งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ทีมวิทยากรจากโครงการ Intel® Teach

2 วัตถุประสงค์ของการอบรม
1. เพื่อให้มีความเข้าใจการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐานหลักสูตรฯ โดย ใช้สื่อ ICT 2. เพื่อให้สามารถออกแบบแบบการ จัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐานตามหลักสูตรฯ โดยใช้สื่อ ICT

3 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี (30 นาที)
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี (30 นาที) ศึกษา ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี นำหน่วยการเรียนรู้ที่จะสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 คนละ 1 หน่วยฯ จากนั้นเขียนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ICT (เวลา 20 นาที) แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก เว็บไซต์ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้

4 กิจกรรมที่ 2 การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ (60 นาที)
ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ของตน แล้วนำข้อมูลจากแผนการ จัดการเรียนรู้ของตน กรอกลงในใบงานที่ 2 แบบฟอร์มแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ตั้งแต่หัวข้อ “ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้” “ภาพรวมของหน่วย” “เป้าหมายการเรียนรู้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิก แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

5 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (30 นาที)
วิทยากรบรรยายเรื่อง คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม เว็บไซต์เกี่ยวกับทักษะการคิด g/ ฝึกเขียนคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ลงในใบงานที่ 3 การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม นำชุดคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ที่ได้เติมลงในใบงานที่ 2 ในช่องคำถามกำหนด กรอบการเรียนรู้ (แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก

6 กิจกรรมที่ 4 เทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลาย(60 นาที)
วิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินรายทางและการประเมินปลายทาง ศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทำใบงานที่ 4 การกำหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วางแผนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยบันทึกลงในใบความรู้ที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ หัวข้อ แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน เว็บไซต์การประเมินโครงงาน

7 กิจกรรมที่ 5 สร้างการประเมินที่วัดความพร้อมของผู้เรียน (60 นาที)
กิจกรรมที่ 5 สร้างการประเมินที่วัดความพร้อมของผู้เรียน (60 นาที) ศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดความพร้อมของ ผู้เรียน ทำกิจกรรมในใบงานที่ 5 การประเมินความพร้อมของผู้เรียน เขียนรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ และสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ ลงในใบงานที่ 2 การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ (แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก

8 (แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้) นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
กิจกรรมที่ 6 การสร้างและบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้โดยใช้ ICT (90 นาที) ศึกษาใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างและบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ โดยใช้ ICT ทำกิจกรรมในใบงานที่ 6 การสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ (วางแผนการสร้าง การสร้างโครงร่างสื่อ ICT ที่จะใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้) (แม่แบบแผนจัดการเรียนรู้) นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

9 กิจกรรมที่ 7 การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (30 นาที)
กิจกรรมที่ 7 การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ (30 นาที) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ทำกิจกรรมในใบงานที่ 7 การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

10 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google