งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์ประกอบ ที่ 1 Backward Design โดย สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์ประกอบ ที่ 1 Backward Design โดย สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์ประกอบ ที่ 1 Backward Design โดย สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3

2 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้ โดย ที่มาของการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) เจย์ แม็คไทค์ (Jay McTighe) แกรนท์ วิกกินส์ (Grant Wiggins) ปี 1998

3 ความหมายการออกแบบ ย้อนกลับ (Backward Design) กระบวนการออกแบบการ เรียนรู้ที่ย้อนกลับ โดยเริ่มจากเป้าหมายการเรียนรู้ที่ พึงประสงค์ จากนั้นจึงออกแบบการจัดการ เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 3

4 ขั้นตอนการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design ) 4 การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Identify desired results) การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Identify desired results) การกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียน ได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Determine acceptable evidence) การกำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียน ได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Determine acceptable evidence) การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน ( Plan Learning Experiences and instruction) การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน ( Plan Learning Experiences and instruction)

5 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายที่ พึงประสงค์ มาตรฐานการ เรียนรู้ 5 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ความเข้าใจที่ คงทน ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา ทักษะคร่อม วิชา จิตพิสัย

6 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐาน ของการเรียนรู้ที่ยอมรับได้ 6 ภาระงานและการ ประเมิน การสังเกต หรือ พูดคุย การตรวจสอบความเข้าใจอย่าง ไม่เป็นทางการ การ ทดสอบ การให้โจทย์ หรือประเด็นปัญหา ให้นักเรียนไปขบคิด การลงมือ ปฏิบัติ / โครงงาน

7 7 เป้าหมาย วิธีการประเมิน แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 1. ความเข้าใจที่ คงทน 2. ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อม วิชา 4. จิตพิสัย * หมายเหตุ จะประเมินอะไรบ้างให้กำหนดไว้ในช่อง การประเมินแต่ละช่อง

8 8 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน ประสบการณ์การเรียนรู้ และการสอน และการสอน กระบวนการ เรียนรู้ การวัดและ การ ประเมิน กิจกรรมสื่อ / แหล่งเรียนรู้เวลา / ชั่วโมงแบบประเมิน 1. ความเข้าใจที่ คงทน 2. ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อม วิชา 4. จิตพิสัย 1. ชื่อ....................... 2. ชื่อ....................... 3. ชื่อ....................... 4. ชื่อ....................... - เอกสาร ประกอบ การเรียน - ใบงาน Rubric - อุปกรณ์ การทดลอง

9 คำถาม 3 ข้อ ขั้นที่ 1 “ อะไรที่มีคุณค่าควรแก่การสร้างความ เข้าใจ ” 9 ขั้นที่ 2 “ อะไรเป็นหลักฐานที่แสดงความ เข้าใจนั้น ” ขั้นที่ 3 “ ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนใดที่เสริมสร้าง ความเข้าใจ ความสนใจ และความเป็นเลิศในการสร้างความเข้าใจนั้น ”

10 10 แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาสู่ภาระ งาน และวิธีการประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายภาระงานและวิธีการประเมิน มาสู่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐาน การเรียนรู้ สู่กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน และวิธีการประเมิน 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการ เรียนรู้ สู่ภาระงาน วิธีการประเมินและกิจกรรมการ เรียนรู้ 3. กรอบแนวคิด : ใช้หลักสูตร ( วิชา ) เป็นตัว ตั้ง ด้านความรู้ เน้นทักษะเฉพาะวิชา 3. ใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็น ตัวตั้ง โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 4 แกน 3.1 ความรู้ที่คงทน 3.2 ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา 3.3 ทักษะคร่อมวิชา 3.4 จิตพิสัย ค่านิยม เจตคติตารางแสดงข้อแตกต่างของ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับ แบบ Backward Design

11 11 หลักการ / ความคิดรอบ ยอด / ข้อสรุป ( สิ่งที่คาดหวังให้นักเรียน เข้าใจหรือสร้างขึ้น ) หลักฐาน / การแสดงออก / ผลงาน ( ตัวชี้วัดความเข้าใจหรือ ความสามารถสร้างสิ่งที่ คาดหวัง ) กิจกรรมการเรียนการสอนสู่ ผล ที่คาดหวัง 12 3 4 สถานการณ์ปัญหา / คำถามสำคัญ ( สถานการณ์ปัญหาหรือ คำถามสำคัญ ที่ทำให้นักเรียนดำเนิน กิจกรรมใน ช่องที่ 3 จนปรากฏ หลักฐานตาม ช่องที่ 2 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการ บรรลุผล ในช่องที่ 1)

12 Any questions!!!!!! 12 The End………


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์ประกอบ ที่ 1 Backward Design โดย สายวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google