งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการจัดการทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการจัดการทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการจัดการทั่วไป
วิชา การพัฒนาองค์การ (รหัสวิชา ) อาจารย์ผู้สอน...อ. สิริวดี ชูเชิด ห้อง 343 หลักสูตรการจัดการทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ

2 จุดเริ่มต้นทั่วๆไปที่จะพัฒนาองค์การ
บทที่ 1 จุดเริ่มต้นทั่วๆไปที่จะพัฒนาองค์การ

3 ความหมายของการพัฒนาองค์การ
กระบวนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพขององค์การ ระหว่างความต้องการของบุคคลและเป้าหมายขององค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน พิจารณาองค์การโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

4 ความหมายของการพัฒนาองค์การ (ต่อ)
ความหมายของการพัฒนาองค์การ (ต่อ) การใช้สิ่งสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ โดยใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การใช้ทักษะในระบบ ให้มีความชัดเจน และตั้งใจปรับปรุงระบบ

5 สรุปความหมายการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ เป็นการพิจารณาระบบโดยรวม มีการประยุกต์ และดึงเอาความรู้ทางพฤติกรรมมาใช้ในการวางแผน พัฒนาปรับปรุง และ เสริมสร้างด้วยกลยุทธ์โครงสร้าง และ กระบวนการที่นำไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพ

6 การเปลี่ยนแปลงขององค์การ
มีรายละเอียดดังนี้ เป็นการเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โครงสร้าง และ กระบวนการ ของระบบทั้งหมด เป็นการประยุกต์ใช้ ดึงดูดความรู้ และ การปฏิบัติ มาจาก พฤติกรรมศาสตร์ และ ความคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผน เพื่อวินิจฉัย และ แก้ปัญหาในองค์การ เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อไป การพัฒนาองค์การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ

7 การเติบโตและความสัมพันธ์ของการพัฒนาองค์การ
1. โลกาภิวัฒน์ 2. ข้อมูลสารสนเทศ 3. นวัตกรรมทางการบริหาร

8 ขั้นตอนการปฏิบัติการ OD
1. ฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 2. ทำการวิจัย/สำรวจถึงผลกระทบ 3. ลงมือปฏิบัติได้จริง 4. คุณภาพของชีวิตในการทำงาน 5. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

9 การเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ
คือ วิธีการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร เทคโนโลยี การแข่งขันและส่วนอื่น ๆ การเรียนรู้ของพนักงาน และ การฝึกอบรมที่เป็นทางการ การโยกย้าย การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุด และ การเกษียณ

10 จุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ
จุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ 1. วางแผนในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 2. การปรับปรุงองค์การ 3. ใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์

11 หลักการพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดถึงการพัฒนาองค์การ
3. ระบุถึงเรื่องราว ของความร่วมมือกัน 1. สนับสนุนให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 2. เป็นความพยายาม ในการเปลี่ยนแปลง องค์การ 4. เน้นประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ

12 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ
*1. เพื่อพัฒนาองค์การให้ทันสมัย *2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน *3. เพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบร่วมกัน *4. เพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงาน *5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี *6. เพื่อสร้างกลไกลที่อำนวยความสะดวก *7. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

13 ลักษณะของการพัฒนาองค์การ
1. เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผน 2. เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่ตัวปัญหาเป็นสำคัญ 3. เป็นกระบวนการที่เป็นธรรม 4. เป็นกระบวนการที่เป็นการดำเนินกิจกรรม 5. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเปลี่ยนแปลง 6. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักการ 7. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

14 จุดเด่นของการพัฒนาองค์การ
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 การใช้ความรู้ และทักษะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2 2 การทำงานร่วมกัน และ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ 3 3

15 องค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ
1. นักปฏิบัติการ OD 4. โครงการพัฒนาองค์การ 3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 5. ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ 2. หัวหน้างาน 6. ผู้ประเมิน

16 แบบฝึกหัด การพัฒนาองค์การหมายความว่าอย่างไร จงอธิบายมาให้เข้าใจ
ปัจจัยอะไรบ้างที่องค์การในปัจจุบันจะต้องประสบกับปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จงอธิบายมาให้เข้าใจ พื้นฐานหรือขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาองค์การมีอะไรบ้างอธิบาย หลักการพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดถึงการพัฒนาองค์การมีอะไรบ้าง การพัฒนาองค์การมีลักษณะที่สำคัญกี่ประการอะไรบ้าง และจุดเด่นลักษณะของการพัฒนาองค์การมีอะไรบ้าง จงอธิบาย การพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอะไรบ้างจงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการจัดการทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google