งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการ เรียนรู้อย่างไรให้ ผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ ทีมวิทยากรจากโครงการ Intel ® Teach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการ เรียนรู้อย่างไรให้ ผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ ทีมวิทยากรจากโครงการ Intel ® Teach."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการ เรียนรู้อย่างไรให้ ผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ ทีมวิทยากรจากโครงการ Intel ® Teach

2 วัตถุประสงค์ของการอบรม 1. เพื่อให้มีความเข้าใจการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยใช้ สื่อ ICT อิงมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยใช้ สื่อ ICT 2. เพื่อให้สามารถออกแบบแบบ การจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐานตามหลักสูตรฯ โดยใช้สื่อ ICT อิงมาตรฐานตามหลักสูตรฯ โดยใช้สื่อ ICT

3 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี (30 นาที ) ใบความรู้ที่ 1 ใบความรู้ที่ 1  ศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการออกแบบการ จัดการเรียนรู้ที่ดี ใบความรู้ที่ 1  นำหน่วยการเรียนรู้ที่จะสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 คนละ 1 หน่วยฯ จากนั้นเขียนแนวการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ICT ( เวลา 20 นาที ) แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก  เว็บไซต์ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ http://educate.intel.com/th/ProjectDesign/

4 กิจกรรมที่ 2 การกำหนดหน่วยการ เรียนรู้ (60 นาที ) ใบความรู้ที่ 2 ใบความรู้ที่ 2  ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การกำหนดหน่วย การเรียนรู้ใบความรู้ที่ 2  พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ของตน แล้วนำ ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ของตน กรอก ลงในใบงานที่ 2 แบบฟอร์มแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ตั้งแต่หัวข้อ “ ผู้เขียนหน่วย การเรียนรู้ ” “ ภาพรวมของหน่วย ” “ เป้าหมายการ เรียนรู้ ”ใบงานที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ.2551

5 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (30 นาที ) คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้  วิทยากรบรรยายเรื่อง คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ใบความรู้ที่ 3 ใบความรู้ที่ 3  ศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใบความรู้ที่ 3 เว็บไซต์เกี่ยวกับทักษะการคิด http://educate.intel.com/th/ProjectDesign/ThinkingSkills/HigherThinkin g/ ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3  ฝึกเขียนคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ลงในใบงานที่ 3 การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใบงานที่ 3 แม่แบบแผน จัดการเรียนรู้ แม่แบบแผน จัดการเรียนรู้  นำชุดคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ที่ได้เติมลงในใบงานที่ 2 ในช่องคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ( แม่แบบแผน จัดการเรียนรู้ ) แม่แบบแผน จัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก

6 กิจกรรมที่ 4 เทคนิควิธีการประเมินที่ หลากหลาย (60 นาที )  วิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินรายทางและการ ประเมินปลายทาง การประเมินรายทางและการ ประเมินปลายทาง ใบความรู้ที่ 4 ใบความรู้ที่ 4  ศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เทคนิควิธีการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ใบความรู้ที่ 4 ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4  ทำใบงานที่ 4 การกำหนดเครื่องมือวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ใบงานที่ 4 แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้  วางแผนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย บันทึกลงในใบความรู้ที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ หัวข้อ แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ ) แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน เว็บไซต์การประเมินโครงงาน http://educate.intel.com/th/assessingprojects http://educate.intel.com/th/assessingprojects

7 กิจกรรมที่ 5 สร้างการประเมินที่วัดความพร้อมของ ผู้เรียน (60 นาที ) ใบความรู้ที่ 5 ใบความรู้ที่ 5  ศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัด ความพร้อมของผู้เรียนใบความรู้ที่ 5 ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 5  ทำกิจกรรมในใบงานที่ 5 การประเมินความ พร้อมของผู้เรียนใบงานที่ 5 แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้  เขียนรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ และสื่อและ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ ลงใน ใบงานที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ( แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ ) แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก

8 กิจกรรมที่ 6 การสร้างและบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้โดย ใช้ ICT (90 นาที )  ศึกษาใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างและบริหาร จัดการสื่อการเรียนรู้โดยใช้ ICT ใบงานที่ 6 ใบงานที่ 6  ทำกิจกรรมในใบงานที่ 6 การสร้างสื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ( วางแผนการสร้าง การสร้างโครงร่างสื่อ ICT ที่จะใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ )ใบงานที่ 6 แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ ( แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ ) แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้  นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

9 กิจกรรมที่ 7 การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (30 นาที )  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความรู้ที่ ได้รับ  ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ใบงานที่ 7 ใบงานที่ 7  ทำกิจกรรมในใบงานที่ 7 การสะท้อนสิ่งที่ได้ จากการเรียนรู้ใบงานที่ 7

10 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  www.intel.com/education/th www.intel.com/education/th  http://educate.intel.com/th/projectdesign http://educate.intel.com/th/projectdesign  http://educate.intel.com/th/assessingprojects http://educate.intel.com/th/assessingprojects  www.intel.com/education/th/elements/pba


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการ เรียนรู้อย่างไรให้ ผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์ ทีมวิทยากรจากโครงการ Intel ® Teach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google