมายของสารสนเทศ อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 3. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ 4. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ. การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนเกี่ยวข้อง กับข้อมูลอยู่ ตลอดเวลา อาจเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลใน การตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google