งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป วิชา การพัฒนาองค์การ ( รหัสวิชา 3562302) อาจารย์ผู้สอน... อ. สิริวดี ชู เชิด ห้อง 343 หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ...089-458-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป วิชา การพัฒนาองค์การ ( รหัสวิชา 3562302) อาจารย์ผู้สอน... อ. สิริวดี ชู เชิด ห้อง 343 หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ...089-458-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป วิชา การพัฒนาองค์การ ( รหัสวิชา 3562302) อาจารย์ผู้สอน... อ. สิริวดี ชู เชิด ห้อง 343 หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ...089-458- 2379

2

3 ความหมายของการพัฒนา องค์การ กระบวนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพขององค์การ ระหว่างความต้องการของบุคคลและเป้าหมายขององค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน พิจารณาองค์การโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

4 ความหมายของการพัฒนา องค์การ ( ต่อ ) การใช้สิ่งสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ โดยใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การใช้ทักษะในระบบ ให้มีความชัดเจน และตั้งใจปรับปรุงระบบ

5 สรุปความหมายการ พัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การ เป็นการ พิจารณาระบบโดยรวม มีการประยุกต์ และดึงเอาความรู้ทาง พฤติกรรมมาใช้ในการวางแผน พัฒนาปรับปรุง และ เสริมสร้างด้วยกล ยุทธ์โครงสร้าง และ กระบวนการที่นำไปสู่องค์การที่มี ประสิทธิภาพ

6 การเปลี่ยนแปลงขององค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นการเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โครงสร้าง และ กระบวนการ ของระบบทั้งหมด 2. เป็นการประยุกต์ใช้ ดึงดูดความรู้ และ การ ปฏิบัติ มาจาก พฤติกรรมศาสตร์ และ ความคิดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. เกี่ยวข้องกับการจัดการเปลี่ยนแปลง การ วางแผน เพื่อวินิจฉัย และ แก้ปัญหาในองค์การ 4. เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สนับสนุน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อไป 5. การพัฒนาองค์การให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ

7 การเติบโตและความสัมพันธ์ของ การพัฒนาองค์การ 1. โลกาภิวัฒน์ 2. ข้อมูลสารสนเทศ 3. นวัตกรรมทางการบริหาร

8 ขั้นตอนการปฏิบัติการ OD 1. ฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 2. ทำการวิจัย / สำรวจถึงผลกระทบ 3. ลงมือปฏิบัติได้จริง 4. คุณภาพของชีวิตในการทำงาน 5. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

9 การเรียนรู้และการพัฒนา องค์การ คือ วิธีการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกี่ยวข้อง กับบุคลากร เทคโนโลยี การแข่งขันและส่วนอื่น ๆ การเรียนรู้ ของพนักงาน และ การฝึกอบรมที่เป็นทางการ การ โยกย้าย การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุด และ การ เกษียณ

10 จุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ 1. วางแผนในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 2. การปรับปรุงองค์การ 3. ใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์

11 หลักการพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนด ถึงการพัฒนาองค์การ 1. สนับสนุนให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 2. เป็นความพยายาม ในการเปลี่ยนแปลง องค์การ 4. เน้นประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ 3. ระบุถึงเรื่องราว ของความร่วมมือกัน

12 วัตถุประสงค์ของการ พัฒนาองค์การ *1. เพื่อพัฒนาองค์การให้ ทันสมัย *2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน *3. เพื่อสร้างระบบความ รับผิดชอบร่วมกัน *4. เพื่อสร้างบรรยากาศของ การทำงาน *5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน ดี *6. เพื่อสร้างกลไกลที่อำนวย ความสะดวก *7. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ

13 ลักษณะของการพัฒนา องค์การ 1. เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผน 2. เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่ตัวปัญหาเป็นสำคัญ 3. เป็นกระบวนการที่เป็นธรรม 4. เป็นกระบวนการที่เป็นการดำเนินกิจกรรม 5. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเปลี่ยนแปลง 6. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักการ 7. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

14 จุดเด่นของการพัฒนาองค์การ 1 การประยุกต์ใช้ความรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 การใช้ความรู้ และทักษะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2 3 การทำงานร่วมกัน และ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ 3

15 องค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ 1. นักปฏิบัติการ OD 3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 2. หัวหน้างาน 4. โครงการพัฒนาองค์การ 5. ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ 6. ผู้ประเมิน

16 แบบฝึกหัด 1. การพัฒนาองค์การหมายความว่าอย่างไร จง อธิบายมาให้เข้าใจ 2. ปัจจัยอะไรบ้างที่องค์การในปัจจุบันจะต้อง ประสบกับปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จง อธิบายมาให้เข้าใจ 3. พื้นฐานหรือขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนา องค์การมีอะไรบ้างอธิบาย 4. หลักการพื้นฐานที่เป็นตัวกำหนดถึงการพัฒนา องค์การมีอะไรบ้าง 5. การพัฒนาองค์การมีลักษณะที่สำคัญกี่ประการ อะไรบ้าง และจุดเด่นลักษณะของการพัฒนา องค์การมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 6. การพัฒนาองค์การจะต้องพิจารณาถึง องค์ประกอบอะไรบ้างจงอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป วิชา การพัฒนาองค์การ ( รหัสวิชา 3562302) อาจารย์ผู้สอน... อ. สิริวดี ชู เชิด ห้อง 343 หลักสูตรการจัดการ ทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ...089-458-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google