งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ MY FAVORITE SPORTS ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วยการเรียนรู้ MY FAVORITE SPORTS ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ MY FAVORITE SPORTS ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

2 วัตถุประสงค์ กีฬา ( SPORT ) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ มนุษย์ได้ผ่อนคลาย ได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ ร่างกาย และทำให้ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะได้มี สุขภาพขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ ก็ได้จัดหน่วยการเรียนรู้เรื่องกีฬาอยู่ในแต่ละ กลุ่มสาระ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องของกีฬาไว้ เพื่อให้ ผู้เรียนได้ ศึกษา คำศัพท์ ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา กีฬา ไทย กีฬาต่างชาติ และการ สนทนา เกี่ยวกับกีฬาในสถานการณ์ต่างๆด้วย ดังนั้น กีฬาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของ คนเรา การจัดทำโครงงานเกี่ยวกับกีฬา เพื่อให้ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง MY FAVORITE SPORTS ขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้า ประวัติกีฬาแต่ละชนิด และศึกษาคำศัพท์ ราก ศัพท์ของชื่อกีฬาแต่ละประเภทได้ อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ และราก ศัพท์ บทบาท ครูเป็นผู้อำนวยการสอนของ ประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ชุดกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ เกมส์ บทสนทนา ผลงาน บัตรคำศัพท์ แฟ้มสะสมผลงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนจะบอกชาวต่างชาติอย่างไร เพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาไทย คำถามประจำหน่วย นักเรียนรู้ไหมว่ากีฬามีอะไรบ้าง คำถามประจำบท นักเรียนตอบได้ไหมว่ากีฬาชนิดใดบ้าง ที่ ไม่มีในประเทศไทย

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ ใบงาน ใบความรู้ บทสนทนา วิธีการ การนำเสนอ หน้าชั้นเรียน บัตรคำศัพท์ แฟ้มสะสมงาน

6 บทสรุปของโครงงาน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกีฬา รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกีฬา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ จัดทำโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วยการเรียนรู้ MY FAVORITE SPORTS ชื่อครูผู้สอน นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google