งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่แบบแผนการจัดการ เรียนรู้. แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ งานกราฟิกง่ายนิดเดียว ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและ นามสกุล นายไกรวิชญ์ ดีเอม หน่วยงานต้น สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่แบบแผนการจัดการ เรียนรู้. แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ งานกราฟิกง่ายนิดเดียว ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและ นามสกุล นายไกรวิชญ์ ดีเอม หน่วยงานต้น สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่แบบแผนการจัดการ เรียนรู้

2 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ งานกราฟิกง่ายนิดเดียว ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและ นามสกุล นายไกรวิชญ์ ดีเอม หน่วยงานต้น สังกัด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา คณะครุศาสตร์ ชื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อยู่ของ โรงเรียน 398 หมู่ 9 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ. นครสวรรค์

3  งานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ องค์ประกอบของศิลป์ คุณค่า ของงานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ หลักการเขียน ภาพประกอบ ทฤษฎีสี  กิจกรรมหลัก  การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  ผลงานของนักศึกษา  การออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและการ ออกแบบกราฟิกด้วยมือ  บทบาทที่นักศึกษาจะได้รับ  ทักษะในการออกแบบ นักศึกษาได้มีการแสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์

4 สาระการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับชั้น  นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ  ตัวอย่าง เช่น 8 คาบๆ ละ 50 นาที หรือ 2 สัปดาห์ ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

5 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี  มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6  1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานกราฟิก  2. นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี องค์ประกอบของศิลป์ คุณค่าของงานกราฟิกเพื่อการ เรียนรู้ หลักการเขียนภาพประกอบ  3. นักศึกษาสามารถออกแบบและผลิตงานกราฟิกได้  4. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานกราฟิก  5. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

7  คำถามสร้างพลังคิด เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ไหม  คำถามประจำหน่วย กราฟิกใครๆก็ทำได้จริงไหม  คำถามประจำบท กราฟิกคืออะไร

8 ก่อนเริ่มโครงงานภาระงานของ นักศึกษาและผลงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ประเมิน ฐานความรู้ เดิมเรื่อง กราฟิก แบบทดสอ บก่อน เรียน / อภิปราย ประเมิน ขั้นตอน กระบวนการ ทำโครงงาน - แบบ สังเกต พฤติกรรม - บันทึก กระบวนการ ทำโครงงาน ประเมิน ความรู้ ทัศนคติ ของ นักศึกษา เกี่ยวกับ งาน กราฟิก แบบทดสอ บหลังเรียน / อภิปราย

9  อธิบายเกี่ยวกับงานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ องค์ประกอบ ของศิลป์ คุณค่าของงานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ หลักการ เขียนภาพประกอบ ทฤษฎีสี กำหนดเป้าหมาย กำกับดูแล การทำงาน ให้ผลย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt แม่แบบแผนการจัดการ เรียนรู้. แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ งานกราฟิกง่ายนิดเดียว ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและ นามสกุล นายไกรวิชญ์ ดีเอม หน่วยงานต้น สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google